Centrum pro etnologický výzkum

Studentské příručky

E-publikace

Užitečné odkazy

Fotogalerie

Klíčové aktivity

Klíčová aktivita 1 Muzejní praxe v Moravském zemském muzeu, Etnografickém ústavu

 • určeno studentům 3. ročníku bakalářského studia jako povinný předmět ETBA17 (ETBA17J) Muzejní praxe
 • dvoutýdenní stáž v MZM, Etnografickém ústavu
 • seznámení se s dokumentací a evidencí sbírkových předmětů, sbírkami v depozitářích MZM, konzervací a ovládáním klimatického zařízení, příprava sbírkových předmětů na transport
 • příprava modelové výstavy, práce s veřejností

Klíčová aktivita 2 Zapojení studentů etnologie do výzkumu Etnologického ústavu AV ČR v Brně Školní a obecní kroniky a jejich využití z hlediska etnologie a etnomuzikologie

 • určeno studentům bakalářského studia jako volitelný předmět ETBB92 Školní a obecní kroniky a jejich využití z hlediska etnologie a etnomusikologie, který bude vypsaný v termínech: podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014
 • aktivita pro omezený počet studentů
 • zapojení studentů etnologie do výzkumu Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i., pracoviště Brno
 • realizace výzkumu ve vybraných archivech ve formě rešerší školních a obecních kronik za účelem shromáždění etnografických informací
 • metodické vedení studentů pracovníkem Etnologického ústavu AV ČR, v.i.i., pracoviště Brno
 • zpracování výzkumné zprávy za pomoci konzultace s lektorem z akademického pracoviště

Klíčová aktivita 3 Zapojení studentů etnologie do výzkumu Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i. v Brně Každodenní život v období socialismu v Československu, se zvláštním zřetelem k Brnu

 • určeno studentům bakalářského studia jako téma předmětu ETBA21 (ETBA22J) Terénní výzkum II, který bude vypsaný v termínech podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014
 • zapojení studentů etnologie do výzkumu Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i., pracoviště Brno
 • aktivita pro omezený počet studentů
 • seznámení se s metodami terénního výzkumu (metoda oral history, biografická metoda) i způsobem počítačového zpracování dat vzešlých z terénního výzkumu (software ATLAS.ti)
 • realizace terénního výzkumu
 • zpracování výzkumné zprávy za konzultace lektorem z akademického pracoviště

Klíčová aktivita 4 Zapojení studentů etnologie do výzkumu Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i. v Brně Proměny etnokulturních tradic

 • určeno studentům bakalářského studia jako téma předmětu ETBA21 (ETBA22J) Terénní výzkum II, který bude vypsaný v termínech podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014
 • zapojení studentů etnologie do výzkumu Etnologického ústavu AV ČR, v.v.i., pracoviště Brno
 • aktivita pro omezený počet studentů
 • seznámení se s metodami terénního výzkumu (dotazníková anketa, přímé pozorování, strukturovaný rozhovor) i technikami dokumentace (ovládání diktafonu, digitálního fotoaparátu, případně magnetofonu a digitální videokamery)
 • realizace terénního a archivního výzkum
 • 1) výzkum akcí spojených se zpěvem a hudbou organizovaných amatéry, členy souborů a institucemi
 • 2) výzkumu folklorních projevů u nejmladší generace
 • zpracování výzkumné zprávy za konzultace lektorů z akademického pracoviště

Klíčová aktivita 5 Zapojení studentů etnologie do výzkumu Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i. v Brně Folklor dětí a jeho interetnické vazby

 • určeno studentům bakalářského studia jako téma předmětu ETBA21 (ETBA22J) Terénní výzkum II, který bude vypsaný v termínech podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014
 • zapojení studentů etnologie do výzkumu Etnologického ústavu AV ČR, v.v. i., pracoviště Brno
 • aktivita pro omezený počet studentů
 • seznámení se s hlavními funkcemi a znaky dětského folkloru, s herním prostředím a formami sdružování dětí, komunikací a zvykoslovným kalendářem dětí
 • instruktáž o technikách dokumentace v terénu a o etickém rozměru výzkumu
 • zpracování výzkumné zprávy za konzultace lektorů z akademického pracoviště

Klíčová aktivita 6 apojení studentů etnologie do výzkumu Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i. v Brně Etnologický výzkum pramenů ve fondech vědeckých knihoven

 • určeno pro studenty bakalářského i magisterského stupně studia jako volitelný předmět ETBB91 Etnologický výzkum pramenů ve fondech vědeckých knihoven, který bude vypsaný v termínech: jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014
 • zapojení studentů etnologie do výzkumu Etnologického ústavu AV ČR, v.v.i., pracoviště Brno
 • aktivita pro omezený počet studentů
 • představení výzkumného prostoru (Národní knihovna, Moravská zemská knihovna, Vědecká knihovna Olomouc, knihovny archivů, muzeí a dalších institucí)
 • seznámení se s pramennou základnou – dobovým periodickým tiskem (denní listy, kulturní, osvětové a stavovské časopisy i odborné vědecké periodika)
 • seznámení se s výzkumnou metodou – způsobem provádění rešerší a způsobem dokumentace
 • zpracování výzkumné zprávy dle propozic lektora z akademického pracoviště

Klíčová aktivita 7 Využití archivu České národopisné společnosti pro diplomové práce studentů etnologie

 • určeno studentům 3. ročníku bakalářského studia v souvislosti se zpracováváním bakalářské diplomové (oborové) práce, aktivita bude probíhat po celou dobu běhu projektu
 • aktivita pro omezený počet studentů
 • zapojení do aktivity na základě osobní konzultace s PhDr. Danielem Drápalou, Ph.D.
 • digitalizování archiválií studenty
 • na základě rešerší lektora stanovena výzkumná témata, která budou nabízena studentům etnologie ke zpracování jako témata jejich bakalářských diplomových a bakalářských oborových prací

Klíčová aktivita 8 Digitalizace v praxi pod patronací České národopisné společnosti

 • určeno studentům bakalářského i magisterského stupně studia jako volitelný předmět ETBB94 Digitalizace v praxi, který bude vypsaný v termínech: podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014
 • aktivita pro omezený počet studentů
 • obeznámení studentů o ideji digitalizace, o jejím způsobu i technikách, včetně instruktáže s digitalizační technikou
 • seznámení se studentů se složením a využitelností archivu České národopisné společnosti
 • samotná digitalizace konkrétní části archivních fondů,  třídění, popisování a systematizace podle daných propozic, katalogizace v programu BACH

Klíčová aktivita 9 Stáž na Katedre etnológie a kultúrnej antropológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

 •  individuální stáž pracovníka Ústavu evropské etnologie FF MU na Katedre etnologie a kultúrnej antropológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě

Klíčová aktivita 10 Workshop Výzkumné a metodické postupy současné slovenské etnologie

 • určeno studentům doktorského studia a pracovníkům institucí zapojených do projektu
 • uspořádání workshopu se zaměřením na metodologii a aktuální tematiku současné slovenské etnologie

Klíčová aktivita 11 Terénní výzkum I. Výzkum a dokumentace tradičního stavitelství vesnice

 • určeno studentům 1. ročníku bakalářského studia jako téma povinného předmětu ETBA20 (ETBA20J) Terénní výzkum I, který bude vypsaný v termínech: jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014
 • aktivita pro omezený počet studentů
 • výzkum a dokumentace tradičního stavitelství vesnice ve vybraných oblastech (západní Morava)
 • instruktáž o tématu, metodách a etickém rozměru výzkumu, studium literatury a pramenů s prostorem pro konzultace
 • hromadný výjezd do terénu
 • denní workshopy, řešení vzniklých problémů, diskuze lektora se studenty
 • vypracování zprávy z terénního výzkumu

Klíčová aktivita 12 Terénní výzkum I. Etnokulturní tradice hostýnského Záhoří

 • určeno studentům 1. ročníku bakalářského studia jako téma povinného předmětu ETBA20 (ETBA20J) Terénní výzkum I, který bude vypsaný v termínech: jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014
 • aktivita pro omezený počet studentů
 • seznámení se s metodami terénního výzkumu
 • seznámení se s problematikou etického rozměru současného etnografického výzkumu
 • realizace terénního výzkumu a jeho dokumentace
 • odborné vedení
 • vypracování zprávy z terénního výzkumu

Klíčová aktivita 13 Výzkum kulturních domů. Výzkumu a dokumentace vybrané problematiky hmotné kultury

 • určeno studentům magisterského stupně studia, jako volitelný předmět ETMB Výzkum kulturních domů, který bude vypsaný v termínech jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014
 • aktivita pro omezený počet studentů
 • hromadný výjezd do terénu
 • realizace terénního výzkumu a jeho dokumentace
 • denní workshopy prezentace dílčích výsledků výzkumu, diskuze se studenty
 • vypracování zprávy z terénního výzkumu

Klíčová aktivita 14 Workshop Současné právní aspekty etnografického výzkumu, dokumentace a publikování

Klíčová aktivita 15 Stáž v rakouských pracovištích věnujících se archivaci a interpretaci písemných biografických pramenů

 • individuální stáž pracovníka brněnské pobočky Etnologického ústavu AV ČR, v.v. i., pracoviště Brno na pracovištích vídeňské univerzity (Sammlung Frauennachlässe am Institut für Geschichte der Universität Wien a Dokumentation lebensgeschichtlicher Aufzeichnungen, Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Universität Wien)

Klíčová aktivita 16 Workshop Výzkum kultury dětí a mládeže v srbské a polské etnologii

 • určeno studentům doktorského studia a pracovníkům institucí zapojených do projektu
 • uspořádání workshopu o současném výzkumu kultury dětí a mládeže v režii vybraných odborníků z Polska a Srbska  

 

Klíčová aktivita 17 Workshop Metody a praxe vizuální a audiovizuální dokumentace v terénním výzkumu

 • určeno studentům doktorského studia a pracovníkům institucí zapojených do projektu
 • uspořádání workshopu se zaměřením na metody a praxi vizuální a audiovizuální dokumentace v terénním výzkumu
 • teoretická a praktická rovina (zadání úkolů účastníkům workshopu a rozpracování návrhů, shrnutí a hodnocení prací účastníků)

Klíčová aktivita 18 Stáž na srbských etnologických pracovištích

 • individuální stáž pracovníka Etnologického ústavu AV ČR, v.v.i., pracoviště Brno na etnologických pracovištích univerzity a akademie věd a umění v Bělehradě

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info