Obhájené závěrečné práce

Soupis habilitačních prací (doc.) obhájených z oboru etnografie/etnologie na brněnské univerzitě od roku 1963

 

2022

 • Alessandro Testa

Rituality and Social (Dis)Order: The Historical Anthropology of Popular Carnival in Europe. 217 s.

2017

 • Daniel Drápala

Venkovský obchod Moravy a Slezska. Socio-ekonomické sondy. 420 s.

 

2015

 • Giuseppe Maiello

Polarita sexuality a smrti. Soubor etno-antropologickcýh studií. 182 s.

 

2011

 • Miroslav Válka

Sociokulturní proměny vesnice. Moravský venkov na prahu třetího tisíciletí. 224 s.

 

2008

 • Martina Pavlicová

Lidová kultura a její historicko-společenské reflexe (mikrosociální sondy). 175 s.

 

2003

 •  Alena Křížová

Desiderium ornandi et decorandi. Kulturně antropologická interpretace fenoménu zdobnosti. 188 s., přílohy.

 

1967

 • Václav Frolec

Kulturní společenství a interetnické vztahy v lidovém stavitelství ve střední a jihovýchodní Evropě. 347 s., přílohy.

 

1966

 • Karel Fojtík

Život českého lidu v 16. a 17. století (se zvláštním zřetelem k západní Moravě). Tři kapitoly k historické etnografii. 331 s.

 • Dušan Holý

Problémy vývoje a stylu lidové hudby. Lidová taneční hudba na moravské straně Bílých Karpat. 248 s.

 

1965

 • Oldřich Sirovátka

Srovnávací folkloristika a česká lidová slovesnost. 307 s.

 

1963

 • Richard Jeřábek

Karpatské vorařství v 19. století. Praha, SPN, 1961, 184 s., 32 obrazových příloh.

 

 

 

Soupis rigorózních prací (PhDr.) obhájených z oboru etnografie/etnologie na brněnské univerzitě od roku 1949

2023

 • Magdalena Maňáková

Role školy a pedagogů v transmisi lidové kultury na Horňácku (teze disertační práce)

 

2020

 • Oto Polouček

Společenský život na pozadí proměn moravského venkova v období pozdního socialismu (teze disertační práce)

 

2018

 • Roman Malach

Tradiční způsoby požární ochrany na moravském venkově a jejich inovace do konce 19. století

 

 • Eva Kuminková

Proměny tradiční lidové kultury v souvislostech snah o její ochranu a revitalizaci (na příkladu lidového oděvu a tance na Valašsku)

 

 • Zuzana Čermáková

Vesnický dům na Táborsku (Kozácku) a jeho vývoj v 19. století. Příspěvek k typologii lidového domu v českých zemích.

 

2015

 • Václav Michalička

Vliv dominantní rukodělné výroby na formování a proměnu venkovských společenství na příkladu obcí Křižánky a Metylovice. Identifikace specifických forem rukodělné výroby.

 

 • Martin Šimša

Analýza konstrukce, sémantika a ikonografie součástí lidového oděvu na příkladu soukenných kalhot v západních Karpatech a středověkého kalhotového oděvu.

 

2014

 • Martin Novotný

Konstrukce nosných stěn pomoravsko-panonského typu lidového domu. S důrazem na hliněné stavitelství regionu Hané.

 

2008

 • Roman Doušek

Sebranice v první polovině 18. století. Vesnická komunita a její kultura.

 

 • Daniel Drápala

Trhy v podhůří vnějších západních Karpat v době předindustriální.

 

 • Petra Mertová

Paličkovaná krajka jako společenský, sociální a ekonomický fenomén.

 

 • Lucie Uhlíková

Obraz Žida v moravské lidové písni. Příspěvek ke studiu etnických stereotypů.

 

2002

 • Dagmar Pintířová

Od magie k okultismu na Moravě prostřednictvím výpovědí čtyř současných představitelů. 133 s., přílohy.

 

1980

 • Helena Bočková

Výroční obyčeje na jihu a západě českomoravského Horácka. 283 s., mapy, kartogramy, fotografie.

 

 • Pavel Popelka

Tradiční svatba a sociální dynamika v uzavírání manželství na Uherskobrodsku. 181 s.

 • Karol Strelec

Lokálne a dobové diferenciácie v ľudovom staviteľstve v južných oblastiach stredného Slovenska. 104 s., obrazové přílohy.

 • Miroslav Válka

Rajnochovická keramika. Příspěvek k dějinám keramické výroby na Moravě v 19. století. 119 s., fotografické přílohy.

 • Irena Večeřová

Lidový nábytek jako inspirace současné bytové kultury. 87 s., 75 s. příloh.

 

1978

 • Pavel Kurfürst

Zaniklé nástroje lidového hudebního instrumentáře v českých zemích. (Kurzhalsgeige, Handbassl, Pläppn a Dünngeige). 128 s.

 • Miloš Melzer

Ikonografie pernikářských forem na střední a severní Moravě. 132 s., obrazové přílohy.

 • Karel Severin

Národopisná ikonografie Litomyšlska a Hřebečska. 117 s., 5 map, obrazové přílohy.

 • Jaromír Tausch

Vesnické obydlí v Jihlavských vrších. (Buková, Hodice, Horní Dubenky.) 120 s.

 

1972

 • Alexandra Navrátilová

Základní aspekty vývoje lidového domu na jihomoravské vesnici. 218 s, tabulky, fotografie.

 • Eva Večerková

Masopustní obyčeje na jihovýchodní Moravě. 199 s., 2 mapy, fotografie.

 

1977

 • Věra Kovářů

Lidové stavitelství na Rožnovsku. 139 s., obrazové přílohy (fotografie, plány).

 • Ludmila Tarcalová

Svatební obřady a obyčeje na Slovácku – příspěvek k úloze tradice v současnosti. 118 s.

 

1971 

 • Andrej Sulitka

Výročné obyčaje a zvyky na severnom Spiši. Príspevok k otázke úlohy tradície v súčasnosti. 245 s., přílohy.

 

1968

 • Emil Malacka

Změny společenského života v družstevní vesnici. 259 s., přílohy.

 

1953

 • Libuše Ondrková-Dostálová

Lidové umění moravského Podluží. 193 s., přílohy.

 • Vítězslav Volavý

Svatební písně a jejich vztahy k jednotlivým úkonům svatebního ceremoniálu. 188 s., přílohy.

 

1952

 • Ivo Stolařík

Hrčava. Příspěvky k monografii goralské obce ve slezské oblasti ČSR. 239 s., přílohy.

 

1951

 • Jaroslav Orel

Posvícenské „hody“. Příspěvky k výzkumu sociální lidové kultury. 267 s., přílohy.

 • Jan Pokorný

Izrael ve starověku a v letech 1850–1950. 108 s.

 

 1949

 • Karel Fojtík

Svátek svatého Jiří v cyklu jarních obyčejů. 135 s., přílohy. 

 • Ludvík Kunz

Podhostýnské záhoří.  201 s., 2 mapy, 24 fotografií, 2 reprodukce.

 • Vlasta Sedlářová

Osuské. Příspěvek k monografii vesnice pod Malými Karpaty. 109 s., 25 fotografií.

 

Soupis disertačních prací (Ph.D.) obhájených z oboru etnografie/etnologie na brněnské univerzitě od roku 1996

2024

leden

 • Jamrichová, Kristina

Optimalizáciou k marginalizácii? Etnografia diagnostického centra

313 strna vč.  příloh

Vedoucí práce: prof. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

P-43

 

2023

prosinec

 • Ondrová, Terézie

  Lidová výšivka na Moravských Kopanicích v historickém, sociálním a kulturním kontextu

  278 stran vč. příloh
 • Vedoucí práce: prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

P-42

 

2022

červen

 • Maňáková, Magdalena

Role školy a pedagogů v transmisi lidové kultury na Horňácku

214 stran vč. příloh

Vedoucí práce: prof. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

P-41

 

 • Seijuro, Klára

Pověra a pověrečné praktiky související s početím, těhotenstvím a šestinedělím v historické reflexi a současnosti172 stran vč. příloh

Vedoucí práce: prof. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

P-40

 

únor

 • Bryol, Radek

Venkovské prostředí přechodného území horské a nížinné části Moravy. Kulturní krajina a tradiční stavitelství.

263 stran vč. příloh

Vedoucí práce: doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

P-39

 

2021

červen

 • Valešová, Barbora

Moravští poutníci na cestě do Mariazell v 18. století.

144 stran vč. příoh

Vedoucí práce: prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

P-38

 

 • Grůzová, Anna

Náboženská motivace v chování a životních postojích věřících.

240 stran vč. příloh

Vedoucí práce: PhDr. Roman Doušek, Ph.D.

P-37

 

únor

 • Maurer, Joanna Monika

Migrace Poláků do Česka a Čechů do Polska po roce 2004. Diverzita migračních praktik vybrané sociální skupiny.

188 stran vč. příloh

Vedoucí práce: doc. PhDr. Martina Pavlicová, Ph.D.

P-36

 

 • Jurková, Klára

Modrotisk v české a slovenské textilní tvorbě

184 stran + přílohy

Vedoucí práce: prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

P-35

 

2020

 • Císaríková, Klára

K problematice lidové písně na Valašsku (s přihlédnutím k obci Velké Karlovice a k osobnosti Zdeňka Kašpara)

158 stran vč. příloh

Vedoucí práce: doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

P-34 (chybí výtisk)

 

2019

 • Smrčka, Aleš

Tradiční horský transport na teritoriu Krkonoš, Šumavy, Západních Beskyd a Javorníků

232 stran vč. příloh

Vedoucí práce: doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

P-33

 

 • Truchlík, Tomáš

Procesy zmien v odevnej kultúre v Javorníkoch od polovice 19. storočia do polovice 20. storočia na príklade obcí Štiavnik a Veľké Rovné

211 stran vč. příloh

Vedoucí práce: prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

P-32

 

 • Hanáková, Martina

Současný busking a jeho kontexty (na příkladu výzkumu v českém prostoru)

204 stran vč. příloh

Vedoucí práce: doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

P-31

 

 • Polouček, Oto

Společenský život na pozadí proměn moravského venkova v období pozdního socialismu

185 stran vč. příloh

Vedoucí práce: doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

P-30

 

 • Semrád, Jan

Lesná. Život na sídlišti ve 20. a 21. století

256 stran vč. příloh

Vedoucí práce: PhDr. Karel Altman, CSc.

P-29

 

2018

 • Pauknerová, Ingrid

Perzekuce osob označených za kulaky na příkladu bývalého okresu Milevsko 

252 stran vč, příloh

Vedoucí práce: doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

P-28

 • Hrbáčová, Petra

Tradiční tkalcovtsí na Horňácku. Historicko-sociální a technologické kontexty

163 stran vč. příloh

Vedoucí práce: doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

P-27

 • Cichá, Irena

Etnická identita obyvatel těšínského Slezska a její utváření v historickém kontextu (na příkladě subregionu Jablunkovska)

158 stran vč. příloh

Vedoucí práce: doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

P-26

 

2017

 • Románková, Eva

Proměny tradiční lidové kultury v souvislostech snah o její ochranu a revitalizaci (na příkladu lidového oděvu a tance na Valašsku)

228 stran vč. příloh

Vedoucí práce: doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

P-24

 • Malach, Roman

Tradiční způsoby požární ochrany na moravském venkově a jejich inovace do konce 19. století

282 stran vč. příloh

Vedoucí práce: PhDr. Roman Doušek, Ph.D.

P-25

 

2016

 •  Šipöczová, Eva

Politická anekdota v Českej a Slovenskej republike pod vplyvom společenských zmien po roku 1945

222 s. vč. příloh

Vedoucí práce: Doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

P-23

 

2015

 • Barbora Machová

Žitá každodennost obyvatel horského Poreče v Makedonii.

298 s.

Vedoucí práce: doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

P-21

 • Zuzana Čermáková

Vesnický dům na Táborsku (Kozácku) a jeho vývoj v 19. století. Příspěvek k typologii lidového domu v českých zemích.

Vedoucí práce: doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

P-22

 

2013

 • Josef Oriško

Krize mezietnických vztahů na Kosovu na přelomu milénia.

277 s.

Vedoucí práce: doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

P-17

 • Jana Virágová

Tradice spjaté s narozením, svatbou a pohřebem v islámské kultuře na příkladu syrských, jordánských, palestinkých a českých sunnitských muslimů.

273 s.

Vedoucí práce: doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

 P-18

 

 2012

 • Anna Veliká

Hrdina evropské lidové pohádky. Analýza textů z českých zemí, Slovenska, Německa a rakouska s hlavní postavou Jan/Honza/Hans.

207 s., 177 příloh.

Vedoucí práce: PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

 • Jana Poláková

Kapitoly ze současné romistiky. (Sondy do historie, metodologie a terénní praxe.)

Vedoucí práce: PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

 • Klára Brožovičová

Žena v tradiční kultuře. Sociokulturní sondáž přenosu tradice lidového oděvu v genderové linii.

233 s.

Vedoucí práce: doc. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

 • Martin Novotný

Konstrukce nosných stěn Pomoravsko-panonského typu lidového domu. S důrazem na hliněné stavitelství regionu Hané.

113 s. + přílohy

Vedoucí práce: doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

 • Jiří Mačuda

Ideologie rodnověří v názorech a praxi jeho čelních představitelů )se zaměřením na genezi a proměny obřadu)

301 s.

Vedoucí práce: doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

 • Michal Pavlásek

Promýšlet Veliké Srediště. Etnologická bikoláž sociokulturních aspektů života krajanů v jižním Banátu.

641 s.

Vedoucí práce: doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

 

2010

 • Eva Ambramuszkinová Pavlíková

Migrace a etnická identita cizinců v České republice. 180 s.

Vedoucí práce: PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

 

2008

 • Roman Doušek

Sebranice v první polovině 18. století. Vesnická komunita a její kultura. 337 s., 80 příloh.

Vedoucí práce: PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

 • Petra Mertová

Paličkovaná krajka jako společenský, sociální a ekonomický fenomén. 148 s., 103 s. příloh.

Vedoucí práce: doc. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

 • Jana Pospíšilová

Kultura a folklor dětí. Kapitoly o dětských zábavách a současném (převážně) slovesném folkloru dětí na Moravě.

102 s., přílohy.

Vedoucí práce: prof. PhDr. Dušan Holý, DrSc.

 

2006

 • Jana Nosková

Reemigrace a usídlování volyňských Čechů v interpretacích aktérů a odborné literatury. 219 s., přílohy, 40 s. německého resumé.

Vedoucí práce: PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

 

2004

 • Daniel Drápala

Trhy v podhůří vnějších západních Karpat v době předindustriální. 189 s., přílohy.

Vedoucí práce: prof. PhDr. Richard Jeřábek, DrSc.

 

2003

 • Vladimír Horák

Výroční obyčejová tradice českého a německého etnika v oblasti Hané a Nízkého Jeseníku. 262 s., přílohy.

Vedoucí práce: PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

 • Lucie Uhlíková

Obraz Žida v moravské lidové písni. Příspěvek ke studiu etnických stereotypů. 143 s., přílohy.

Vedoucí práce: prof. PhDr. Dušan Holý, DrSc.

 

1999

 • Miroslav Válka

Rukodělná keramika na Moravě. Sondy do historie, technologie a sociálních poměrů výrobců. 157 s., přílohy.

Vedoucí práce: prof. PhDr. Richard Jeřábek, DrSc.

 

1996

 • Jitka Matuszková

Lidový tanec na Podluží. Jeho místo, funkce, proměny, nadregionální a interetnické souvislosti. 304 s., přílohy.

Vedoucí práce: prof. PhDr. Dušan Holý, DrSc.

 

Jmenovací řízení

2021

prof. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

 

2014

prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

 

1990

prof. PhDr. Dušan Holý, DrSc.

 

1967

prof. PhDr. Richard Jeřábek, DrSc.

 

 

Soupis obhájených bakalářských a diplomových prací od roku 2015

MAGISTERSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE LEDEN 2024

Koreník, Jan

Současné čarodějnictví

75 stran vč. příloh

Vedoucí práce: PhDr. Roman Doušek, Ph.D.

O-390

 

BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE LEDEN 2024

Psárska, Dominika

Púte do Šaštína po páde socializmu a v súčasnosti

74 stran vč. příloh

Vedoucí práce: PhDr. Roman Doušek, Ph.D.

BC-321

BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁŘÍ 2023

Miklíček, František

Hody v Ostrožské Nové Vsi na Uheskohradišťsku v 2. polovině 20. století av současnosti

108 stran, vč. příloh

vedoucí práce: doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

BC-320

 

MAGISTERSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE ZÁŘÍ 2023

Boučková, Kristýna

Věštba v současnosti. Kartářství a sociální média/sítě

68 stran vč. příloh

Vedoucí práce: PhDr. Roman Doušek, Ph.D.

O-389

 

Nečacká, Kateřina

Historie a současnost národopisných aktivit a folklorního hnutí na Rusavě

140 stran vč. příloh

vedoucí práce: prof. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

O-388

 

Navrátilová, Nela

Kulturní aktivity spolků národnostních menšin působících v Brně

150 stran, vč. příloh

vedoucí práce: prof. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

O-387

 

Petřeková, Jitka

Šturalova pasekářská usedlost a její vývoj v kontextu rodinné paměti

121 stran, vč. příloh

vedoucí práce: doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

O-386

 

MAGISTERSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE ČERVEN 2023

Kachlířová, Barbora

Činnost muzejního spolku na pozadí historie Městského muzea v Kloboukách u Brna s přesahem do současnosti

88 stran, vč. příloh

vedoucí práce: prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

O-385

 

Trubačíková, Eliška

Výroba keramiky v obci Tupesy, rodina Úředníčků a dnešní pokračovatelé

88 stran, vč, příloh

vedoucí práce: doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

O-384

 

BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE ČERVEN 2023

Jílková, Anna

Lidové léčitelství jako online a telefonní služba

47 stran, vč. příloh

vedoucí práce: PhDr. Roman Doušek, Ph.D.

BC-319

 

Chovancová, Veronika

Motivace k bodybuildingu

39 stran, vč. příloh

vedoucí práce: PhDr. Roman Doušek, Ph.D.

BC-318

 

Šollerová, Johana

Lidová kultura v médiích

55 stran, vč. příloh

vedoucí práce: prof. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

BC-317

 

Zlínská, Terezie

Smíšená manželství v současné české společnosti

68 stran, vč. příloh

vedoucí práce: prof. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

BC-316

 

Roobová, Martina

Televize Noe a prezentace lidové kultury

50 stran vč. příloh

vedoucí práce: prof. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

BC-315

 

Kočí, Dominika

Každodennost v období Třetí republiky v Hluku

49 stan vč. příloh

vedoucí práce: PhDr. Oto Polouček, Ph.D.

BC-314

 

Mašová, Laura

Romský oděv a šperk

122 stran, vč. příloh

vedoucí práce: prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

BC-313

 

Belousova, Mariia

Vztah současných Ukrajinců  tradiční ukrajinské kultuře na základě stravovacích zvyklostí

61 stran vč. příloh

vedoucí práce: prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

BC-312

 

Valovičová, Vanesa

Výzdoba nádražních budov na Moravském Slovensku tradiční ornamentikou

115 stran, vč. příloh

vedoucí práce: prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

BC-311

MAGISTERSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE ÚNOR 2023

Strnadová, Vendula

Každodenní život mladých Arménů v České republice a jejich vztah k arménské i české kultuře

142 stran, vč. příloh

vedoucí práce: PhDr. Oto Polouček, Ph.D.

O-383

 

BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE ÚNOR 2023

Šejnová, Aneta

Kroj v Mutěnicích

111 stran, vč. příloh

vedoucí práce: prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

BC-310

 

Svobodová, Michaela

Přínos Karla Hlubučka pro dokumentaci tradiční kultury na Doudlebsku

57 stran, vč. příloh

vedoucí práce: doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

BC-309

 

BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE ZÁŘÍ 2022

Hudecová, Monika

Každodennosť ženskej hygieny a starostlivosti o telo

62 stran, vč. příloh

vedoucí práce: prof. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

BC-308

 

Jiříkovská, Vanda

Samozásobitelství a nedostatkové zboží na příkladu širšího Brněnska v 70. a 80. letech

58 stran, vč. příloh

vedoucí práce: PhDr. Roman Doušek, Ph.D.

BC-307

 

MAGISTERSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE ČERVEN 2022

Jamborová, Martina

Obrazy Střelic. Kulturní a společenský život obce v kontextu 20. století

107 stran vč. příloh

vedoucí práce: doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

O-382

 

Peterková, Ludmila

Proměny rodinného života během pandemie covidu-19: případová studie

152 stran vč, příloh

vedoucí práce: PhDr. Mgr. Oto Polouček, Ph.D.

O-381

 

Procházková, Daniela

Péče o lidový oděv v současnosti na příkladu krojových součástek z horňácké obce Velká nad Veličkou

153 stran vč, příloh

vedoucí práce: prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

O-380

 

Dufková, Simona

Současná podoba a funkce kroje ve městě Strážnice

130 stran vč, příloh

vedoucí práce: prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

O-379

 

BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE ČERVEN 2022

Roobová, Martina

Proměny vinařství v oblasti Slavkova u Brna v průběhu 20. a na počátku 21. století

80 stran vč. příloh

Vedoucí práce: doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

BC-306

 

Drastil, Petr

Obnovené hody v obcích Domašov, Javůrek a Hvozdec

95 stran vč. příloh

Vedoucí práce: prof. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

BC-305

 

Sáčková, Anna

Vývoj zájmu o lidový tanec v Maďarsku ve světle folklorního hnutí

69 stran + přílohy

Vedoucí práce: prof. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

BC-304

 

Ferstlová , Miroslava

Folklorní festivity v Lanžhotě se zaměřením na jejich komparaci v 70. letech 20. století a současnosti

93 stran vč, příloh

vedoucí práce: prof. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

BC-303

 

Lörinczová, Natálie

Proěny svatební hostiny od 80. let 20. století do současnosti

42 stran vč. příloh

vedoucí práce: PhDr. Roman Doušek, Ph.D.

BC-302

 

Lambotová, Natálie

Formování lokální a regionální identity v novoosídleneckých obcích Jeviškovka a Drnholec

60 stran vč. příloh

vedoucí práce: doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

BC-301

 

Hanušová, Markéta

Výzkum etnokulturních tradic na Brněnsku od 2. poloviny 20. století do současnosti (na příkladu obce Chrlice)

53 stran vč. příloh

vedoucí práce: prof. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

BC-300

 

MAGISTERSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE ÚNOR 2022

Chlupová, Eliška

Vliv koronavirové krize na dodržování tradic: příklad Královniček ve Šlapanicích a Tradičních hodů v Podolí.

79 stran vč. příloh

Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Oto Polouček, Ph.D.

O-378

 

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE ÚNOR 2022

Andršová, Kateřina

Slovácký folklor v Praze (Slovácký krúžek a FS Rosénka)

64 stran vč. příloh

Vedoucí práce: prof. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

BC-299

 

Šebestová, Marie

Osobnost Martina Foretníka z Krumvíře a jeho přínos pro uchování lidvé kultury na Hanáckém Slovácku

129 stran vč. příloh, elektronické přílohy na USB

Vedoucí práce: prof. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

BC-298

 

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE ZÁŘÍ 2021

Vlková, Kateřina

Mažoretky jako součást taneční kultury v České republice

57 stran vč. příloh

Vedoucí práce: prof. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

BC-297

 

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE ČERVEN 2021

Petřeková, Jitka

Osidlování pohraničí obyvateli z Velkých Karlovic ve vzpomínkách pamětníků.

82 stran vč. příloh

Vedoucí práce: doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

BC-296

 

MAGISTERSKÉ PRÁCE ČERVEN 2021

Figurová, Eva

Současné projevy magie v každodennosti Romů ve vybraných lokalitách Brna

65 stran vč. příloh

Vedoucí práce: PhDr. Roman Doušek, Ph.D.

O-377

 

MAGISTERSKÉ PRÁCE ÚNOR 2021

Krystyníková, Adéla

Sociokulturní aspekty vývoje lokální identity obyvatel na území obcí Nový Hrozenkov a Karolinka od počátku 20. století do současnosti

127 stran vč. příloh

Vedoucí práce: doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

O-376

 

Natália Kosmeľová

Tradičná gastronómia Sápmi v súčasnej sámskej kultúre

155 stran vč. příloh

Vedoucí práce: PhDr. Roman Doušek, Ph.D.

O-375

 

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE ZÁŘÍ 2020

Šůstek, Štěpán

Obnovený fašaňk ve Vlkoši u Kyjova

48 stran vč. příloh

Vedoucí práce: doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

BC-295

 

Mariánková, Kamila

Malérečky a lidový ornament na Podluží

48 stran vč, příloh

Vedoucí práce: prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

BC-394

 

Jamborová, Martina

Stavební kultura vesnice v 2. polovině 20. století na příkladu Uničovska

71 stran vč. příloh

Vedoucí práce: doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

BC-293

 

MAGISTERSKÁ PRÁCE ČERVEN 2020

Doležel, Michal

Kosntrukce sociální identity členů Sokola. 111 stran vč. příloh.

Vedoucí práce: PhDr. Roman Doušek, Ph.D.

O-374

 

Řánková, Terezie

Fenomén českého loutkařství v kontextu zápisu do reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědiství lidstva. 157 stran vč. příloh.

Vedoucí práce: doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc

O-373

 

BAKALÁŘSKÁ OBOROVÁ PRÁCE ČERVEN 2020

Daňková, Alžběta

Virtuální pouť na příkladu poutí na Svatý Hostýn, Velehrad a Santiago de Compostela. 59 stran vč. příloh.

Vedoucí práce: PhDr. Markéta Holubová, Ph.D.

 

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE LEDEN 2020

Dufková, Simona

Současný zájem o folklorismus na příkladu folklorních souborů ze strážnicekého Dolňácka. 62 stran vč. příloh.

Vedoucí práce: Mgr. Magdalena Maňáková

BC- 292

 

Strnadová, Vendula

Udržování kultury řecké národnostní menšiny prostřednictvím Lycea Řekyň v České republice. 69 stran vč. příloh.

Vedoucí práce: doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

BC-291

 

Janásová, Ludmila

Hudba v obci Suchov. 142 stran vč. příloh.

Vedoucí práce: doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

BC-290

 

Sorokina, Polina

Tradice a oslavy Vánoc na Západní Ukrajině. 48 stran vč. příloh.

Vedoucí práce: doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

BC-289

 

Vítková, Anna

Masopust v obci Sibřina. 67 stran vč. příloh.

Vedoucí práce: doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

BC-288

 

Hambálková, Krystýna

Betlémy na Třebíčsku - jejic proměny v 21. století. 47 stran vč. příloh.

Vedoucí práce: prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

BC-287

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE ZÁŘÍ 2019

Uhřík, Pavel

Folklorní soubory a jejich existence v současném společenském kontextu (Na příkladech FS Kašava ze Zlína, Ostravice z Frýdku-Místku a Dolina ze Starého Města). 63 stran + přílohy.

Vedoucí práce: doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

BC-286

 

MAGISTERSKÁ PRÁCE ZÁŘÍ 2019

Šemorová, Lenka

Narození, svatba, smrt: tradiční lidová kultura v Březové a její proměny v druhé polovině 20. století. 154 stran vč. příloh.

Vedoucí práce: doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

O-372

 

MAGISTERSKÁ OBOROVÁ PRÁCE ČERVEN 2019

Maňásková, Anna

Historie a proměny hodů v Sadech u Uherského Hradiště. 64 stran vč, příloh.

Vedoucí práce: doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

 

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE ČERVEN 2019

Dudová, Carol Tereza

Narození a péče o malé dítě v proměnách času na jižní Moravě. 68 stran + přílohy.

Vedoucí práce: doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

BC-285

 

Báreková, Barbora

Tradičný ženský odev v obci Torysky. 90 stran vč. příloh.

Vedoucí práce: prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

BC-284

 

Novotná, Alžběta

Současný kroj v obci Šardice. 45 stran vč. příloh.

Vedoucí práce: prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

BC-283

 

Chlupová, Eliška

Věštění v současnosti – Osobnosti a média. 65 stran vč. příloh.

Vedoucí práce: PhDr. Roman Doušek, Ph.D.

BC-282

 

MAGISTERSKÉ PRÁCE ČERVEN 2019

Maroši, Filip

Společenský život brněnských Řeků. 89 stran vč. příloh.

Vedoucí práce: prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

O-371

 

Smejkal, Jan

Myslivost v etnologické perspektivě. 89 stran vč. příloh.

Vedoucí práce: doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

O-370

 

Blažek, Jan

Královničky na Brněnsku. 91 stran + přílohy

Vedoucí práce: doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

O-369

 

Turčanová, Barbora

Funkcia dychovej hudby na slovensko-moravskom pomedzí v 20. storočí (na príklade lokalít Kúty, Brodské, Lanžhot a Tvrdonice). 90 stran vč. příloh.

Vedoucí práce: PhDr. Lucie Uhlíková, Ph.D.

O-368

 

 

 

MAGISTERSKÉ PRÁCE LEDEN 2019

Dostál, Tomáš

Domácí vaření piva jako současný fenomén (K problematice sepětí volnočasových aktivit se specifickými projevy kulinářství v České republice). 122 stran vč. příloh

Vedoucí práce: PhDr. Karel Altman, CSc.

O-367

 

Matýska, Petr

Obřady a zvyky spjaté se smrtí člověka na Valašsku. 81 stran vč. příloh

Vedoucí práce: doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

O-366

 

Hrončoková, Barbora

Současný palác Alfa jako mikrosvět v centru Brna. 136 stran vč. příloh

Vedoucí práce: prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

O-365

MAGISTERSKÉ PRÁCE ZÁŘÍ 2018

Schandlová, Lenka

Muzeum v přírodě Zichpil Humpolec. 67 stran vč. příloh

Vedoucí práce: doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

O-364

 

Příkaský, Lubomír

Životní strategie banátských Čechů v Rumunsku po roce 1989. 119 stran vč. příloh

Vedoucí práce: doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

O-363

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE ZÁŘÍ 2018

Žurovec, Michal

Státní integrační program z pohledu jeho aktérů. 59 stran vč. příloh

Vedoucí práce: Mgr. Michal Pavlásek, Ph.D.

Bc-281

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE ČERVEN 2018

Žídková, Veronika

Dětství a dospívání řecké menšiny v Československu. 65 stran vč. příloh

Vedoucí práce: doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

Bc-279

 

Řánková, Terezie

Hra současných školních dětí ve městě a na vesnici. 78 stran vč. příloh

Vedoucí práce: PhDr. Jana Pospíšilová, Ph.D.

Bc-280

 

 

MAGISTERSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE ČERVEN 2018

Němcová, Adéla

Dětské folklorní hnutí v pohledech jeho účastníků (na příkladu vybraných souborů z uherskohradišťského Dolňácka). 98 stran vč. příloh

Vedoucí práce: doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

O- 361

 

Vašíková, Tereza

Reflexe etnické identity a lidové kultury německého obyvatelstva v regionálních tiskovinách na Hřebečsku a Jihlavsku. 159 stran vč. příloh

Vedoucí práce: doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

O-362

 

Příkaský, Lubomír

Životní strategie banátských Čechů v Rumunsku po roce 1989. 119 stran vč. příloh.

Vedoucí práce: doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

O- 363

MAGISTERSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE LEDEN 2018

Gemza, Štefan

Sociální, etnický a náboženský aspekt hřbitova na příkladu města Kežmarok. 126 stran vč. příloh.

Vedoucí práce: PhDr. Roman Doušek, Ph.D.

O-360

 

Křivánek, Petr

Huluboaia a Moscovei: vinařství jako součást každodenního života ve dvou obcích na jihu Moldavska. 82 stran vč. příloh.

Vedoucí práce: doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

O-359

 

Popelková, Alena

Vývoj svatebního obřadu v obci Strání od poloviny 20. století do současnosti. 134 stran vč. příloh.

Vedoucí práce:doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

O-358

 

BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE leden 2018

Čerstvá, Šárka

Práce s přírodními materiály ve vybraných lokalitách na Uherskohradišťsku. 70 stran vč. příloh.

Vedoucí práce: doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

Bc-278

 

Svoboda, Dalibor

Lidové tance z okolí Freštátu pod Radhoštěm v podání Anny Šablaturové a Aloise Křoupala. 165 stran vč. příloh.

Vedoucí práce:doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

Bc-277

 

MAGISTERSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE ZÁŘÍ 2017

Bundilová, Tereza

Fenomén „Youtuber“ (K problematice novodobé subkultury v české společnosti). 89 stran vč. příloh

Vedoucí práce: doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

O-357

 

Dvořák, Viktor

Lidový tanec na Valašsku: minulost a současnost. 81 stran vč. příloh

Vedoucí práce: doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

O-356 

 

Volčík, Ondřej

Arnošt Kubeša – osobnost a dílo. 120 stran + přílohy

Vedoucí práce: doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

O-355

Poláková, Marcela

Současná náboženská festivita v římskokatolické farnosti Sloup v Moravském krasu. 138 stran  vč. příloh

Vedoucí práce: PhDr. Roman Doušek, Ph.D.

O-354

 

MAGISTERSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE ČERVEN 2017

Pilařová, Anna

Komparace současného pohřbu v městském a venkovském prostředí. Na příkladu Brna a Ratíškovic 89 stran vč. příloh

Vedoucí práce: PhDr. Roman Doušek, Ph.D.

O-353

 

Pasičnyková, Sabrina

Oblast horního toku Ostravice. Problematika etnografické rajonizace a proměny lokální obyčejové tradice na příkladu kolední obchůzky se štěstím.114 stran, vč. příloh

Vedoucí práce: doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

O-352

 

OBOROVÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Maňásková, Anna

Vliv díla Josefa Mánesa, Veronika Čudová, na současný folklorismus. 39 stran vč. příloh.

Vedoucí práce: prof. PhDr. Alena Křížová, Ph. D.

Bc-275

 

BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE ČERVEN 2017       

Maroši, Filip

Etnokulturní tradice  a zvyky brněnských Řeků. 57 stran vč. příloh.

Vedoucí práce: PhDr. Jana Poláková, Ph.D.

Bc-276 

 

Turečková, Alexandra

Jízda králů v Hluku a její vybrané aspekty v současnosti. 51 stran vč. příloh.

Vedoucí práce: doc. PhDr. Martina Pvalicová, CSc.

Bc-274

 

Smejkal, Jan

Tramping ve vzpomínkách pamětníků. 57 stran

Vedoucí práce: PhDr. Karel Altman, CSc.

Bc-273

 

Blažek, Jan

Gajdy a gajdoši na Brněnsku. 55 stran + přílohy.

Vedoucí práce: doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

Bc-272

 

Krystyníková, Adéla

Život vesnické komunity v období 1. světové války (na příkladu obce Nový Hrozenkov). 74 stran vč. příloh.

Vedoucí práce. Doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph. D.

Bc-271

 

Turbaková, Kateřina

Žroutův statek č. p. 41 v Trstěnici. Zachycení stavebního vývoje usedlosti na Litomyšlsku. 168 stran vč. příloh.

Vedoucí práce: Mgr. Jiří Pokorný

Bc-270

 

Strouhal, Jan

Vliv vinařství na život Gagauzů a rozvoj vinařské turistiky v gagauzské oblasti Moldavska.47 stran vč. příloh.

Vedoucí práce: PhDr. Miroslav Válka, Ph. D.

Bc-269

Horáková, Markéta

Současné vinařské tradice v obci Hnanice. 60 stran vč. příloh + CD

Vedoucí práce: Mgr. Eliška Leisserová

Bc-268

 

Sýkorová, Kateřina

Lidový oděv v obci Hovorany.67 stran vč. příloh.

Vedoucí práce: prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

Bc-267

 

BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE LEDEN 2017

Mandíková, Petra

Národopisec František Bayer a jeho dílo

139 stran vč. příloh

Vedoucí práce: PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

Bc-266

 

Hrončoková, Barbora

Etnokulturní identifikaceslovenských Rusínů na příklade obcí Bukovec a Havaj (okres Stropkov)

86 stran vč. příloh

Vedoucí práce: doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

Bc-265

 

Kosmelová, Natálie

Najstaršie stavby v Terchovej – Štefanovej s ohľadom na ich premenu v čase a ich rozbor z hľadiska funkčného, sociálneho a ekonomického

166 stran vč. příloh

Vedoucí práce: Mgr. Jiří Pokorný

Bc-264

 

Magisterská diplomová práce leden 2017

Myšinská, Kateřina

Proměny lidového oděvu v obci Strání od 19. století do současnosti.

134 stran vč. příloh

Vedoucí práce: prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

O-351

 

Hacarová, Lucie

Vánoce v povědomí současných dětí

 123 stran vč. příloh

Vedoucí práce: doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

O-350

 

Sledečková, Lenka

Vztah k tradici a rituálům ve vybraných komunitách současné mládeže

138 stran vč. příloh

Vedoucí práce: doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

O-349

 

BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE ČERVEN 2016

Popelková, Alena

Role gazdy při masopustní obchůzce ve Strání

86 s. vč. příloh

Vedoucí práce: Mgr. Terézia Gabrhelová

Bc-263

 

 Markovičová, Silvie

Poslední nositelky lidového oděvu a výrobkyně v Lanžhotě

95 s. vč. příloh

Vedoucí práce: prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

Bc-262

 

Macháčová, Eva

Bakalářská diplomová práce leden 2017

Velikonoční zvyky a tradice ve Svatém týdnu v oblasti nedašovského Závrší.

69 s. vč. příloh

Vedoucí práce: Mgr. Terézia Gabrhelová

Bc-261

 

MAGISTERSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE ČERVEN 2016

Adam Muras

Památná hora Radhošť. Její historie, symbolika a odraz v lidové kultuře

129 s. vč. příloh

Vedoucí práce: PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

O-348

 

Šafáriková, Eva

Tramping v interakci s obdobnými volnočasovými aktivitami mládeže. Na příkladu trampského hnutí v oblasti Českosaského Švýcarska od šedesátých let 20. století do současnosti.

100 s. vč. příloh

Vedoucí práce: PhDr. Karel Altman, CSc.

O-347

 

Svojanovský, Aleš

Současná graffiti subkultura ve městě Brně

84 s. vč. příloh

Vedoucí práce: PhDr. Roman Doušek, Ph.D.

O-346

 

Poláková, Barbora

Průběh zásnub a svatby u slovenských Romů od 30. let 20. století do současnosti

88 stran vč. příloh

Vedoucí práce: Mgr. Jana Poláková, Ph.D.

O-345

 

Navrátilová, Lucie

Mikulášské obchůzky na Hornolidečsku

130 s. vč. příloh

Vedoucí práce: PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

O-344

 

Kubová, Hana

Národopisné motivy v literárním díle Čeňka Kramoliše

112 s. vč. příloh

Vedoucí práce: PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

O-343

 

Křivánková, Jana

Pozůstatky lidového stavitelství v obci Strachotín

88 s. vč. příloh

Vedoucí práce: doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

O-342

 

Jourová, Eva

Proměny vinařství na Hodonínsku v průběhu 20. století

112 s. vč. příloh

Vedoucí práce: doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

O-341

 

Jeřábková, Alena

Kolední obchůzky s májkem na Přerovsku

119 s. vč. příloh

Vedoucí práce: PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

O-340

 

Grombířová, Lucie

Proměny tradičního svatebního obřadu v obci Lipov

129 s. vč. příloh

Vedoucí práce: prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

O-339

 

Filipová, Eliška

Obřadní objížďky na koních. Velikonoční jízdy na území České republiky

160 s. vč. příloh

Vedoucí práce: doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

O-338

Adamcová, Dagmar

Fenomén smrti v současné romské společnosti. Etnokulturní tradice brněnských Romů a jejich význam z pohledu informátorů

119 s. vč. příloh

Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Klára Brožovičová, Ph.D.

O-337

 

MAGISTERSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE LEDEN 2016

Pejchal, Jiří

Vizáž v metalové subkultuře.

Vedoucí práce: doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

O-336

 

Kotolová, Hana

Poutní místo Křtiny a jeho společenský život v současnosti.

96 s. vč. příloh

Vedoucí práce: prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

O-335

 

Varhoľová, Zuzana

Betlehemská obchodzka v obci Hlivištia.

82 s.

Vedoucí práce: doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

O-334

 

Sítek, Martin

Symbolika a funkce masek ve vybraných lidových obyčejích výročního cyklu na Moravě.

73 s. + přílohy

Vedoucí práce: PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

O-333

 

BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁŘÍ 2015

Tereza Vašíková

Přínos regionálních časopisů Kravařsko a Das Kuhländchen pro národopisné a vlastivědné bádání

87 s. vč. příloh

Vedoucí práce: PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. 

Bc-260

 

Bakalářská diplomová práce červen 2015

Šaléová, Vendula

Lucky na Horňácku 

68 stran vč. příloh

Vedoucí práce: Mgr. Marie Novotná

Bc-259

 

Příkaský, Lubomír

Fenomén vypravěčství ve vztahu k tradiční lidové kultuře na Horňácku

51 s. vč. příloh

Vedoucí práce: doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

Bc-258

 

Němcová, Adéla

Kudlovský mlýn a mlynářská rodina Talašů

58 s. vč. příloh

Vedoucí práce: doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

Bc-257

 

Navrátilová, Nela

Dechová hudba Brněnská Moravěnka. Příspěvek k vývoji dechových hudeb na Moravě

83 s. vč. příloh

Vedoucí práce: PhDr. Lucie Uhlíková, Ph.D.

Bc-256

 

Mlýnek, Martin

Interpretace kolářské výroby a práce na strojích a s nástroji v kolářské dílně v Hrubšicích

79 s. vč. příloh

Vedoucí práce: Mgr. Jiří Pokorný

Bc-255

 

Křivánek, Petr

Malovinařství na Rousínovsku od počátku 2. světové války do současnosti

73 stran

Vedoucí práce: Mgr. Miroslav Havlík

Bc-254

 

Kopečková, Veronika

Církevní průvody a poutě v Dolních Bojanovicích

64 s. vč. příloh

Vedoucí práce: Mgr. Barbora Valešová

Bc-253

 

BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE LEDEN 2015

Volčík, Ondřej

Osobnost a dílo Josefa Válka

103 s. vč. příloh

Vedoucí práce: PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

Bc-252

 

Matýska, Petr

Život ve sklářské huti a její vliv na obec Karolinka.

56 s. vč. příloh

Vedoucí práce: Mgr. Terézia Gabrhelová

Bc-251

 

Hochová, Pavlína

Subkultura vybraných extrémních odnoží punku.

95 s. vč. příloh

Vedoucí práce: Mgr. Anna Horáková

Bc-250

 

Dostal, Tomáš

Subkultura milovníků napoleonských válek, aktivně se účastnících jejich rekonstrukcí.

65 s. vč. příloh

Vedoucí práce: PhDr. Karel Altman, CSc.

Bc-249

 

MAGISTERSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE ČERVEN 2015

Magisterská diplomová práce  červen 2015

Trávníčková, Lucie

Vliv folklorního souboru na obnovu a udržování lokálních tradic (na příkladu obce Boršice)

103 s. vč. příloh

Vedoucí práce: doc. PhDr. Martina Pavlicová, Ph.D.

O-331

 

Tarabová, Kristýna

Sondy do soudobého léčitelství na jižní Moravě

85 s. vč. příloh

Vedoucí práce: PhDr. Roman Doušek, Ph.D.

O-330

 

Polouček, Oto

25 let poté. Odraz sametové revoluce v současné naraci

90 s. vč. příloh

Vedoucí práce: doc. PhDr. Martina Pavlicová, Ph.D.

O-329

Osičková, Nela

Sonda do života na vesnici od 30. let 20. století do konce 2. světové války na základě pamětí Marie Zapletalové

97 s. vč. příloh

Vedoucí práce: PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

O-328

 

Majíčková, Veronika

Magie v kontextu lidové víry v Bošáčkách v letech 1910–1960.

64 s. + přílohy

Magisterská Vedoucí práce: PhDr. Roman Doušek, Ph.D.

O-327

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE LEDEN 2015

Zelená, Lucie

Motivácie, hodnoty a postoje vo folklórním hnutí. (Na príklade folklórnzch súborov valašského města Vsetín).

109 s. vč. příloh

Vedoucí práce: doc. PhDr. Martina Pavlicová, Ph.D.

 

Věchetová, Marta

Kapitoly z historie stavitelství horských cest a řemeslo cestářů ve východních Krkonoších.

144 s. vč. příloh

Vedoucí práce: PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

O-326

 

Vašutová, Petra

Etnologická monografie obce Heroltic.

158 s. vč. příloh

Vedoucí práce: doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

O-324

Uchytil, Jaromír

Lidové léčitelství na Chrudimsku.

128 s. vč. příloh

Vedoucí práce: PhDr. Roman Doušek, Ph.D.

O-323

 

Mrázková, Tereza

Tetování jako společenský fenomén.

101 s. vč. příloh

Vedoucí práce: prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

O-322

Leisserová, Eliška

Malovinaři a jejich podíl na revitalizaci vinařské kultury na Znojemsku. Případová studie.

88 s. vč. příloh

Vedoucí práce: doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

O-321

 

Filová, Kristýna

Svatební zvyky a pověry v městském prostředí.

103 s. vč. příloh

Vedoucí práce: Mgr. Jana Malecká, Ph.D.

O-320

Soupis diplomových prací obhájených z oboru etnografie/etnologie na brněnské univerzitě od roku 2009

 září 2014

BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE

 • Bahounková, Milena

Stavební a historický vývoj statků č. p. 22 a 24 v Zašové.

141 s. vč. příloh

Vedoucí práce: PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

Bc-246

 • Čechmánková, Martina

Revitalizace točivého tance z Bílovic.

Vedoucí práce: doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

Bc-247

 • Gemza, Štefan

Vznik, vývoj a súčasné prejavy mariánského kultu na priklade pútnického miesta Marianka.

Vedoucí práce: doc. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

Bc-248

 

MAGISTERSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE

 • Kounková, Iva

Etnická identita v adaptačním procesu Čechů v Turecku.

86 s. vč. příloh

Vedoucí práce: Mgr. Jana Malecká (Virágová), Ph.D.

O-318

 • Zigáčková, Kateřina

Lidový oděv a kroj v životě obyvatel Podluží na počátku 21. století na příkladu obce Dolní Bojanovice.

Vedoucí práce: doc. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

O-319

 

červen 2014

BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE

 • Bundilová, Tereza

Řecké komunity v Krnově a Brně od řeckého exodu v roce 1948 po současnost.

48 s. vč. příloh

Vedoucí práce: Mgr. Jana Virágová, Ph.D.

Bc-228

 

 • Doležel, Michal

Folklorismus v Sokole. Lidová kultura jako zdroj národní identity sokolské organizace v letech 1862–1948.

160 s. vč. příloh

Vedoucí práce: PhDr. Roman Doušek, Ph.D.

Bc-229

 

 • Grombířová, Lucie

Současné vinařství a vinařská turistika v obcích Blatnice pod sv. Antonínkem a Hroznová Lhota.

55 s. vč. příloh

Vedoucí práce: Mgr. Marie Novotná

Bc-230

 

 • Hodačová, Klára

Česká menšina na Daruvarsku. Sonda do života krajanů v občanské válce v letech 1991–1992.

91 s. vč. příloh

Vedoucí práce: doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.

Bc-231

 

 • Chobotová, Melánia

Vybrané výroční sviatky obce Lietavská Závadka v kontexte Rajeckej doliny.

62 s. vč. příloh

Vedoucí práce: Mgr. Eva Šipöczová

Bc-232

 

 •  Jourová, Eva

Sdružení vinařů Autentisté. Tradičními postupy k zajímavým vínům.

77 s. vč. příloh

Vedoucí práce: Mgr. Mirek Havlík

Bc-233

 

 • Juráková, Jana

Obnova hodů na Vyškovsku.

67 s. vč. příloh

Vedoucí práce: Mgr. Veroniky Kuthanová

Bc-234

 

 • Kedroňová, Sabrina

Osobnost Věry Šejvlové v kontextu sběratelské a souborové činnosti.

71 s. vč. příloh

Vedoucí práce: doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

Bc-235

 

 • Křivánková, Jana

Historie sklepů v obci Strachotín.

70 s. vč. příloh

Vedoucí práce: Mgr. Mirek Havlík

Bc-236

 

 • Kubová, Hana

Každodennost v řeckém dětském domově v Budkově (okres Třebíč).

57 s. vč. příloh

Vedoucí práce: Mgr. Jana Virágová, Ph.D.

Bc-237

 

 • Mikscheová, Kristýna

Současná podoba pálení čarodějnic: vynalezená tradice?

66 s. vč. příloh+DVD

Vedoucí práce: Mgr. Barbora Machová

Bc-238

 

 • Navrátilová, Lucie

Obřadní obchůzky zimního období v obci Střelná.

80 s. vč. příloh

Vedoucí práce: PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

Bc-239

 

 • Pilařová, Anna

Poslední věci člověka mimo domácí prostředí.

66 s. vč. příloh

Vedoucí práce: PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

Bc-240

 

 • Poláková, Barbora

Hanácká beseda Kojetín. Historie a současnost národopisného souboru.

52 s. vč. příloh.

Vedoucí práce: doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

Bc-241

 

 • Prokopová, Františka

Vliv národopisně zaměřených spolků na proměnu hodové tradice na příkladu obce Vacenovice.

46 s. vč. příloh

Vedoucí práce: Mgr. Daniela Kostrhounová

Bc-242

 

 • Svojanovský, Aleš

Skateboardová subkultura v Československu a České republice.

52 s. vč. příloh.

Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Klára Brožovičová, Ph.D.

Bc-243

 

 • Šafáriková, Eva

Specifika trampského hnutí v oblasti Českosaského Švýcarska od sedmdesátých let 20. století po současnost.

54 s. vč. příloh

Vedoucí práce: PhDr. Karel Altman, CSc.

Bc-244

 

 • Veselková, Markéta

Lidová slovesnost v mateřských školách v současnosti. Na základě výzkumu v Týništi nad orlicí.

75 s. vč. příloh

Vedoucí práce: PhDr. Jana Pospíšilová, Ph.D.

Bc-245

 

MAGISTERSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE

 • Giertlová, Michaela

Etnochoreologická analýza determinantov vývoja a charakterovej podoby ľudového tanca v obci Čierny Balog.

118 s. vč. příloh

Vedoucí práce: doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

O-310

 

 • Kneisl, Jaroslav

Vývoj hudebního folklorismu na Valašsku se zaměřením na výrazné nositele lidové tradice.

93 s. vč. příloh

Vedoucí práce: doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

O-311

 

 • Lipková, Zuzana

Vplyv výstavby vodnej nádrže Šance na obyvateľstvo.

115 s. vč. příloh

Vedoucí práce: Mgr. Barbora Machová

O-312

 

 • Semrád, Jan

Urbánní etnologie a výzkum centra města Brna.

110 s. vč. příloh

Vedoucí práce: doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

O-313

 

 • Tobolová, Markéta

Svatodušní svátky na Příborsku a Kopřivnicku.

103 s. vč. příloh

Vedoucí práce: PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

O-314

 

 • Vlková, Lenka

K problematice současné růžencové slavnosti v Uherském Brodě.

94 s. vč. příloh

Vedoucí práce: PhDr. Roman Doušek, Ph.D.

O-315

 

 • Žaludová, Lenka

Život v současném českém cirkuse.

108 s. vč. příloh

Vedoucí práce: PhDr. Roman Doušek, Ph.D.

O-316

 

 • Frňková, Veronika

Podomní obchodníci z Hlučínska v 19. a 1. polovině 20. století. Regionální případová studie.

110 s. vč. příloh

Vedoucí práce: PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

O-317

 

 

leden 2014

BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE

 • Dvořák, Viktor

Tanec odzemek a jeho současná existence.

43 s. vč. příloh

Vedoucí práce: doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

Bc-220 

 

 • Fojtášková, Alena

Počátky fotodokumentace života a tradiční kultury na Valašsku.

189 s. vč. příloh

Vedoucí práce: PhDr. Helena Beránková

Bc-221 

 

 • Formánková, Gabriela

Pole neziskových organizací v procesu integrace cizinců do společnosti a jejich přínos pro etnologii.

57 s. vč. příloh

Vedoucí práce: Mgr. Veronika Kuthanová

Bc-222

 

 • Hacarová, Lucie

Verbuňk ve Vracově a jeho současná existence.

44 s. vč. příloh

Vedoucí práce: doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

Bc-223

 

 • Petrskovská, Klára

Komparace vnímání pracovního života zaměstnanci na různých pracovních pozicích v době socialismu.

90 s. vč. příloh

Vedoucí práce: Mgr. Jana Nosková, Ph.D.

Bc-224

 

 • Sekyrová, Bohdana

Obnova hodové tradice v městské části Brno-Bystrc.

43 s. + přílohy

Vedoucí práce: Mgr. Veroniky Kuthanová

Bc-225

 

 • Schandlová, Lenka

Lokální paměť v obci Včelnička ve 20. století se zaměřením na společenství obce a rodiny.

91 s. vč. příloh

Vedoucí práce: Mgr. Jitka Cidlinová

Bc-226

 

 • Sítek, Martin

Děti a folklorní kolektiv: funkce dětských folklorních kolektivů na příkladech Břeclavánku a Charvatčánku.

47 s. + přílohy

Vedoucí práce: PhDr. Lucie Uhlíková, Ph.D.

Bc-227

 

MAGISTERSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE

 • Čihánková, Kateřina

Současná svatba na Bučovicku.

86 s. + přílohy

Vedoucí práce: doc. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

O-301

 

 • Hanáková, Martina

Fenomén pouličních muzikantů (na příkladu města Brna).

100 s. vč. příloh.

Vedoucí práce: doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

O-302

 

 • Jamrichová, Kristýna

Obraz „rómstva“ na príklade rómskej komunity v mexickej Guadalajare.

131 s. vč. příloh

Vedoucí práce: Mgr. Jana Poláková, Ph.D.

O-303

 

 • Janečková, Martina

Světští na Plzeňsku

171 s. vč. příloh

Vedoucí práce: PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

O-304

 

 • Kořínková, Kateřina

Vlastivědný sborník Zálesí a jeho přínos pro národopisnou publicistiku s anotovanou bibliografií časopisu.

80 s. vč. příloh

Vedoucí práce: PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

O-305

 

 • Ptáčková, Michaela

Masopust na Orlickoústecku

131 s. vč. příloh

Vedoucí práce: PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

O-306

 

 • Renková, Martina

Kolektivizace a její dopady na život vesnice. Na příkladu obce Obříství na Mělnicku.

134 s. vč. příloh

Vedoucí práce: PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

O-307

 

 • Šandová, Radka

Obraz soužití Romů a majority na území České republiky pohledem několika příslušníků romského etnika.

108 s. vč. příloh

Vedoucí práce: Mgr. Jana Poláková, Ph.D.

O-308

 

 • Horská, Erika

Sonda do subkultury brněnských freeganů.

70 s. vč. příloh

Vedoucí práce: doc. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

O-309

 

září 2013

BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE

 • Jezerská, Nela

Hry a zábavy školních dětí. 66 s. vč. příloh.

Vedoucí práce: PhDr. Jana Pospíšilová, Ph.D.

 

 • Kučerňák, Josef

Slavnostní kroj Horních Bojanovic a jeho vývoj od konce 19. století do současnosti. 54 s. vč. příloh.

Vedoucí práce: doc. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

 

 • Myšinská, Kateřina

Současný ženský kroj ve Strání. 77 s. vč. příloh.

Vedoucí práce: doc. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

 

 • Poláková, Marcela

Poutní místo Panna Marie Pomocná u Zlatých Hor. 84 s. vč. příloh.

Vedoucí práce: Mgr. Jana Virágová

 

 • Šuhej, Radomír

Pojetí moravanství v moravském hnutí na počátku 90. let. 61 s. vč. příloh

Vedoucí práce: PhDr. Roman Doušek, Ph.D.

 

 • Valová, Andrea

Komunistická ideologie a folklorní hnutí v letech 1945-1956 (na příkladu folklorních festivalů ve Strážnici a Tvrdonicích). 70 s. vč. příloh.

Vedoucí práce: doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

 

 •  Filová, Kristýna

Tradiční bartolomějské hody v městské části Brno – Žebětín. 141 s. vč. příloh.

Vedoucí práce: PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

 

 • Horská, Erika

Vliv Vojenského újezdu Brdy na život obyvatel okolních obcí. 62 s. vč. příloh.

Vedoucí práce: PhDr. Roman Doušek, Ph.D.

 

 • Musil, Martin

Vizuální image v black metalu z perspektivy příslušníků subkultury. 120 s. vč. příloh.

Vedoucí práce: PhDr. Roman Doušek, Ph.D.

 

 •  Myšková, Magda

Součástky lidového oděvu zhotovené pletením na jehlicích. 77 s. vč. příloh.

Vedoucí práce: Doc. PhDr. Alena křížová, Ph.D.

 

 • Neničková, Petra

Staré mapy jako podklad pro etnografický výzkum. 76 s. vč. příloh.

Vedoucí práce: Mgr. Roman Malach

 

 • Uchytil, Jaromír

Tradiční masopustní obchůzky na Hlinecku. 148 s. vč. příloh.

Vedoucí práce: doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

 

 • Zálešáková, Hana

Masopust v Kořenci – historie a současnost. 61 s. vč. příloh.

Vedoucí práce: PhDr. Roman Doušek, Ph.D.

 

MAGISTERSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE

 • Nádaská, Klára

Zmapování a komparace pověr souvisejících s početím, těhotenstvím a šestinedělím ve vybraných diskusních fórech. Případová studie materiálu z pěti zemí. 83 s. vč. příloh.

Vedoucí práce: Mgr. Bc. Klára Brožovičová, Ph.D.

 

 • Vašenda, Jakub

Tradícia a ponímanie starých techník u predstaviteľov súčasnej sféry takzvaného ekologického poľnohospodárstva. 65 s. + přílohy.

Vedoucí práce: doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

 

červen 2013

BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE

 • Katolická, Klára

Katalog devočních obrázků s vyobrazeními světců ve sbírkách Muzea Vysočiny v Třebíči. 41 s. vč. příloh.

Vedoucí práce: PhDr. Roman Doušek, Ph.D.

 

 • Majíčková, Veronika

Dětství v osadě lopenické Bošáčky na příkladu dvou generací rodiny Kročilů v letech 1910-1960. 64 s. + přílohy.

Vedoucí práce: Mgr. Terézia Gabrhelová.

 

 • Novotná, Kristýna

Děti a tradice v rodině a společnosti regionu východních Čech. 74 s. vč. příloh.

Vedoucí práce: PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

 

 • Osičková, Nela

Podlužácké hody v Josefově. 77 s. vč. příloh.

Vedoucí práce: Mgr. Miroslav Havlík.

 

 •  Procházka, Jan

Napoleonská pověst na Slavkovsku. 51 s. vč. příloh.

Vedoucí práce: Mgr. Daniela Kostrhounová.

 

 •  Trávníčková, Lucie

Hody s právem v Boršicích. 58 s. vč. příloh.

Vedoucí práce: Mgr. Miroslav Havlík.

 

MAGISTERSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE

 • Bařina, Vojtěch

Podmalby na skle s náboženskými motivy ve sbírkách ostravského muzea. 140 s. vč. příloh.

Vedoucí práce: Doc. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

 

 •  Bryol, Radek

Dělníci výroby ohýbaného nábytku v podhůří Hostýnských vrchů.

166 s. vč. příloh.

Vedoucí práce: PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

 

 •  Kašová, Tereza

Drobné sakrální objekty v mikroregionu Kouřimsko, v přilehlé obci Oleška a jejích částech. 174 s. vč. příloh.

Vedoucí práce: Doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

 

 •   Králová, Nela

Transnacionální sociální síť texaských Čechů z okresu Fayette. 171 s. vč. příloh.

Vedoucí práce: PhDr. Roman Doušek, Ph.D.


leden 2013

MAGISTERSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁC

 •  Dohnalová, Petra

Pašeráctví na československo-polských hranicích na Těšínsku ve 20. století. 92 s. vč. příloh.

Vedoucí práce: PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

 

 •  Fáberová, Simona

Ekomuzea a alternativní instituce muzejního typu pohledem etnologa. 125 s. vč. příloh.

Vedoucí práce: Doc. PhDr. Alena křížová, Ph.D.

 

 •  Hujňáková, Pavla

Společenský a kulturní život v Moravském Krumlově od vzniku prvního spolu až do konce 2. světové války. 93 s. vč. příloh.

Vedoucí práce: Doc. PhDr. Alena křížová, Ph.D.

 

 •  Sasínková, Marcela

Etnokulturní tradice spjaté se školskými zařízeními v obcích Starý Poddvorov a Lanžhot. 100 s. vč. příloh.

Vedoucí práce: PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

  
 • Smékalová, Kateřina

Kramářské tisky s mariánskou tematikou na příkladu fondu Etnografického ústavu Moravského zemského muzea. 107 s. vč. příloh.

Vedoucí práce: doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

 

červen 2012

 •  Boháčková, Lenka

Etnická identita imigrantů z latinské Ameriky a proces jejich adaptace v českém prostředí. 108 s.

Vedoucí práce: doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

 

 •  Flochová, Lucie

Jarní lidové zvyky na Rousínovsku. Historie a současnost. 110 s. vč. příloh

Vedoucí práce: doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

 

 •  Kostrhounová, Daniela

Osobnost kněze ve venkovské komunitě na příkladu farnosti Věteřov ve 20. a 21. století. 167 s. vč. příloh

Vedoucí práce: doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

 

 •  Krejčí, Eva

Role dobrovolných hasičů v životě vesnické komunity na příkladě obcí Bohuslávky, Oprostovice, Radslavice a Týn nad Bečvou. 123 s. vč. příloh.

Vedoucí práce: PhDr. Daniel Drápala, Ph.D

 

 •  Pivoda, Ondřej

Přírodní prostředí v ústní tradici Jakutů. 102 s. vč. příloh.

Vedoucí práce: PhDr. Roman Doušek, Ph.D.

 

 •  Pokorný, Jiří

Stavební proměna malohanácké vesnice Knínice u Boskovic.

Vedoucí práce: PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

leden 2012

MAGISTERSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 • Binderová, Klára

Proměna produkce modrotiskové dílny Jochových ve Strážnici. 159 s. vč. příloh.

Vedoucí práce: PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

 

 •  Gabrhelová, Terézia

Vymezení regionálních typů lidového oděvu v oblasti moravsko-slovenského pomezí (Moravské Kopanice a slovenské obce Horná Súča, Drietoma, Nová Bošáca, Moravské Lieskové). 121 s. vč. příloh.

Vedoucí práce: doc. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

 

 •  Káčer, Jan

Cimbál a cimbalisté na Uherskohradišťsku. 153 s. vč. příloh.

Vedoucí práce: doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

 

 •  Kamenská, Lucie

Dětská hra školních dětí v současnosti. 99 s vč. příloh.

Vedoucí práce: doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

 

 •  Müllerová, Markéta

Lokální a regionální identita obyvatel Bystřice pod Hostýnem – historické proměny a současnost. 143 s. vč. příloh.

Vedoucí práce: PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

 

 •  Novýsedláková, Zuzana

Sebereflexia majority a jej postoje k slovenskej a ukrajinskej menšine. Sonda do problematiky na príklade mesta Brna. 150 s. vč. příloh.

Vedoucí práce: doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

 

 •  Valešová, Barbora

Bratrstvo svatého Isidora v Knínicích u Boskovic. 107 s. vč. příloh.

Vedoucí práce: PhDr. Roman Doušek, Ph.D.

 

 •  Vítková, Barbora

Turismus v oblasti Moravského krasu na příkladu městyse Sloup. 109 s. vč. příloh.

Vedoucí práce: PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

 

 •  Zapletalová, Kristýna

Podmalby na skle v současnosti. 128 s. vč. příloh.

Vedoucí práce: doc. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

 

září 2012

 BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE

 • Adamcová, Dagmar

Obřady a rituály v romských komunitách v Brně. 58 s. vč. příloh.

Vedoucí práce: Mgr. Roman Malach

 

 •  Bočková, Lenka

Novodobé přestavby tradičních domů ve Svratce. 95 s. vč. příloh

Vedoucí práce: doc. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

 

 •  Navrátilová, Alena

Regionální identita obyvatel obcí Dolní Újezd, Osek nad Bečvou a Veselíčko. 82 s. vč. příloh.

Vedoucí práce: PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

 

 •  Peterková, Veronika

Svépomocí zbudovaná obydlí u skupiny osob bez domova. 68 s. vč. příloh.

Vedoucí práce: PhDr. Roman Doušek, Ph.D.

 

2012

 BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE

 • Burkoňová, Pavla

Tetování: historie a současnost. 47 s. vč. příloh.

Vedoucí práce: doc. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

 

 •  Leisserová, Eliška

Vinařská kultura na Znojemsku na příkladu obce Božice. 71 s. vč. příloh.

Vedoucí práce: PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

 

 •  Lipková, Zuzana

Živčáková – pútnické miesto. 75 s. vč. příloh.

Vedoucí práce: PhDr. Roman Doušek, Ph.D.

 

 •  Marešová, Jaroslava

Masopust na Strakonicku, koleda na Českobudějovicku. 122 s. vč. příloh.

Vedoucí práce: doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

 

 •  Polášková, Aneta

Současné poutnictví ve farnosti Morkovice. 55 s. vč. příloh.

Vedoucí práce: PhDr. Roman Doušek, Ph.D.

 

 •  Tomášková, Romana

Obraz romského etnika v tisku na příkladu Mladé fronty Dnes během let 1993-1995. 45 s. vč. příloh.

Vedoucí práce: PhDr. Roman Doušek, Ph.D.

 

 •  Věchetová, Marta

Historie tradičního transportu ve Východních Krkonoších. 54 s. vč. příloh.

Vedoucí práce: Mgr. Jitka Brožová.

 

 •  Zahradník, Milan

Hanácká svatba. Od přechodového obřadu k scénickému folklorismu. 54 s. vč. příloh.

Vedoucí práce: PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

 

 • Bernardová, Anna

Hrázděná podstávková architektura ve Višňové. 56 s. vč. příloh.

Vedoucí práce: Mgr. Jitka Brožová

 

 •  Borisová, Veronika

Tradiční úvazy a pokrývky hlavy na Uherskobrodsku. 90 s. vč. příloh.

Vedoucí práce: doc. PhDr. Alena Křížová, Ph.D

 

 •  Filipová, Eliška

Osobnost Václava Kosmáka a jeho přínos pro moravský národopis. 105 s. vč. příloh.

Vedoucí práce: PhDr. Karel Altman, CSc.

 

 •  Geirtlová, Michaela

Vývoj folklórnych hnutí na Hornom Pohroní, na príklade folklórnych skupín Hel´pan a Kýčera. 73 s. vč. příloh.

Vedoucí práce: Mgr. Eva Šipoczová.

 

 •  Hajníková, Kristýna

Proměny v přístupu k těhotenství a porodu v období socialismu a dnes. 94 s. vč. příloh.

Vedoucí práce: PhDr. Jana Pospíšilová, Ph.D.

 

 •  Holéczyová, Darina

Síťování na Horácku. 60 s. vč. příloh

Vedoucí práce: doc. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

 

 •  Hvozdecká, Marie

Projekt „Řemeslné kurzy na Moravských Kopanicích v obci Vyškovec“. 74 s. vč. příloh.

Vedoucí práce: Mgr. Václav Michalička.

 

 •  Chytková, Eva

Tradiční pěstování chřestu a slavnosti chřestu v Ivančicích. 56 s. vč. příloh.

Vedoucí práce: PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

 

 •  Mrázková, Tereza

Staročeské máje v obcích Ovčáry a Jestřabí Lhota. 63 s. vč. příloh.

Vedoucí práce: PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

 

 •  Semrád, Jan

Integrace vietnamské menšiny v České republice se zaměřením na dnešní mladou generaci Vietnamců. 58 s. vč. příloh.

Vedoucí práce: Mgr. Michal Pavlásek

 

 •  Tarabová, Kristýna

Význam etnické a národnostní identity pro příslušníky polské minority v Těšínském Slezsku. 57 s. vč. příloh.

Vedoucí práce: Mgr. Michal Pavlásek

 

 •  Tobolová, Markéta

Sbor dobrovolných hasičů a jeho role v každodenním životě obce Prchalov. 94 s. vč. příloh.

Vedoucí práce: PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

 

 •  Vlková, Lenka

K současnému stavu trampského hnutí na Valašskokloboucku a Vsetínsku. 75 s. vč. příloh.

Vedoucí práce: PhDr. Karel Altman, CSc.

 

 •  Zigáčková, Kateřina

Život a práce lidové vyšívačky a krejčové. 62 s. vč. příloh.

Vedoucí práce: doc. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

 

 •   Žaludová, Lenka

Hody na brněnském sídlišti Vinohrady. 73 s. vč. příloh.

Vedoucí práce: Mgr. Marie Novotná

 

2011

 BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE

 •   Absolínová, Andrea

Lidové divadlo – tradice a současnost divadelních projevů ve výročním zvykosloví na Brněnsku. 50 s. vč. příloh. Vedoucí práce Mgr. Barbora Machová.

 

 • Bařinková, Jitka

Orientální tanec a jeho existence v České republice. 43 s. + přílohy, CD. Vedoucí práce doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

 

 •  Bryol, Radek

Příběhy cest na Kelečsku. 103 s. vč. příloh. Vedoucí práce PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

 •  Čihánková, Kateřenia

Pracovní migrace Rusů do ČR na pozadí historických událostí. Sonda do života dvou rodin v Olomouckém kraji. 50 s. vč. příloh. Vedoucí práce Mgr. Michal Pavlásek.

 

 •  Frňková, Veronika

Stavební tradice hlučínských obcí Bolatice a Třebom. 52 s. vč. příloh. Vedoucí práce PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

 

 • Hanáková, Martina

Přínos Emila Hanzelky pro dokumentaci lidové kultury Kopřivnicka. 69 s. vč. příloh. Vedoucí práce PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

 

 •  Hlavica, Michal

Folklórní archeologie a její prameny na Zlínsku. 44 s. vč. příloh. Vedoucí práce Mgr. Roman Malach.

 

 •  Hrušková, Jana

Euroindiáni pohledem dlouhodobých účastníků. 46 s. vč. příloh. Vedoucí práce Mgr. Jana Virágová.

 

 •  Jamrichová, Kristína

Premeny vidieckej lokality vo vzťahu k identite jej obyvaťelov na príklade osady Húšky na Záhorí. 83 s. vč. příloh. Vedoucí práce doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

 

 •  Janečková, Martina

Současné lidové léčitelství v Pošumaví. 55 s. vč. příloh. Vedoucí práce PhDr. Roman Doušek, Ph.D.

 

 •  Jochimová, Darja

Identifikace proměn událostí výročního obyčejového cyklu v průběhu 20. století v Hrušovanech u Brna. 75 s. vč. příloh. Vedoucí práce PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

 

 •  Kašová, Tereza

Rodina Tomáškova z Horních Jelčan a její hospodářství v procesu kolektivizace venkova. 80 s. vč. příloh. Vedoucí práce PhDr. Roman Doušek, Ph.D.

 

 • Kopecká, Pavlína

Zahrádka, zaniklé městečko na Želivce. 100 s. vč. příloh. Vedoucí práce: PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

 

 • Kotulánová, Hana

Sedláčkova kavárna a kavárna hotelu Slavia v proměnách času. 51 s. vč. příloh. Vedoucí práce doc. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

 

 • Králová, Nela

Etnická identita texaských Čechů v okrese Fayette. České centrum v La Grange jako nositel etnického povědomí. 107 s. vč. příloh. Vedoucí práce Mgr. Michal Pavlásek.

 

 • Krebsová, Tereza

Balijský tanec, jeho vývoj a historické souvislosti. 66 s. vč. příloh. Vedoucí práce doc. PhDr. Martina Pavlicová, Csc.

 

 •  Létalová, Marie

Krojovaná chasa jako důležitý činitel v současném kulturním a společenském životě na Podluží. Na příkladu obce Týnec. 63 s. vč. příloh. Vedoucí práce doc. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

 

 •  Majerová, Marie

Zakuřované hračky ve Valašské Bystřici. 92 s. vč. příloh. Vedoucí práce doc. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

 

 •  Mráz, Martin

Včelařství v mikroregionu Podchřibí. 69 s. vč. příloh. Vedoucí práce PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

 

 •  Nádaská, Klára

Pověry vážící se k průběhu pohlavního styku, těhotenství, porodu, šestinedělí a kojení v obcích Lechovice a Božice. 46 s. vč. příloh. Vedoucí práce PhDr. Roman Doušek, Ph.D.

 

 •  Nedbalová, Jarmila

Pečení chleba v Pobečví. 35 s. vč. příloh. Vedoucí práce PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

 

 •  Polák, Martin

Geneze finského folklorismu. 84 s. vč. příloh + CD. Vedoucí práce doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

 

 •  Renková, Martina

Současné malovinařství na Mělnicku. Příspěvek ke studiu vinařské tradice v Čechách. 55 s. vč. příloh + CD. Vedoucí práce Mgr. Jitka Brožová.

 

 • Smékalová, Kateřina

Sbírka duchovních písní z Vnorov. 96 s. + přílohy. Vedoucí práce doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

 

 •  Stec, Michal

Polští gastarbeiteři v Brně. 56 s. vč. příloh. Vedoucí práce doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

 

 •  Vašenda, Jakub

Kopaničiarske osídlenie na Strážovskej vrchovine (osada Horná Stredná). 40 s. + přílohy, CD. Vedoucí práce PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

 

 •  Zbořilová, Martina

Těhotenství a pověry: Stav od početí do porodu očima tří generací žen. 60 s. vč. příloh. Vedoucí práce Bc. Mgr. Klára Brožovičová.

 

 • Ženatý, Ondřej

Zpracování přírodních pletiv na Malé Hané a Letovicku. 43 s. + přílohy, DVD. Vedoucí práce PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

 

 MAGISTERSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE

 • Drhovská, Eva

Výroba dřevěných hraček v jižních Čechách. 114 s. vč. příloh. Vedoucí práce doc. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

 

 •  Gojná, Kamila

Graffiti z pohledu etnologie. Sonda do života brněnské subkultury graffiti. 141 s. vč. příloh. Vedoucí práce doc. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

 

 •  Havlík, Miroslav

Těšínské búdy. 93 s. vč. příloh. Vedoucí práce PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

 

 •  Havlíková, Lenka

Současná svatba na Hodonínsku na pozadí tradičního obřadu. 85 s. + přílohy. Vedoucí práce doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

 

 • Horáková, Anna

Mezikonfesní soužití tří církví v rámci jedné lokality. Na příkladu Bílé Třemešné. 93 s. vč. příloh. Vedoucí práce PhDr. Roman Doušek, Ph.D.

 

 •  Kuthanová, Veronika

Národnostní situace Československa v letech 1948-1989. Sondy do problematiky imigrace do ČSR/ČSSR a postavení legislativně uznaných národností/menšin. 90 s. vč. příloh. Vedoucí práce PhDr. Roman Doušek, Ph.D.

 

 •  Maixner, Miroslav

Konstrukce sámské etnické identity. 143 s. vč. příloh. Vedoucí práce doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

 

 •  Pauknerová, Ingrid

Jihočeská obec Hrejkovice. Proměna tradiční vesnice jako důsledek její socializace. 187 s. vč. příloh. Vedoucí práce PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

 

 • Pivodová, Daniela

Moravská kultura v činnosti spolků a folklorního hnutí v Praze od druhé poloviny 19. století do současnosti.86 s. vč. příloh. Vedoucí práce doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

 

 • Prachařová, Leona

Identifikace romských dětí s vlastní kulturou v městském prostředí – na příkladu Brna. 78 s. vč. příloh. Vedoucí práce doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

 

 •  Pramuková, Monika

Kultúrne potreby marginalizovaných skupín spoločnosti a ich realizácia. 95 s. vč. příloh. Vedoucí práce doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

 

 •  Prokopová, Karolína

Hostinská zařízení na přelomu 19. a 20. století v Hradci Králové. Sondy do jejich sociálního významu a hmotné kultury. 92 s. vč. příloh. Vedoucí práce PhDr. Roman Doušek, Ph.D.

 

 •  Šipöczová, Eva

Staroba ako špecifické obdobie života a jej podoba v súčasnosti. 106 s. vč. příloh. Vedoucí práce doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

 

 •  Veselovská, Eliška

Základní vojenská služba v letech 1945–2003 ve vzpomínkách pamětníků. 147 s. + přílohy. Vedoucí práce doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

2010 

BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE

 •  Bařina, Vojtěch

Ovlivnění českého obyvatelstva německou kulturou na Hlučínsku. 48 s. vč. příloh. Vedoucí práce PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

 

 •  Čápová, Pavla

Proměny svátečního oděvu při hodové příležitosti v Jezeřanech-Maršovicích na Moravskokrumlovsku. 90 s. vč. příloh. Vedoucí práce doc. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

 

 •  Daňková. Ilona

Předvánoční a vánoční čas na vesnici v minulosti a dnes na příkladu obce Prštice. 50 s. vč. příloh. Vedoucí práce PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

 

 •  Faberová, Simona

Hanácká krajina a lidová architektura ve vnímání novosedlých obyvatel Hlušovic na Olomoucku. 100 s. vč. příloh. Vedoucí práce PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

 

 •  Flochová, Lucie

Drobné sakrální památky na katastru města Rousínova. 96 s. vč. příloh. Vedoucí práce PhDr. Daniela Drápala, Ph.D.

 

 •  Hamerská, Adéla

Vyprávění na Bystřicku. 53 s. vč. příloh. Vedoucí práce PhDr. Roman Doušek, Ph.D.

 

 •  Holanová, Adéla

Selské baroko v oblasti strýčického jazykového ostrova. 58 s. vč. příloh + DVD. Vedoucí práce PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

 

 •  Kneisl, Jaroslav

Jan Nepomuk Polášek. Život, působnost ve Valašském Meziříčí a náhled do jeho díla s využitím jeho pozůstalosti. 75 s. vč. příloh. Vedoucí práce Mgr. Klára Císaríková.

 

 •  Knapková, Kristýna

Bulhaři v Brně. Sonda do životních příběhů imigrantů a jejich potomků. 125 s. vč. příloh. Vedoucí práce PhDr. Roman Doušek, Ph.D.

 

 •  Korytárová, Lenka

Národopis v kalendáři Koleda a časopisech Koleda a Komenský. 61 s. + přílohy. Vedoucí práce PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

 

 •  Kostrhounová, Daniela

Pohádka v současném dětském prostředí. Na příkladu města Brna a obce Kněžpole na Uherskohradišťsku. 74 s. vč. příloh. Vedoucí práce doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

 

 •  Kounková, Iva

Historická paměť Pohořelic. 52 s. vč. příloh. Vedoucí práce doc. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

 

 • Látalová, Irena

Proměny etnického složení obyvatelstva v Blansku po roce 1190. 54 s. vč. příloh. Vedoucí práce doc. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

 

 •  Ligocká, Monika

Současné poutě do Tuřan. Průběh a motivace. 48 s. vč. příloh. Vedoucí práce PhDr. Roman Doušek, Ph.D.

 

 •  Martinů, Pavlína

Podkarpatská Rus ve fotografii. 56 s. vč. příloh. Vedoucí práce doc. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

 

 •  Pivoda, Ondřej

Mezi vírou a etnicitou – východní křesťanství v Brně. 37 s. vč. příloh. Vedoucí práce PhDr. Roman Doušek, Ph.D.

 

 •  Ptáčková, Michaela

Současní chovatelé koní a jejich subkultura. 54 s. vč. příloh. Vedoucí práce PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

 

 •  Řičánková, Eva

Brněnské punkové hnutí v 80. letech 20. století. 61 s. vč. příloh. Vedoucí práce PhDr. Roman Doušek, Ph.D.

 

 •  Sasínková, Marcela

Drobné sakrální objekty v obci Čejkovice. 57 s. vč. příloh. Vedoucí práce PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

 

 •  Šandová, Radka

Náhled do života ukrajinské rodiny v Brně. 39 s. vč. příloh. Vedoucí práce PhDr. Roman Doušek, Ph.D.

 

 •  Vašutová, Petra

Tradice památníků padlých vojáků v první světové válce (na příkladu okresu Brno-venkov). 132 s. vč. příloh. Vedoucí práce PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

 

 •  Venclů, Markéta

Život rodiny černobylských volyňských Čechů před a po přesídlení z nebezpečné černobylské zóny do Československa v interpretacích aktérů. 43 s. + přílohy + DVD. Vedoucí práce PhDr. Roman Doušek, Ph.D.

 

 MAGISTERSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE

 •  Bařinová, Marie

Rodinná vinařství v Čejkovicích. 83 s. vč. příloh. Vedoucí práce PhDr. Roman Doušek, Ph.D.

 

 •  Boudná, Sabina

Obec Lovčičky v procesu kolektivizace a organizace zemědělské velkovýroby. 87 s. + přílohy. Vedoucí práce PhDr. Roman Doušek, Ph.D.

 

 •  Březinová, Lenka

Organizované zábavní příležitosti. Aktivní formy společenské zábavy v současných Čejkovicích. 89 s. + přílohy. Vedoucí práce PhDr. Roman Doušek, Ph.D.

 

 •  Gilbertová, Marie

Vývoj lidového oděvu na základě působení folklorních souborů. Na příkladu pěti folklorních souborů z Brna.142 s. vč. příloh. Vedoucí práce doc. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

 

 •  Grůza, Lukáš

„Radostná země“ a její místo v etnografické publicistice. 76 s. vč. příloh. Vedoucí práce PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

 

 •  Hradilová, Kateřina

Výšivka „na výřez“ na Uherskohradišťsku, Uherskobrodsku a Uherskoostrožsku. 79 s. vč. příloh. Vedoucí práce doc. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

 

 •  Klouparová, Petra

Zahrádkářská kolonie jako kulturní fenomén. Etnologická interpretace. 110 s. vč. příloh. Vedoucí práce PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

 

 •  Lubalová, Lenka

Socioekonomické aspekty stárkovství. 108 s., přílohy. Vedoucí práce doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

 

 •  Malach, Roman

Přínos týdeníku Ohlas od Nežárky pro český národopis. 164 s. vč. příloh. Vedoucí práce PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

 

 •  Pešlová, Jana

Pohřeb na Jesenicku v 19.-21. století. 109 s. vč. příloh. Vedoucí práce PhDr. Daniel Drápala. Ph.D.

 

 •  Surá, Anna

Odraz tradiční lidové kultury v malířství na jihovýchodní Moravě. 76 s. + přílohy. Vedoucí práce doc. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

 

 •  Sůkalová, Dana

Dívčí hanácko-slovácký kroj na pozadí historického vývoje. Na příkladu obcí Čejkovice a Velké Bílovice. 81 s. + přílohy. Vedoucí práce doc. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

 

 •  Šuba, Josef

Slováci v Bihoru. 100 s. vč. příloh. Vedoucí práce PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

 

 •  Votupalová, Monika

Národopisné slavnosti a folklorní festivaly na území Těšínska od konce 19. století do současnosti. 71 s. vč. příloh. Vedoucí práce doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

 

2009

BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE

 • Binderová, Klára

Sociální kultura na Strážnicku ve 20. století (na příkladu narození a smrti člověka). 45 s., přílohy. Vedoucí práce doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

 

 •  Blažková, Klára

Polančané: přípravy a prezentace na národopisných akcích roku 1892 a 1895. 71 s. vč. příloh. Vedoucí práce PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

 

 •  Boháčková, Lenka

Děti v muslimských rodinách v Brně. 60 s. vč. příloh. Vedoucí práce doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

 

 •  Císařová, Lenka

Školní kroniky českých menšinových škol na Liberecku. 53 s. vč. příloh. Vedoucí práce PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

 

 •  Drábek, Petr

Slovácká chalupa v Dolních Bojanovicích. 54 s. vč. příloh. Vedoucí práce PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

 

 • Gabrhelová, Terézia

Tradiční textilní a výzdobné techniky v oblasti Moravských Kopanic. 94 s. vč. příloh. Vedoucí práce doc. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

 

 •  Hajná, Martina

Tramping v údolí říčky Libochovky. 42 s., přílohy. Vedoucí práce PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

 

 •  Jirásková, Simona

Sonda do života na rolnické usedlosti v první polovině 20. století na základě analýzy hospodářského deníku.67 s. vč. příloh. Vedoucí práce PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

 

 •  Káčer, Jan

Cimbálová muzika Jaroslava Čecha. 119 s. vč. příloh, CD. Vedoucí práce prof. PhDr. Dušan Holý, DrSc.

 

 •  Kamenská, Lucie

Lidový oděv německé menšiny v severozápadních Čechách. 86 s. vč. příloh. Vedoucí práce doc. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

 

 •  Kohout, Jan

Josef Košťál. Národopisec a jeho dílo. 47 s. vč. příloh. Vedoucí práce: PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

 

 •  Kořínková, Kateřina

Osobnost hudebníka Míly Brtníka. 55 s. vč. příloh. Vedoucí práce: doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

 

 •  Kratochvilová, Barbora

Kult Panny Marie Hromničné v Bučovicích. 42 s. vč. příloh. Vedoucí práce PhDr. Roman Doušek, Ph.D.

 

 •  Krejčířová, Kateřina

Řekové a Makedonci v Brně po roce 1948 v interpretaci aktérů. 50 s. vč. příloh. Vedoucí práce: doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

 

 •  Kunčíková, Barbora

Řecká menšina v České republice a její identifikační prvky. 86 s. vč. příloh. Vedoucí práce: doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

 

 •  Kuthanová, Veronika

Mongolští pracovní imigranti v jihomoravském kraji se zaměřením na oblast Blanenska. 46 s. vč. příloh. Vedoucí práce: PhDr. Roman Doušek, Ph.D.

 

 •  Lokšová, Terezie

Školní kroniky ve Frenštátě pod Radhoštěm jako pramen. 50 s. vč. příloh. Vedoucí práce PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

 

 •  Müllerová, Markéta

Hostýnské Záhoří. Příspěvek k vymezení regionu a současná podoba výročního obyčejového cyklu. 69 s. vč. příloh. Vedoucí práce PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

 

 •  Písař, Petr

Národopisný spolek ve Vyškově a počátky národopisného bádání na Vyškovsku. 40 s. vč. příloh. Vedoucí práce: PhDr. Roman Doušek, Ph.D.

 

 •  Plucnara, Ondřej

Stavební tradice starých hamrů. 73 s. vč. příloh. Vedoucí práce PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

 

 •  Pokorný, Jiří

Vodní díla na Petrůvce a Úmoří. Příspěvek k poznání mlynářství na západní Moravě s hlavním zaměřením na Tenorův vodní mlýn v Sychotíně u Kunštátu. 121 s. vč. příloh. Vedoucí práce PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

 

 •  Pramuková , Monika

Kórejci v Žilině. 54 s. vč. příloh. Vedoucí práce doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

 

 •  Prokopová, Karolína

Svátek sv. Mikuláše v Hradci Králové – historie, vývoj a současnost. 47 s. vč. příloh. Vedoucí práce PhDr. Roman Doušek, Ph.D.

 

 •  Rybecká, Michaela

Lidový oděv ve Velkých Bílovicích v minulosti a současnosti. 51 s., přílohy. Vedoucí práce: doc. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

 

 •  Sedlaczková, Dominika

Řecká menšina v České republice na příkladu moravskoslezského kraje a města Bohumína. 80 s. vč. příloh. Vedoucí práce PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

 

 •  Sztefková, Petra

Spolková činnost Poláků na Těšínsku. 54 s. vč. příloh. Vedoucí práce doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

 

 •  Šipöczová, Eva

Súčasná mestská povesť v Bratislave. 60 s. vč. příloh. Vedoucí práce doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

 

 •  Šustek, Miroslav

Kulturní a společenský život v Židenicích a Juliánově na přelomu 19. a 20. století. Příspěvek ke kulturním dějinám Brna. 47 s. vč. příloh. Vedoucí práce PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

 

 •  Válek, Bohuslav

Poválečné osidlování pohraničí osídlenci z Valašska na příkladu obcí Pulčín a Velké Losiny – Bukovice. 31 s. vč. příloh. Vedoucí práce PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

 

 •  Veselovská, Eliška

Životní styl jako motivace Američana k integraci do české společnosti. 46 s., přílohy. Vedoucí práce: doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

 

 •  Votupalová, Monika

Osobnost zpěváka Oty Žabky z Jablunkova. 46 s. vč. příloh. Vedoucí práce: doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

 

 •  Zapletalová, Kristýna

Proměny drobných sakrálních památek a vztah komunity a jednotlivců k nim v bývalém tišnovském okrese. 75 s. vč. příloh. Vedoucí práce PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

 

MAGISTERSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE

 •  Baldíková, Lucie

Národopisná činnost v Brně v první polovině devadesátých let 19. století. 93 s., přílohy. Vedoucí práce: doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

 

 • Brožová, Jitka

Ikonografie pernikářských forem v severovýchodních Čechách. 100 s. vč. příloh, CD. Vedoucí práce doc. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

 

 •  Hokešová, Zuzana

Pískovec v tradiční vesnické kultuře oblasti Kokořínska. 62 s., přílohy. Vedoucí práce: PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

 

 •  Hrazdilová, Lucie

Život žen na moravských Kopanicích. 130 s. vč. příloh. Vedoucí práce: doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

 

 •  Kardoš, Radoslav

Spoločnosť vedomeckého učenia Rodný kruh. 91 s. vč. příloh. Vedoucí práce doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

 

 •  Kolářová, Jindřiška

Moravský kras – regionální produkt. K problematice současné rukodělné výroby. 69 s., 10 s. příloh. Vedoucí práce: PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

 

 •  Kolečková. Ivana

Kapitoly z dějin národopisu Itálie. 83 s. vč. příloh. Vedoucí práce: PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

 

 •  Machová, Barbora

Kapitoly z každodenního života vesnice v jihobulharském pohraničí. 153 s. vč. příloh. Vedoucí práce: PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

 

 •  Mička, Petr

Rod Hudečků z Velké nad Veličkou a jeho podíl na udržování hudebních tradic na Horňácku. 125 s. vč. příloh. Vedoucí práce: prof. PhDr. Dušan Holý, DrSc.

 

 •  Mičková, Zuzana

Včelařství na Novojičínsku. 126 s. vč. příloh. Vedoucí práce PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

 

 •  Pecl, Václav

Fenomén oživené historie (na příkladu českých a moravských euroindiánů a jejich shromáždění na akcích POW WOW). 87 s., přílohy. Vedoucí práce doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

 

 •  Rejzlová, Martina

Srovnávací studie českého a slovenského krajkářství na příkladu Vamberecka a Špania Dolina. 127 s. vč. příloh. Vedoucí práce: doc. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

 

 •  Stanjurová, Lucie

Systém hodnot, norem a životních strategií v romských rodinách – determinanty vzdělávacích bariér. 124 s. vč. příloh. Vedoucí práce doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

 

 •  Tlučhořová, Eliška

Exkurz do vinařské tradice v Kobylí. 118 s. vč. příloh. Vedoucí práce: PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

 

 • Uxová, Zuzana

Poválečné osidlování východních Krkonoš na příkladu obce Černý důl. 110 s.vč. příloh. Vedoucí práce: PhDr. Roman Doušek, Ph.D.

 

 •  Vašáková, Lucie

Problematika pověr a pověrečných praktik z pohledu současné etnologie. 83 s. vč. příloh. Vedoucí práce: doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

 

 •  Virágová, Jana

Sunnitský islám jako způsob života aneb každodennost muslimských rodin v České republice. 98 s. vč. příloh. Vedoucí práce doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

Soupis diplomových prací obhájených z oboru etnografie/etnologie na brněnské univerzitě od roku 1952

1952

Libuše Kopálková

Karolinka. Příspěvky k monografii valašské obce na Horním Vsatsku. 183 s., přílohy. Vedoucí: prof. PhDr. Antonín Václavík

1953

Vlasta Brychtová

Lidové výtvarné umění na brněnském Kloboucku. 152 s., přílohy.

Vedoucí: prof. PhDr. Antonín Václavík

Olga Kadlčíková

Boršice. Příspěvky k historicko-ethnografické monografii moravskoslovenské obce.

391 s., 126 s. příloh.

Vedoucí: prof. PhDr. Antonín Václavík

1955

Jaromír Gelnar

Lidová nástrojová hudba na Rožnovsku. Příspěvek k monografii moravského Valašska. 70 s., 20 s. příloh.

Vedoucí: prof. PhDr. Antonín Václavík

Richard Jeřábek

Vodní zdroje a jejich úprava na Valašsku. 50 s., fotografie.

Vedoucí: prof. PhDr. Antonín Václavík

Jan Konieczny

Guty. Zarys kultury materialnej wsi robotniczo-rolniczej na Śłąsku. 45 s., přílohy.

Vedoucí: prof. PhDr. Antonín Václavík

Věra Nováková

Dům a bydlení na Rožnovsku. 59 s., 81 příloh, nákresy a fotografie.

Vedoucí: prof. PhDr. Antonín Václavík

Jaroslav Štika

Salašnictví na Valašsku. Historicko-etnografická monografie. 141 s., přílohy.

Vedoucí: prof. PhDr. Antonín Václavík

1956

Jaroslav Čech

Lidová píseň a tanec ve Strání, se zvláštním přihlédnutím k tanci Pod šable. I. 82 s., 56 s. příloh. II. Písňový materiál k diplomové práci. 250 s., 16 fotografií.

Vedoucí: prof. PhDr. Antonín Václavík

František Dobrovolný

Lidové hudební nástroje na Moravě. Příspěvek ke studiu moravské lidové hudby. 220 s., 92 s. příloh.

Vedoucí: prof. PhDr. Antonín Václavík

Dušan Holý

Folklór na Horňácku. 121 s., přílohy.

Vedoucí: prof. PhDr. Antonín Václavík

1957

Alena Jeřábková

Etnograficko-historické znaky lidového kroje v oblasti valašskomeziříčské. 153 s., 14 nákresů, 43 fotografií.

Vedoucí: prof. PhDr. Antonín Václavík

Milan Krejčiřík

Materiální kultura ve Strání - Květné. Příspěvky k historicko-ethnografické mnografii moravsko-slovenské obce. 139 stran + 161 stran příloh

Josef Pešek

Materiální kultura v Nové Lhotě. 123 s., 36 s. fotografických příloh.

Vedoucí: prof. PhDr. Antonín Václavík

1958

Ctirad Elias

Jihočeské rybářství se zvláštním zřetelem k Třeboňsku. 125 s., přílohy.

Vedoucí: prof. PhDr. Antonín Václavík

Václav Frolec

Hmotná kultura v hornické oblasti dubňanské. 269 s., 61 fotografií.

Vedoucí: prof. PhDr. Antonín Václavík

Václav Horák

Hmotná lidová kultura na jihovýchodním Poorlicku. 109 s., přílohy.

Vedoucí: prof. PhDr. Antonín Václavík

Josef Jančář

Materiální kultura Moravských Kopanic. 167 s., 37 nákresů, 80 fotografií.

Vedoucí: prof. PhDr. Antonín Václavík

Marta Šrámková

Dožínkové obyčeje v Československu. Materiální základ dožínek. 110 s., přílohy.

Vedoucí: prof. PhDr. Antonín Václavík

1959

Pavla Henková

Hmotná lidová kultura východního Boskovicka. I. 243 s. II. Práce tkalců na „verkštatech“. Přílohy.

Vedoucí: prof. PhDr. Antonín Václavík

Josef Tomeš

Duchová a sociální kultura na Horňácku. 364 s., 26 fotografií.

Vedoucí: prof. PhDr. Antonín Václavík

1960

Karel Štrobach

Sklářství a lidové sklo na Moravě. Se zvláštním zřetelem k východní Moravě. 162 s., 52 fotografií.

Vedoucí: prof. PhDr. Antonín Václavík

Jana Vignatiová

Lidová kultura na Zlínsku. Národopisný obraz obcí Kašava a Držková. 139 s., 49 fotografií.

Vedoucí: odbor. asistent Richard Jeřábek, CSc.

1964

Magdaléna Stehlíková

Ľudový odev a textil v Liptovskej Lúžnej, v Liptovskej Osade a v Liptovskych Revúcach. 148 s., 45 s. fotografií.

Vedoucí: doc. PhDr. Richard Jeřábek, CSc.

1965

Emil Malacka

Národopisné materiály v českých kulturně-historických časopisech 2. poloviny 19. století. (Anotovaná bibliografie.) 669 s., přílohy.

Vedoucí: doc. PhDr. Richard Jeřábek, CSc.

Vladimíra Pachlová

Lidové stavitelství na Telečsku a Dačicku v 19. a na počátku 20. století. I. 144 s., 30 fotografií a plánů. II. Dokumentace. 164 s.

Vedoucí: odbor. asistent Dušan Holý, CSc.

Marie Širůčková

Lidové stavitelství východní části jihomoravského pohraničí. I. 125 s., 12 plánů a kreseb. II. Dokumentace. 127 s.

Vedoucí: odbor. asistent Václav Frolec, CSc.

Bohumil Macků

Lidová vyprávění z Dačicka. 417 s.

Vedoucí: odbor. asistent Dušan Holý, CSc.

1966

Karel Panák

Sousedská svépomoc u Čechů a Slováků se zvláštním zřetelem k moravskoslovenskému pomezí. 181 s., přílohy.

Vedoucí: odbor. asistent Dušan Holý, CSc.

Jiřina Rousová

Lidové stavitelství na Třebíčsku a Velkomeziříčsku v 19. a 20. století. I. 222 s., 137 s. příloh.

Vedoucí: doc. PhDr. Václav Frolec, CSc.

1967

Helena Blažková

Národopisný materiál ve farních kronikách na Valašsku. 131 s., přílohy.

Vedoucí: doc. PhDr. Richard Jeřábek, CSc.

Běla Mrázková

Lidové stavitelství v jižní části Drahanské vysočiny 19. a 20. století. I. 129 s., 122 s. obrazových příloh.

Vedoucí: doc. PhDr. Václav Frolec, CSc.

Iva Verostová

Slohové vlivy v lidovém stavitelství na Moravě. 126 s., 79 fotografií, nákresy.

Vedoucí: doc. PhDr. Richard Jeřábek, CSc., doc. PhDr. Václav Frolec, CSc.

Rudolf Zrůbek

Lidové stavby Orlických hor. 30 s., fotografie, 18 s. nákresů.

Vedoucí: doc. PhDr. Václav Frolec, CSc.

1968

Ladislav Buzek

Typ Kristus Zkormoucený v lidové plastice. 213 s., 52 s. fotografií.

Vedoucí: prof. PhDr. Richard Jeřábek, CSc.

Marie Crhová

Tradiční formy zemědělského hospodaření na Valašsku. I. 225 s., II. 15 s., 48 fotografií.

Vedoucí: doc. PhDr. Václav Frolec, CSc.

Zdeňka Kusáková

Příbuzenské vztahy a jejich historické pozadí v severní části moravsko-slovenského pohraničí. 152 s., přílohy.

Vedoucí: doc. PhDr. Václav Frolec, CSc.

Karel Dvořák

Sdružená lidová nástrojová hudba v Hrochoti pod Poľanou. 138 s., 23 fotografií.

Vedoucí: doc. PhDr. Dušan Holý, CSc.

Zdenka Marková

Lidové stavitelství na Novoměstsku v 19. a 20. století. I. 249 s., II. 100 s. fotografií, plánů a map, III. 88 s. fotografií, plánů a map.

Vedoucí: doc. PhDr. Václav Frolec, CSc.

Alexandra Navrátilová

Lidové stavitelství na Znojemsku. 179 s., 14 map, 53 půdorysů, 260 fotografií.

Vedoucí: doc. PhDr. Václav Frolec, CSc.

Marta Turzová

Fašiangové obyčaje v Rajeckej doline. 87 s., 36 s. fotografií a map.

Vedoucí: doc. PhDr. Václav Frolec, CSc.

Jaroslava Staňková

Vánoční kolední obřad a koledy na Těšínsku. 227 s., přílohy.

Vedoucí: doc. PhDr. Oldřich Sirovátka, CSc.

1969

Ludmila Batůšková

Svatební obřady a obyčeje na uherskohradišťském Dolňácku. I. 113 s., 87 s. příloh, II. 65 s. příloh, 21 fotografií.

Vedoucí: doc. PhDr. Dušan Holý, CSc.

Olga Heroldová

Pověrečná povídka na moravských Kopanicích. 182 s., 237 s. příloh.

Vedoucí: doc. PhDr. Bohuslav Beneš, CSc.

Eva Večerková

Divadelní a dramatické prvky ve výročních obyčejích na hradišťském Dolňácku. 152 s., 68 fotografií, 229 s. soupisu materiálu.

Vedoucí: doc. PhDr. Bohuslav Beneš, CSc.

Jan Souček

Představy spojené se smrtí člověka, se zemřelými a pohřební obřad na moravských Kopanicích. 175 s., 18 s. příloh.

Vedoucí: doc. PhDr. Dušan Holý, CSc.

1970

Ludovít Neufeld

K vzťahom medzi slovenskou a maďarskou ľudovou baladou. Balada o dievčati vydanom za Turka v slovenskej a maďarskej tradícii. 185 s., přílohy.

Vedoucí: doc. PhDr. Oldřich Sirovátka, CSc.

Andrej Sulitka

Výročné obyčaje a folklór v oblasti Spišskej  Magury. 190 s., 65 s. příloh, 100 nápěvů.

Vedoucí: doc. PhDr. Dušan Holý, CSc.

1971

Mario Buzzi

Výroční obyčeje v oblasti Hustopečska. 121 s., 25 s. příloh, 20 fotografií.

Vedoucí: doc. PhDr. Dušan Holý, CSc.

Zdena Čaplovičová

Ľudový odev vo Veličnej. 148 s., 14 nákresů, 48 s. příloh.

Vedoucí: prof. PhDr. Richard Jeřábek, CSc.

Ján Čižmár

Svadobný obrad Ukrajincov-Rusínov na východnom Slovensku. 191 s., přílohy.

Vedoucí: doc. PhDr. Václav Frolec, CSc.

Hana Slabá

Typy moravských poutních madon v lidovém umění. 107 s., 4 mapy, 32 fotografií.

Vedoucí: prof. PhDr. Richard Jeřábek, CSc.

Irena Večeřová

Kachle v lidovém interiéru v 18. a 19. století na Moravě. 132 s., 7 grafických příloh, 25 s. soupisu, 113 fotografií.

Vedoucí: prof. PhDr. Richard Jeřábek, CSc.

1972

Stanislav Horváth

Ľudové staviteľstvo a bývanie v oblasti povodia Bebravy. 198 s., 16 s. map, půdorysů a kreseb, 16 s. tabulek, 94 fotografií.

Vedoucí: doc. PhDr. Václav Frolec, CSc.

Jiří Pajer

Řemesla a řemeslnické prostředí ve Strážnici. 160 s., dokumentace, 12 s. soupisu, 99 fotografií.

Vedoucí: doc. PhDr. Václav Frolec, CSc.

Anna Rýznarová

Kroj a jeho místo v životě lidu malého města. (Na příkladě slováckého městečka Vracova.) 167 s., 99 nákresů a fotografií, 2 mapy, 98 fotografií.

Vedoucí: doc. PhDr. Václav Frolec, CSc.

Dagmar Daneková

Vnútorné zariadenie domu a bývanie v obciach Beňuš, Čierny Balog a Hriňová. 126 s., 99 kreseb, map a fotografií.

Vedoucí: doc. PhDr. Václav Frolec, CSc.

1973

Vlasta Ondrušová

Monografie vypravěčky Barbory Mičkové z Kuželova. 108 s., 216 s. příloh, 11 fotografií.

Vedoucí: doc. PhDr. Dušan Holý, CSc.

Václav Hrníčko

Vesnická společnost a lidové vyprávění na Hlinecku. 115 s., 111 s. ukázek, 12 fotografií a map.

Vedoucí: doc. PhDr. Bohuslav Beneš, CSc.

Hana Hubíková

Život a proměny výročních obyčejů v horských a podhorských sídelních oblastech jihovýchodní Moravy.114 s., 3 mapy, 30 fotografií.

Vedoucí: doc. PhDr. Václav Frolec, CSc.

Ilona Lázničková

Monografie vypravěčky Marie Slámové z Račína. 98 s., 190 s. ukázek, 13 s. fotografických příloh a mapa.

Vedoucí: doc. PhDr. Dušan Holý, CSc.

1974

Kateřina Cichrová

Jihočeský malovaný nábytek ve sbírkách Jihočeského muzea. 105 s., přílohy.

Vedoucí: prof. PhDr. Richard Jeřábek, CSc.

Jan Krist

Společnost a rodina v Miloticích u Kyjova. 361 s., 179 s. příloh.

Vedoucí: doc. PhDr. Václav Frolec, CSc.

Miloš Melzer

„Ars dulcis“ et „ Mechania dulcis“ Moraviae septentrionalis. (Příspěvek ke studiu pernikářského umění a řemesla.) 173 s., 122 fotografií, mapa.

Vedoucí: prof. PhDr. Richard Jeřábek, CSc.

Eva Musilová

Mlýny v krasové oblasti povodí Bílé vody. 76 s., 24 fotografií a mapa.

Vedoucí: doc. PhDr. Václav Frolec, CSc.

Helena Müllerová

Lidové stavitelství na Poličsku. 126 s., 120 s. příloh.

Vedoucí: doc. PhDr. Václav Frolec, CSc.

Lenka Pokladníková

Lidová strava na Moravě se zvláštním zřetelem k jihovýchodní části Moravy. 144 s., 22 map, přílohy.

Vedoucí: doc. PhDr. Václav Frolec, CSc.

Pavel Popelka

Uzavírání manželství a svatba ve Strání. Příspěvek ke studiu společenských vztahů. 284 s., 119 s. ukázek, 44 fotografií.

Vedoucí:  doc. PhDr. Václav Frolec, CSc.

Karel Severin

Lidový nábytek na Litomyšlsku. 158 s., 24 s. archivních materiálů, 60 s. fotografických příloh.

Vedoucí: prof. PhDr. Richard Jeřábek, CSc.

Karol Strelec

Ľudové staviteľstvo v baníckej oblasti Kremnice. 159 s., 61 s. obrazových příloh.

Vedoucí: doc. PhDr. Václav Frolec, CSc.

Marie Ševčíková

Tematická výstavba lidové písně. 219 s.

Vedoucí: doc. PhDr. Bohuslav Beneš, CSc.

Ida Šťastná

Štýlové prvky v slovenskom ľudovom ornamente. Na základe slovenskej ľudovej výšivky. 108 s., 4 s. kreseb, 42 fotografií.

Vedoucí: prof. PhDr. Richard Jeřábek, CSc.

Věra Tomolová

Těšínské ženské krojové šperky. 93 s., 11 s. kreseb, 51 fotografií.

Vedoucí: prof. PhDr. Richard Jeřábek, CSc.

Eva Jelínková

Dřevěná architektura ve Štramberku a její vztah k sousedním oblastem. 114 s., 65 s. obrazových příloh.

Vedoucí: doc. PhDr. Václav Frolec, CSc.

Jan Vodička

Bydlení lidu na severní Moravě v 19. století a první polovině 20. století. 98 s., 37 s. příloh, 8 map.

Vedoucí: doc. PhDr. Václav Frolec, CSc.

1975

Milan Húsek

Lidové vyprávění na Uherskobrodsku. 284 s., přílohy.

Vedoucí: doc. PhDr. Bohuslav Beneš, CSc.

Ilja Melkus

Folklór v brněnském rozhlase. 108 s., 172 s. příloh.

Vedoucí: doc. PhDr. Dušan Holý, CSc.

Lia Ryšavá

Současné lidové vyprávění v přesídleneckých obcích na jižní Moravě. 208 s., 298 s. záznamů, 9 s. fotografií.

Vedoucí: doc. PhDr. Bohuslav Beneš, CSc.

Ľuba Sýkorová

Príbuzenské a susedské vzťahy v obci Lubina v oblasti Myjavskej pahorkatiny. 80 s., 2 mapy.

Vedoucí: doc. PhDr. Václav Frolec, CSc.

Jana Tomancová

Současné lidové vyprávění na Valašskokloboucku. Na materiálu z obcí Nedašov, Nedašova Lhota a Návojná. 139 s., 312 s. záznamů, 12 fotografií.

Vedoucí: doc. PhDr. Bohuslav Beneš, CSc.

Miroslav Válka

Lidové stavitelství a bydlení na Kunštátsku. 167 s., přílohy.

Vedoucí: doc. PhDr. Václav Frolec, CSc.

Taťána Vlčevová

Lidové stavitelství a bydlení v Lanžhotě. 149 s., přílohy.

Vedoucí: doc. PhDr. Václav Frolec, CSc.

1976

Helena Bočková

Bulharská lidová kultura v díle Konstantina Jirečka. 109 s.

Vedoucí: doc. PhDr. Václav Frolec, CSc.

Marie Dohnalová

Stavební vývoj města Kyjova se zřetelem k sociální skladbě obyvatelstva. 103 s., přílohy, 97 fotografií.

Vedoucí: doc. PhDr. Václav Frolec, CSc.

Pavel Kurfürst

Smyčcové nástroje lidové hudby na Jihlavsku. 313 s., přílohy.

Vedoucí: doc. PhDr. Dušan Holý, CSc.

1977

Zuzana Apáthyová

Obdarovávanie a jeho význam v živote dedinskej spoločnosti. Na príklade obce Trstená pri Hornáde. okr. Košice. 108 s., přílohy.

Vedoucí: doc. PhDr. Václav Frolec, CSc.

Viera Sedláková

Východoslovenský národopisný zberateľ Jozef Kolarčík-Fintický (1899–1961). 250 s., 23 fotografií, mapa.

Vedoucí: doc. PhDr. Dušan Holý, CSc.

Miroslava Česneková – Alena Potůčková

Tvorba výtvarné kultury na současné vesnici. Zpráva z monografického empirického výzkumu obce Habrůvka na Drahanské vysočině. 147 s., 135 fotografií.

Vedoucí: prof. PhDr. Richard Jeřábek, CSc.

1978

Katarína Kosová

Ženský ľudový odev zo Starých Piešťan. Vývinové tendencie. 121 s., II. Výberový katalóg súčiastok ženského ĺudového odevu zo Starých Piešťan. 154 s., III. Obrazová príloha, 120 fotografií.

Vedoucí: prof. PhDr. Richard Jeřábek, CSc.

Eva Kolářová

Historický a stavební vývoj obce Lipiny v okrese Opava s postižením současných životních podmínek a sociálních vztahů. 119 s., 53 s. nákresů, 26 s. fotografií, dotazníky.

Vedoucí: doc. PhDr. Václav Frolec, CSc.

Jitka Matuszková

Místo, funkce a proměny lidového tance na Podluží. 146 s., přílohy.

Vedoucí: doc. PhDr. Dušan Holý, CSc.

Ilona Mojžíšová

Lidová figurální výšivka v českých zemích. 177 s., 225 s. příloh (kresby), 146 fotografií.

Vedoucí: prof. PhDr. Richard Jeřábek, CSc.

Marie Zapletalová

Lidové stavitelství a bydlení v Buchlovicích. 118 s., přílohy.

Vedoucí: doc. PhDr. Václav Frolec, CSc.

1979

Tomáš Bochořák

Způsob života dělnických rodin v brněnské Kamenné čtvrti. 141 s., 4 opisy dokumentů, 8 map, 65 fotografií.

Vedoucí: doc. PhDr. Václav Frolec, CSc.

Zuzana Jakubíčková

Tradiční způsob pěstování obilí na Moravě. Ve světle etnokartografické metody. 225 s., přílohy.

Vedoucí: doc. PhDr. Václav Frolec, CSc.

Alena Kalinová

Výroba keramiky v olomučanské továrně v druhé polovině 19. a na počátku 20. století. 98 s., 33 s. textových příloh, 133 fotografií.

Vedoucí: prof. PhDr. Richard Jeřábek, CSc.

Anna Kocourková

Rolnická usedlost v oblasti Turzovky. 151 s., 114 s. kreseb a fotografií.

Vedoucí: doc. PhDr. Václav Frolec, CSc.

Anna Kramolišová

Účast Valašska na folklórních slavnostech (1892–1979). 142 s., 75 s. příloh.

Vedoucí: doc. PhDr. Dušan Holý, CSc.

Alena Křížová

Valašská lidová výšivka. Se zvláštním přihlédnutím k fondům muzea ve Valašském Meziříčí. 165 s., 25 fotografií.

Vedoucí: prof. PhDr. Richard Jeřábek, CSc.

Jarmila Macháčková

Vývoj lidového oděvu v Krumvíři od konce 19. století do přítomnosti. 158 s., 109 s. výběrového katalogu, obrazová příloha, 141 fotografií.

Vedoucí: prof. PhDr. Richard Jeřábek, CSc.

Ludmila Orságová

Bydlení a rodina na jižním Valašsku. Na příkladě obce Nedašov v okrese Gottwaldov. 95 s., přílohy.

Vedoucí: doc. PhDr. Václav Frolec, CSc.

Hana Zámečníková

Bydlení a rodina v obci Baška, okres Frýdek-Místek. 104 s., přílohy.

Vedoucí: doc. PhDr. Václav Frolec, CSc.

1980

Igor Danihel

Spôsob hry na pastiersku píšťalku v oblasti Podpoľania. 114 s., 12 s. fotografických příloh.

Vedoucí: doc. PhDr. Dušan Holý,CSc.

Helena Beránková

Taneční folklór v pojetí amatérských skupin a souborů v Brně. 117 s., 15 s. příloh.

Vedoucí: doc. PhDr. Dušan Holý, CSc.

Jana Havlíková

Rodinné obřady, obyčeje a slavnosti na současné jihomoravské vesnici. Na příkladu obcí Dolní Bojanovice a Josefov, okr. Hodonín. 156 s., 19 fotografií.

Vedoucí: doc. PhDr. Václav Frolec, CSc.

Ľudmila Kohútová

Stavebná kultúra a bývanie na súčasnej juhomoravskej dedine. Na príklade obcí Dolní Bojanovice a Josefov, okr. Hodonín. 116 s., 143 s. obrazových příloh.

Vedoucí: doc. PhDr. Václav Frolec, CSc.

Edita Marenčinová

Ľudová pieseň v zemplínskych obciach Cejkov a Malý Horeš. 68 s., přílohy.

Vedoucí: doc. PhDr. Dušan Holý, CSc.

Miroslava Krupková

Folklórny repertoár vrbovčianskych kopaníc zo zvláštnym zreteľom na poverové rozprávanie.  128 s., 24 s. tabulek, 17 fotografií a mapa, přílohy (záznamy).

Vedoucí: doc. PhDr. Bohuslav Beneš, CSc.

Ilona Olexová

Folkloristické aspekty v loutkových hrách Matěje Kopeckého. 106 s., přílohy.

Vedoucí: doc. PhDr. Bohuslav Beneš, CSc.

Taťjana Pelíšková

Amatérské skupiny a soubory lidových písní v praxi brněnské rozhlasové stanice. 97 s., 14 s. příloh.

Vedoucí: doc. PhDr. Dušan Holý, CSc.

František Synek

Vývoj lidového tance na jižním Kyjovsku. 183 s., 86 s. příloh.

Vedoucí: doc. PhDr. Dušan Holý, CSc.

1981

Danuše Adamcová

Taneční tradice ve Strážnici a okolí. Ekologická studie. 117 s., přílohy.

Vedoucí: doc. PhDr. Dušan Holý, CSc.

Jarmila Čepeláková

Slovesné projevy v nouzové dělnické kolonii Kamenná čtvrť v Brně. 121 s., 18 tabulek, 34 fotografií, 2 mapy, zápisy vyprávění a komentář.

Vedoucí: doc. PhDr. Bohuslav Beneš, CSc.

Ivan Daneš

Funkce folklórního procesu v současném vesnickém společenství Petrova u Strážnice. 82 s., 236 s. přílohy.

Vedoucí: doc. PhDr. Bohuslav Beneš, CSc.

Iveta Halačová

Folklórne rozprávanie v prostredí školskej mládeže v družstevnej dedine. 136 s., přílohy.

Vedoucí: doc. PhDr. Bohuslav Beneš, CSc.

Judita Křivdová

Společenský život dětí v obci Prušánky. 156 s., 106 s. příloh.

Vedoucí: doc. PhDr. Václav Frolec, CSc.

Eva Kunzová

Příspěvky k typologii lidového kroje na Těšínsku. Na základě muzejního fondu v Českém Těšíně. 93 s., 19 s. tabulek, nákresy, fotoreprodukce, mapy.

Vedoucí: prof. PhDr. Richard Jeřábek, CSc.

Irena Ochrymčuková

Rolnická usedlost jako ekonomická a společenská jednotka na příkladě Tišnovska. 120 s., 31 s. příloh.

Vedoucí: doc. PhDr. Václav Frolec, CSc.

Juraj Podoba

Staviteľstvo a bývanie na moravsko-slovenskom pomedzí. Na príklade obcí Kostice a Borský Peter. 175 s., 39 s. půdorysů a kreseb, 94 fotografií.

Vedoucí: doc. PhDr. Václav Frolec, CSc.

Josef Rampáček

Lidová skladatelka Rozálie Horáková-Uhrová z Lanžhota (1912–1980). 137 s., 192 s. příloh.

Vedoucí: doc. PhDr. Dušan Holý, CSc.

Hana Rybnikářová

Vesnice a okolní svět. Na příkladě obce Krhova. 103 s., přílohy.

Vedoucí: doc. PhDr. Václav Frolec, CSc.

Libuše Straková

Rodinné obřady a obyčeje v Ostrožské Nové Vsi. 91 s., 52 s. příloh.

Vedoucí: doc. PhDr. Václav Frolec, CSc.

Věra Šepláková

Hudební kultura na současné jihomoravské vesnici. Na příkladu podlužácké obce Prušánky. 208 s., 90 s. příloh.

Vedoucí: doc. PhDr. Dušan Holý, CSc.

Vít Trachtulec

Uzavírání sňatků v Prušánkách. 131 s.

Vedoucí: doc. PhDr. Václav Frolec, CSc.

Hana Dočkalová

Estetický vkus a výtvarná kultura obyvatel hornické kolonie ve Zbýšově. 59 s., přílohy, 103 fotografií.

Vedoucí: prof. PhDr. Richard Jeřábek, CSc.

Blanka Kramolišová

Muzejní spolek v Rožnově pod Radhoštěm a národopisná práce. 115 s., 35 příloh.

Vedoucí: doc. PhDr. Dušan Holý, CSc.

Hana Tvarůžková

Výtvarná kultura, estetika a vkus na současné vesnici. Na příkladu obce Prušánky. 151 s., 75 fotografií.

Vedoucí: prof. PhDr. Richard Jeřábek, CSc.

Zdena Vomáčková-Firstová

Současný vypravěčský repertoár a jeho funkce v družstevní vesnici Prušánkách na příkladu vypravěče Jakuba Pšovského. 84 s., přílohy (magnetofonový záznam, seznamy vypravěčů).

Vedoucí: doc. PhDr. Bohuslav Beneš, CSc.

1982

Jaroslav Maňas

Lidové stavitelství a bydlení v obci Žlutava. 202 s., 130 s. příloh.

Vedoucí: doc. PhDr. Václav Frolec, CSc.

Anna Slabá

Stavební vývoj města a obydlí města Kuřimi. 85 s., přílohy.

Vedoucí: doc. PhDr. Václav Frolec, CSc.

Josef Křenek

Soupis písemných prací Josefa Vochaly. 254 s., přílohy.

Vedoucí: doc. PhDr. Bohuslav Beneš, CSc.

1985

Libuše Čížková

Lidová strava na Podluží. 125 s., 125 s. příloh.

Vedoucí: prof. PhDr. Richard Jeřábek, CSc.

Lenka Gronská

Vypravěčský repertoár horňáckého hudce a zpěváka Emila Miškeříka. 284 s., přílohy.

Vedoucí: doc. PhDr. Dušan Holý, CSc.

Marcela Horáková

Lidová kultura a národopisné hnutí na jihovýchodní Moravě. Na základě regionálního tisku do roku 1945.296 s.

Vedoucí: doc. PhDr. Václav Frolec, CSc.

Marie Nováčková

Vývoj lidového interiéru na brněnském předměstí. Na příkladu Líšně. 71 s., přílohy.

Vedoucí: prof. PhDr. Richard Jeřábek, CSc.

Mariana Novotná

Stredoslovenská banícka paličkovaná čipka. 91 s., přílohy.

Vedoucí: prof. PhDr. Richard Jeřábek, CSc.

Jiří Mráka

Proměny vesnice v zápisech obecních kronik. 110 s., 30 s. fotografií.

Vedoucí: doc. PhDr. Václav Frolec, CSc.

Miroslav Nožina

Mládež ve vesnické společnosti. Studie na příkladu severního Podluží. 156 s., přílohy.

Vedoucí: doc. PhDr. Bohuslav Beneš, CSc.

Monika Pavelčíková

Ľudové staviteľstvo a bývanie v oblasti Starej Ľubovne. 134 s., přílohy.

Vedoucí: doc. PhDr. Václav Frolec, CSc.

Lubomír Piperek

Vývoj a současný stav dělnického folklóru na Gottwaldovsku. 105 s.

Vedoucí: doc. PhDr. Bohuslav Beneš, CSc.

Renata Sejbalová

Hnutí Národopisné Moravy. 107 s., přílohy.

Vedoucí: prof. PhDr. Richard Jeřábek, CSc.

Miroslava Suchánková

Zvyková tradice výročního cyklu na Luhačovickém Zálesí. 127 s., obrazové přílohy.

Vedoucí: doc. PhDr. Václav Frolec, CSc.

Jaroslava Urubková

Proměny způsobu lidového života v příměstské vesnici. 266 s., 55 fotografií, přílohy.

Vedoucí: doc. PhDr. Bohuslav Beneš, CSc.

Zuzana Volavá

Tradiční lidový oděv ve Strážnici a přilehlých obcích. 153 s., přílohy.

Vedoucí: doc. PhDr. Václav Frolec, CSc.

1986

Ladislava Bartošová

Současný stav lidového vyprávění na Luhačovicku. 226 s., přílohy.

Vedoucí: doc. PhDr. Bohuslav Beneš, CSc.

Romana Bartošíková

Rodinné a příbuzenské vztahy v obci Polešovice, okres Uherské Hradiště. 150 s., 171 s. příloh.

Vedoucí: doc. PhDr. Václav Frolec, CSc.

Tomáš Gronský

Horňácky hudec a spevák Emil Miškeřík. (Pokus o komplexné postihnutie profilu jeho osobnosti). 161 s., 203 s. příloh.

Vedoucí: doc. PhDr. Dušan Holý, CSc.

Blanka Hekelová

Současná lidová dekorativní malba na textilu. Na příkladu jihomoravského Podluží. 194 s.

Vedoucí: prof. PhDr. Richard Jeřábek, CSc.

Eva Matysková

Rodinné a příbuzenské vztahy v dělnickém prostředí Brna. 147 s., přílohy.

Vedoucí: doc. PhDr. Václav Frolec, CSc.

Martina Pavlicová

Lidová hudba a tanec ve Starém Městě u Uherského Hradiště. 202 s., přílohy.

Vedoucí: doc. PhDr. Dušan Holý, CSc.

Renata Smutná

František Okénka z Malé Vrbky, vypravěč, zpěvák, muzikant a tanečník. 288 s., přílohy.

Vedoucí: doc. PhDr. Dušan Holý, CSc.

Ludmila Šáchová

Lidový kroj a souborový kostým. Na příkladu Uherskohradišťska. 98 s., přílohy.

Vedoucí: prof. PhDr. Richard Jeřábek, CSc.

1989

Miloslava Hrubá

Současná lidová výšivka na Horňácku. Etnopsychologická sonda. 238 s., přílohy.

Vedoucí: prof. PhDr. Richard Jeřábek, CSc.

Marie Javorová

Lidé světem jdoucí. Z historie a současnosti rodu Nových. 87 s., 16 s. obrazových příloh.

Vedoucí: doc. PhDr. Dušan Holý, CSc.

Markéta Kleinwächterová

Kubánské „bohío“. Sociální stratifikace. 110 s., přílohy.

Vedoucí: prof. PhDr. Richard Jeřábek, CSc.

Markéta Kopejtková

Slovesné projevy v příměstském JZD. 141 s.

Vedoucí: prof. PhDr. Bohuslav Beneš, CSc.

Věra Vahalíková

Dětské folklórní soubory na Ostravsku. 111 s., 13 s. příloh.

Vedoucí: doc. PhDr. Dušan Holý, CSc.

1991

Jana Brzezinová

Historické a kulturní vědomí brněnských žáků. 136 s., 6 s. příloh.

Vedoucí: prof. PhDr. Václav Frolec, CSc.

1993

Jana Čubíková

Kopaničářský zpěvák Ladislav Gabrhel. Příspěvek k poznání písně na Moravských Kopanicích. 209 s., 5 s. příloh.

Vedoucí: prof. PhDr. Dušan Holý, CSc.

Markéta Mikysková

Výroční obyčeje v jihozápadní části Drahanské vrchoviny. 212 s., 60 s. příloh.

Vedoucí: prof. PhDr. Bohuslav Beneš, CSc.

Veronika Adámková

Tělesná hygiena a kosmetika valašských a hanáckých žen v první polovině 20. století. 143 s.

Vedoucí: prof. PhDr. Richard Jeřábek, CSc.

Dagmar Štěpánková

Žítkovské bohyně. Magie na Moravských Kopanicích. 111 s., 4 s. příloh.

Vedoucí: prof. PhDr. Dušan Holý, CSc.

1994

Lucie Uhlíková

Martin Zeman. Život a dílo. 95 s., 30 s. příloh.

Vedoucí: prof. PhDr. Dušan Holý, CSc.

Alena Dunajová

Poutní místo Dub nad Moravou. 161 s.

Vedoucí: prof. PhDr. Richard Jeřábek, CSc.

Klára Sovová

K vývoji pojmů a názorových stanovisek v české národopisné publicistice let 1945–1960. 104 s.

Vedoucí: prof. PhDr. Dušan Holý, CSc.

1995

Gabriela Směřičková-Tarcalová

Smrt člověka a představy o posmrtném životě na Uherskohradišťsku. 147 s.

Vedoucí: prof. PhDr. Dušan Holý, CSc.

Zeno Čižmár

Mlynářství v českých zemích na příkladu vodních mlýnů. 108 s.

Vedoucí: prof. PhDr. Richard Jeřábek, CSc.

Hana Pálková

Homo religiosus dnešní vesnice. (Sonda do náboženského povědomí ve farnosti Bílovice u Uherského Hradiště.) 165 s.

Vedoucí: PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

Pavel Hladík

Dr. Emil Holub. 94 s., 15 s. příloh.

Vedoucí:  prof.  PhDr. Richard Jeřábek, CSc.

1996

Olga Floriánová

Drobné sakrální objekty na Strážnicku. 117 s.

Vedoucí: PhDr. Miroslav Válka

Dalibor Zachoval

Hnanice. Historicko-etnografická monografie vinařské vesnice na Znojemsku. 142 s.

Vedoucí: PhDr. Miroslav Válka

Kateřina Navrátilová

Bystřice pod Hostýnem. Kulturně-historický obraz malého města v 19. století. 117 s.

Vedoucí: PhDr. Miroslav Válka

Jana Grycová

Etnologický pohled na profesní skupinu. Dopravní podnik města Brna a jeho zaměstnanci. 112 s., 21 příloh.

Vedoucí: PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

1997

Soňa Nezhodová

Židovský Mikulov. 201 s.

Vedoucí: prof. PhDr. Richard Jeřábek, DrSc.

1998

Jana Mlatečková

Folklorismus ve výtvarném umění a hmotné kultuře. 173 s.

Vedoucí: prof. PhDr. Richard Jeřábek, DrSc.

1999

Jana Nosková

Narativní interpretace historie. (Na příkladu reemigrantů z Volyně na Horšovskotýnsku.) 106 s., 15 s. příloh.

Vedoucí: PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

Eva Ševčíková

Ľudová výtvarná kultura v oblasti dolného Záhoria. (Po stopách Antonína Václavíka.) 152 s.

Vedoucí: prof. PhDr. Richard Jeřábek, DrSc.

Daniel Drápala

Portáši. Historie a tradice. 137 s., 27 s. příloh.

Vedoucí: prof. PhDr. Richard Jeřábek, DrSc.

2000

Josef Oriško

Život na hranici. Problémy interetnicity na příkladu Horního Slezska a jižního Slovenska. 164 s., 18 s. příloh.

Vedoucí: PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

2001

Alice Glaserová

Česko-německé soužití na Českokrumlovsku. 123 s.

Vedoucí: PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

Jana Tichá

Radegast. Emická a etická historie radhošťského mýtu. 82 s.

Vedoucí: prof. PhDr. Richard Jeřábek, DrSc.

2002

Markéta Pilařová

Cizinci v české společnosti – sondy do problematiky. 105 s.

Vedoucí: PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

Petra Vychytilová

Vývoj tradičního oděvu v Letohradě v Orlických horách. 88 s.,  21 s. příloh.

Vedoucí: PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

Alice Zezulová

Proměny života české menšiny v rumunském Banátu po roce 1989. 73 s., 12 s. příloh.

Vedoucí: prof. PhDr. Richard Jeřábek, DrSc.

Eva Lánská

Pouť přesídlenců. 99 s., 12 s. příloh.

Vedoucí: prof. PhDr. Richard Jeřábek, DrSc.

Jana Haragaľová

Rozhovory s brněnskými Romkami o jejich životě s přihlédnutím k metodologickým problémům výzkumu.129 s.

Vedoucí: PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

Roman Doušek

Matěj Chládek a jeho zápisy. Teze k lidové religiozitě na přelomu 18. a 19. století. 76 s., 6 s. příloh.

Vedoucí: PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

Lucie Kapustová

Lidový textil a krojové rekonstrukce v díle Jiřiny Králové. 84 s., přílohy.

Vedoucí: PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

Michaela Benešová

Český rozhlas Plzeň (1945–2002). Folklor ve vysílání, zvukové archivní materiály využitelné pro národopisnou práci. 110 s., 24 s. příloh.

Vedoucí: prof. PhDr. Dušan Holý, DrSc.

2003

Petr Bobčík

Tradice sklářství ve Strání-Květné. 113 s., přílohy.

Vedoucí: PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

Michal Horák

Lidový léčitel Jindřich Paseka ze Svratouchu na pozadí historie a současnosti. 79 s., 7 s. příloh.

Vedoucí: prof. PhDr. Dušan Holý, DrSc.

Irena Jelínková

Sondy do problematiky lidového humoru. (S úsměvem to jde lépe.) 94 s., 15 s. příloh.

Vedoucí: PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

Petra Kalábová

Vodní mlýny na Říčce. Mlynářská živnost v jižní části Moravského krasu. 106 s., 52 s. příloh.

Vedoucí: PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

Marta Kondrová

Textilní sbírka Slováckého muzea v Uherském Hradišti – její vývoj, obsah a využití. 122 s., přílohy.

Vedoucí: PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

Kateřina Kuchařová

Židovská obec na Moravě. Pokus o sociální a stavebně-urbanistickou charakteristiku. 82 s., přílohy.

Vedoucí: PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

Jan Luffer

Katalog pověstí Berounska a Hořovicka. 87 s.

Vedoucí: PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

Tereza Makovská

Holasův grunt. Osudy selského statku ve 20. století. 69 s., 25 s. příloh.

Vedoucí: PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

Markéta Mücková

Počátky a vývoj národopisu ve Španělsku. 199 s.

Vedoucí: prof. PhDr. Richard Jeřábek, DrSc.

Miroslava Sumerová

Agroturistika a její vývojové trendy se zaměřením na Moravu. 84 s., přílohy.

Vedoucí: PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

2004

Anna Pohořálková

Česká společnost a kroj v 80. letech 19. století. 92 s., přílohy.

Vedoucí: doc. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

Kateřina Rojková

Klikovská keramika včera a dnes. Tradice a inovace. 93 s., přílohy.

Vedoucí: PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

Adam Dušek

Fenomén chalupaření. 88 s., přílohy, CD ROM.

Vedoucí: PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

Miloš Rejsek

Svastika. Geometrický symbol, jeho rozšíření a symbolika. 101 s., přílohy.

Vedoucí: doc. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

Ivo Rábl

Hudební folklor na vlnách brněnského rozhlasu v letech 1975–1989. 96 s., 71 s. příloh.

Vedoucí: PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

Iva Magulová

Karel Langer (život a dílo). 109 s., 190 s. obrazové a textové přílohy.

Vedoucí: doc. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

Petra Richterová

Venkovské ochotnické divadlo na Kardašořečicku v 1. polovině 20. století. 145 s., obrazové přílohy.

Vedoucí: PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

2005

Magisterské diplomové práce

Jana Lešťanská

Obřady a obyčeje spojené s narozením dítěte na Zlínsku. 122 s., 35 s. příloh.

Vedoucí: PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

Anna Minářová

Hanácké právo a vodění medvěda. (K transformaci masopustní obchůzky na jihovýchodní Hané.) 113 s., 68 s. příloh.

Vedoucí: PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

Petra Minářová

Společenský ruch na pomezí Slovácka a Hané v období příprav Národopisné výstavy českoslovanské. Krajinské výstavy v Napajedlích a Kvasicích roku 1894. 80 s., obrazová příloha.

Vedoucí: PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

Magdalena Petříková

Lidový oděv z Nové Lhoty a Lipova. 144 s., 11 s. příloh.

Vedoucí: doc. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

Michaela Vítová

Fenomén nového pasekářství. 80 s., obrazové přílohy.

Vedoucí: PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

Bakalářské diplomové práce

Jiří Atweri

K problematice současných věrských projevů. Rodná víra. 93 s., 11 s. příloh.

Vedoucí: PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

Romana Bečvová

Současný masopust na Vysočině (Růžená). 42 s., 5 s. příloh.

Vedoucí: PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

Kateřina Bradáčová

Současné taneční projevy romských dětí a mládeže v Brně. 66 s., 15 s. příloh.

Vedoucí: PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

Mira Dorňáková

Život na ekologické farmě. 33 s., obrazové přílohy.

Vedoucí: PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

Zuzana Hokešová

Lidová architektura v osadě Nedvězí. 44 s., 16 s. příloh, CD ROM.

Vedoucí: PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

Lucie Hrazdilová

Transmise jevů lidové kultury (na příkladu rukodělné malovýroby). 51 s., 7 s. příloh.

Vedoucí: PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

Jitka Hričková

Ikonografické doklady k těšínskému šperku. 63 s., přílohy.

Vedoucí: doc. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

Barbora Jarošová

Výroba textilní obuvi na východní Moravě. 37 s., obrazové přílohy.

Vedoucí: PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

Alžběta Marešová

K problematice současného kamnářství. 42 s., 18 s. příloh, CD ROM.

Vedoucí: PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

Ivo Mrkvánek

Kámen a kamenictví v Zašové na Valašsku. 87 s., 18 s. příloh.

Vedoucí: PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

Martin Novotný

Sídlo po povodni (Troubky). 43 s., 21 s. příloh.

Vedoucí: PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

Štěpánka Sabáčková

Kostelec u Kyjova ve vzpomínkách pamětníka. 40 s., přílohy.

Vedoucí: PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

Veronika Schallenbergerová

Současná lidová výšivka v regionu Podluží (na příkladu mužského svátečního oděvu v obci Lanžhot). 39 s., 20 s. příloh.

Vedoucí: doc. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

Marie Skálová

Problematika a vnímání etnicity a etnické identity (pohledem žen-cizinek majících za manžela Čecha). 43 s., 2 s. přílohy, CD ROM.

Vedoucí: PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

Eva Tomášová

Svatební praporce z oblasti českého a moravského Horácka. 70 s., 23 s. příloh.

Vedoucí: doc. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

Eliška Tlučhořová

Vánoce slovenských Rómů. 48 s., přílohy.

Vedoucí: PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

Gabriela Zmeškalová

Josef Bartek (1904–1985), nivnický mlynář, zpěvák a muzikant. Medailon významné regionální osobnosti.43 s., 20 s. příloh.

Vedoucí: PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

2006

Bakalářské diplomové práce:

Brožová, Jitka

„Z polovic medu vaření…“. Příspěvek ke studiu současné pernikářské výroby. 61 s., přílohy.

Vedoucí práce: PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

Brožovičová, Klára

Fotografie jako pramen etnologického výzkumu. Na příkladu proměny tradiční svatby na Strážnicku. 47 s., 22 s. příloh.

Vedoucí práce: PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

Fojtová, Veronika

Dvořákův mlýn v Přibyslavicích a jeho historie. 48 s., přílohy.

Vedoucí práce: PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

Keprtová, Lucie

Královničky – historie a současnost. 46 s., 7 s. příloh.

Vedoucí práce: PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

Mikulčíková, Markéta

Vinařská tradice ve Vracově na Kyjovsku. 61 s., přílohy.

Vedoucí práce: PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

Motyčka, Jan

K otázce komparace obsahové stránky irských balad s baladami českými a slovenskými. 46 s.

Vedoucí práce: PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

Nováková, Zuzana

Kozácko. Příspěvek k etnografické rajonizaci Čech. 44 s., 15 s. příloh.

Vedoucí práce: PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

Novýsedláková, Zuzana

Výroba a obchod v obci Praznov a okrese Považská Bystrica.

60 s.(včetně příloh).

Vedoucí práce: PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

Pavlásek, Michal

Úpadek tradice a změny v každodenním životě obyvatel Svaté Heleny. 59 s., 17 s. příloh.

Vedoucí práce: prof. PhDr. Richard Jeřábek, DrSc.

Pecl, Václav

Rainbow family of love and living light. 69 s. (včetně příloh).

Vedoucí práce: PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

Prudká, Lucie

Ekologické zemědělství na Vysočině. K problematice současného zemědělce. 50 s., přílohy.

Vedoucí práce: PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

Románková, Eva

Dětský svět na Rožnovsku. 56 s., 16 s. příloh.

Vedoucí práce: PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

Sochorová, Helena

Vinařská subkultura jihomoravských Milotic. 58 s., 10 s. příloh.

Vedoucí práce: PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

Stanjurová, Lucie

Vnímání romství z pohledu romských dětí žijících v městském prostředí v České republice. (Romství jako faktor identifikační faktor etnické identity). 60 s.

Vedoucí práce: PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

Vintrová, Lenka

Svéráz na Luhačovicku. 51 s., přílohy.

Vedoucí práce: doc. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

Magisterské diplomové práce:

Bojková, Marie

Lidová strava na Těšínsku. 92 s. + přílohy.

Vedoucí práce: PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

Brichová, Alena

Poutnictví a náboženská úcta v Orlických horách a Podorlicku. 104 s., přílohy.

Vedoucí práce: PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

Kašparová, Klára

Osobnost Zdeňka Kašpara v kontextu folklorního hnutí na Valašsku po roce 1945. 144 s., přílohy.

Vedoucí práce: prof. PhDr. Dušan Holý, DrSc.

Marešová, Lucie

Hroznová koza – sondy do vinařské kultury na Znojemsku. 96 s., 23 s. příloh.

Vedoucí práce: PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

Seifertová, Šárka

Zobrazování českých patronů v lidovém umění. 147 s., přílohy.

Vedoucí práce: prof. PhDr. Richard Jeřábek, DrSc.

2007

Bakalářské diplomové práce:

Boudná, Sabina

Urbanův dvůr. Osud zbytkového statku ve 20. století. 104 s.

Vedoucí práce: PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

Havlík, Miroslav

Písňová a literární tvorba Františka Hřebačky – Mikuleckého. 61 s.

Vedoucí práce: prof. PhDr. Dušan Holý, DrSc.

Pauknerová, Ingrid

Kronikář Bohumil Paukner a jeho dílo. Příspěvek ke studiu lidového kronikářství. 91 s.

Vedoucí práce: PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

Pešlová, Jana

Pohřeb v průběhu staletí. s. 71.

Vedoucí práce: PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

Uxová, Zuzana

Etnologie a možnosti jejího využití v environmentální výchově (na příkladu střediska ekologické výchovy SEVER ve východních Krkonoších). 42 s.

Vedoucí práce: PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

Vítková, Barbora

Vývoj turismu v Janských Lázních – postižení historických, sociokulturních a socioekonomických vlivů. 50 s.

Vedoucí práce: PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

Magisterské diplomové práce:

Atweri, Jiří

Slovanské pohanství dnes. Vlivy novopohanství na společnost i jednotlivce. 210 s., 187 s příloh.

Vedoucí práce: PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

Novotný, Martin

Předmostí – proměna jedné z městských částí Přerova. 88 s., 24 s. příloh.

Vedoucí práce: PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

Sidorová, Mária

Ľudová strava v obciach Telgárt a Heľpa a jej rozdiely na základe prežívania liturgického roku. 85 s.

Vedoucí práce: PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

2008

Bakalářské diplomové práce:

Bařinová, Marie

Soudobé náboženské průvody v Čejkovicích. 57 s. vč. příloh.

Vedoucí práce: PhDr.Roman Doušek, Ph.D.

Březinová Lenka

Folklorní soubor Zavádka z Čejkovic na Hanáckém Slovácku. 54 s. vč. příloh. Vedoucí práce: doc. PhDr.Martina Pavlicová, CSc

Grůza, Lukáš

Vývoj vesnické architektury v okrese Bruntál po roce 1945. Na příkladu jednotného jesenického domu. 82 s. vč. příloh. Vedoucí práce: PhDr.Miroslav Válka, Ph.D.

Holáňová, Hana

Osobnost Františka Lýska a nositelé jeho odkazu. 42 s., obrazová příloha.

Vedoucí práce: PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

Horáková, Anna

Křtinská kniha zázraků. „Zázračná uzdravení“ v Oudolí křtinském. Analýza a statistiky. 54 s.

Vedoucí práce: PhDr. Roman Doušek, Ph.D.

Gilbertová, Marie

Svatba na moravských Kopanicích v pramenech písmáků Františka Šopíka (1896–1972) a Josefa Lebánka (1905–1986). 58 s. vč. příloh.

Vedoucí práce: PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

Jelínková, Zdenka

Motivace změny konfese richnavských Rómů a její vliv na hmotnou kulturu. 62 s. vč. příloh.

Vedoucí práce: PhDr.Roman Doušek, Ph.D.

Klieštík, Pavel

Vnímání etnické a náboženské situace v Nigérii z pohledu Nigerijců žijících v ČR. 48 s. vč. příloh.

Vedoucí práce: Mgr. Roman Doušek.

Lubalová, Lenka

Stárkovská organizace v obci Vrbice na pozadí problematiky tradice. 48 s. vč. příloh.

Vedoucí práce: PhDr. Martina. Pavlicová, CSc.

Maradová, Lenka

Výstava umělecká, průmyslová a národopisná v Hodoníně r. 1892. 64 s. vč. příloh.

Vedoucí práce: PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

Mičková, Zuzana

Poutě v Mořkově, Hodslavicích a Vepřovicích na Novojičínsku. 40 s. vč. příloh.

Vedoucí práce: PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

Pivodová, Daniela

Folklorní hnutí ve Vsetíně po roce 1945 (se zaměřením na soubor Vsacan). 60 s. vč. příloh.

Vedoucí práce: doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

Sůkalová, Dana

Hodové atributy na Hanáckém Slovácku se zaměřením na fedra v obcích Bořetice, Velké Pavlovice a Starovičky. 65 s. vč. příloh.

Vedoucí práce: PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

Surá, Anna

Masopustní a hodová obchůzka v Uherském Hradišti-Sadech. 56 s. vč. příloh.

Vedoucí práce: PhDr. Martina Pavlicová, CSc. 

Šuba, Josef

Kulturní a společenský život v novoosídlenecké obci na jižní Moravě. Na příkladu Dolních Dunajovic. 60 s. vč. příloh. Vedoucí práce: PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

 

Magisterské diplomové práce:

Brožovičová, Klára

Sociální a kulturní kontext lidového oděvu na příkladu posledních nositelek lidového oděvu na Strážnicku.126 s.

Vedoucí práce: doc. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

Dorňáková,  Mira

Život v komunitě. 95 s. vč. příloh.

Vedoucí práce: PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

Hričková, Jitka

Lidový a zlidovělý šperk na severní Moravě a ve Slezsku a jeho zastoupení v muzejních sbírkách. 71 s.

Vedoucí práce: doc. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

Kryl, Tomáš

Librův grunt. Stavebně-historický a kulturní obraz rolnické usedlosti. 69 s. vč. příloh.

Vedoucí práce: PhDr. Miroslav Válka, Ph.D. 

Mikulčíková, Markéta

Lidový oděv ve venkovské komunitě 20.století (na příkladu Vracova na jižní Moravě). 122 s. vč. příloh.

Vedoucí práce: doc. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

Nováková, Zuzana

Lidová architektura jako identifikační znak etnografické rajonizace na příkladu Blat a Kozácka. 192 s. vč. příloh.

Vedoucí práce: PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

Románková, Eva

Výroční obyčejový cyklus v životě současné vesnice na jihu Valašska (na příkladu obcí Francova Lhota a Valašská Senica). 188 s. vč. příloh. Vedoucí práce: doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

Schallenbergerová, Veronika

Vymezení oděvních kompletů na území moravského Podluží a slovenského Záhoří. 190 s. vč. příloh. Vedoucí práce: doc. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

Toungoussov, Pavel

Fenomén pašeráctví a pašeráci v pohraničních oblastech Šumavy a Podkarpatské Rusi v období první československé republiky. 139 s. vč. příloh.

Vedoucí práce: Mgr. Daniel Drápala, Ph.D.

Tomášová, Eva

Národopisné hnutí v Telči a Dačicích v devadesátých letech devatenáctého století. 70 s. vč. příloh.

Vedoucí práce: doc. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info