Nabídka studia

Co budete studovat?

Předmět výuky se podstatně rozšířil a výklady o něm se ze zřetele teoretického a metodologického zejména v posledním desítiletí inspirovaly novými směry a experimenty zahraniční etnologie a antropologie, tíhnoucí mj. k empirickému studiu netradiční tematiky, např. městského prostředí, zároveň však nejsou opomenuta témata tradiční lidové kultury jako například lidový oděv, etnomuzikolgie či lidové tvorby apod. Od převážné většiny encyklopedických přednášek se podstatná část výuky přesunula do výkladů jak syntetizujících, tak i analytických, a to na komparativních základech. Přednášky o některých vybraných otázkách jsou svěřovány externím učitelům (např. z brněnského pracoviště Etnologického ústavu AV ČR a z Etnografického ústavu Moravského zemského muzea), kteří se specializují na jejich řešení. Jako jediné pedagogické a vědecké pracoviště v České republice se programově a systematicky věnuje také studiu tradiční kultury Čech, Moravy a Slezska v kontextu historických a metodologických proudů v Evropě. Pro většinu přednášek a seminářů je charakteristická snaha o postižení vzájemných vlivů a vazeb mezi kulturami a způsobem života evropských národů. Výukový program se každoročně podle aktuálních možností obměňuje.

Terénní výzkumy jsou jednou z podstatných metod etnologického bádání, a proto byly jako nedílná součást zařazeny do studijního programu. V rámci studia jsou výzkumy zaměřeny většinou na národopisné regiony Moravy, v minulosti to bylo Moravské Slovácko (např. Strážnice, Petrov), výsledky tohoto bádání byly využity v monografiích Horňácka, Podluží a Brumovic. Další terénní výzkumy se zaměřovaly na oblast jižního Valašska (Valašské Klobouky). V současné době se organizované studentské výzkumy zaměřují na etnokulturní tradice hostýnského Záhoří, dále na výzkum a dokumentaci tradičního stavitelství vesnice.

Výběr studia

Bakalářské studium Navazující magisterské studium Doktorské studium* Celoživotní vzdělání

*Doktorský studijní program je realizován ve spolupráci s Etnologickým ústavem Akademie věd ČR, v. v. i.

Požadavky k přijímací zkoušce z oboru etnologie 

Přijímací řízení do bakalářské stupně studia?

Přijímací zkouška do bakalářského studia etnologie se skládá z TSP a oborové části zkoušky (motivační dopis). Více informací o průběhu přijímacího řízení najdete zde. Přijímací zkoušku lze prominout v případě účasti studenta ve vyšších kolech SOČ a na základě studijního průměru do 1,5 z profilových předmětů. Více informací o prominutí přijímací zkoušky naleznete zde.

Požadavky k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia z oboru etnologie

Komu je obor určen: Obor je určen pro absolventy bakalářského studia – bez omezení.

Oborová zkouška

Tato zkouška ověřuje znalosti uchazečů v daném oboru. Má podobu motivačního dopisu a ústního pohovoru.

Parametry motivačního dopisu: délka cca 1 normostrana (1800 znaků včetně mezer). Motivační dopis vkládejte elektornicky ke své příhlášce v systému.

Ústní pohovor se skládá ze dvou částí:

 1. debata nad motivačním dopisem (důvody uchazeče pro výběr studijního programu etnologie, osobní zkušenost s problematikou, jíž se etnologie věnuje, a s výsledky etnologických výzkumů v podobě publikací, výstav nebo jiných odborných počinů)
 2. základní orientace uchazeče v oborové metodologii, historiografii a základních tématech etnologického výzkumu.

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří složili s výborným (A), velmi dobrým (B) či dobrým (C) prospěchem bakalářskou zkoušku z oboru Etnologie na FF MU. O prominutí přijímací zkoušky žádají uchazeči prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Důležité a aktuální informace o přijímacím řízení na FF MU:

Doporučená literatura
  • Československá vlastivěda III. Lidová kultura. Praha 1968, s. 15–390.
  • Lidová kultura na Moravě. Vlastivěda moravská 10. Brno – Strážnice 2000.
  • Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Praha: Mladá fronta, 2007.
  • Hrdý, Soukup, Vodáková: Sociální a kulturní antropologie. Praha, SLON 1993.
  • Soukup, Václav. Antropologie: teorie člověka a kultury. Praha: Portál, 2011.
  • Hendl, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál, 2012.

Struktura projektu doktorské práce

Závazná struktura doktorského projektu jako součást přihlášky do doktorského studia etnologie

 1. Název
 2. Cíle projektu
 3. Popis projektu, jeho zdůvodnění, definování badatelské otázky
 4. Shrnutí současného stavu poznání, vyjádření k aktuálnosti řešené problematiky v kontextu současných etnologických výzkumů
 5. Předpokládané metody uplatněné při řešení projektu
 6. Bibliografie relevantních vědeckých prací ke zvolené problematice (v případě historiografického zaměření práce také přehled pramenné základny)

Návrhy na témata doktorských prací

Historiografie oboru
Nemateriální kulturní dědictví
Proměny venkova ve 20. století
Etnokulturní tradice
Reálie tradiční materiální kultury
Etnické procesy

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info