Spolek etnologů ÚEE FF MU

Sdružení, jehož hlavním smyslem je prohlubování vztahů mezi studenty všech ročníků a odbornými pracovníky na Ústavu evropské etnologie FF MU v Brně. Zaměřujeme se na rozvíjení etnologických dovedností a metod výzkumu a zvyšování informovanosti členů spolku o aktuálních směrech a tendencích v oboru (např. mimořádné vzdělávací akce nad rámec řádné výuky). Spolek se stává výchozím bodem pro navazování kontaktů s etnology či dalšími odborníky z příbuzných oborů a obdobnými organizacemi (např. Antropofest, PAKET, Anonymní antropologové, Sociologické nástupiště atd.).

Podporujeme pravidelná setkávání členů za účelem informování o výzkumech, vzájemné inspirace a zvyšování všeobecného povědomí o aktivitách na katedře. Neméně důležité bude i pořádání terénních exkurzí a workshopů pro stávající i nově nastoupivší studenty a s tím související navazování vztahů se staršími kolegy. Spolek bude taktéž zaštiťovat pořádání seminářů za účelem rozvoje diskuze na aktuální témata týkající se oboru v přátelském a známém prostředí. V neposlední řadě si spolek klade za cíl zprovoznit informační web, informující o aktuálním dění v oboru, a rozvinout síť kontaktů z řad absolventů či externích členů a přátel spolku a oboru etnologie.

Základní cíle:

• propagace oboru i ústavu

• pořádání popularizačních akcí pro odbornou i laickou veřejnost

• pořádání workshopů (např. jak publikovat, jak se zorientovat v terénu), seminářů, případně v budoucnu i konferencí

• podpora studentských aktivit (např. terénních výzkumů, prezentace realizovaných projektů, výstav)

• posilování meziinstitucionálních vazeb – zejména mezi studenty

• uplatňování interdisciplinárního přístupu

• kritická reflexe oboru etnologie Spolek je otevřenou platformou, do níž se svoji aktivitou může zapojit každý, kdo chce svým dílem přispět k výše uvedeným obecným cílům spolku.

Vítáme aktivity studentů (včetně těch nejmladších) i akademických pracovníků oboru etnologie, ale rádi spolupracujeme i s dalšími vědci napříč institucemi a napříč obory. Spolek tedy vzniká z potřeby popularizovat, diskutovat a kriticky reflektovat klíčové fenomény etnologie a ustavovat prostor pro sdílení a produkci kritického myšlení i vzájemných mezilidských vazeb. Sdílením těchto zkušeností, předáváním znalostí a podporováním aktivit je tak možné kypřit dění kolem oboru etnologie. Spolek zakládají studenti na Ústavu evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Přihláška do spolku

Bc. Petr Drastil

e‑mail:
Bc. Lucia Šingliarová

e‑mail:
BcA. Bc. Anna Varausová

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info