Výzkum

 

Nová organizace vědecko-výzkumné práce na vysokých školách přinesla financování velkých interdisciplinárních projektů. Nejrozsáhlejší akcí tohoto směru bylo zapojení brněnských etnologů do výzkumného záměru Interdisciplinární centru výzkumů sociálních struktur pravěku až vrcholného středověku, řešeného v letech 2005–2011 Ústavem archeologie a muzeologie. Etnologové se zapojili rovněž do celofakultního projektu Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání. Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA, 2013–2014), jehož výstupem byly tištěné studijní materiály, e-learning a hostování zahraničních odborníků z Běloruska, Německa, Slovenska a Srbska.

Pedagogové ústavu řeší vědecké projekty financované formou grantů, v letech 2005–2010 to byl například interdisciplinární výzkumný záměr zaměřený na studium sociálních struktur v minulosti.

V roce 2011 získalo pracoviště finanční prostředky z Evropského sociálního fondu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost na podporu projektu Rozvoj spolupráce a zvyšování výzkumných kompetencí v síti etnologických institucí, díky kterému inovovalo své studijní programy a blíže vytvořilo síť etnologických pracovišť s Etnologickým ústavem AVČR, Etnografickým ústavem MZM a Českou národopisnou společností. Projekt byl úspěšně ukončen v červnu 2014 a jeho výstupem byly metodické příručky, jako Úvod do etnologického výzkumu.

Od 1. března 2012 začalo pracoviště realizovat nový výzkumný projekt, tentokrát ve spolupráci s Ústavem výpočetní techniky MU. Projekt Geografický informační systém tradiční lidové kultury (17501900) byl umožněn v rámci finanční podpory z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI).  Řešení projektu je stanoveno na období březen 2012 – prosinec 2015.

Ústav evropské etnologie je každoročním řešitelem specifických výzkumů řešených pod hlavičkou GAMU. Hudebnímu folkloru se věnoval projekt Hudební folklor a současná společnost, který byl řešen během roku 2013. V následujícím roce se pracovníci věnovali problematice materiální kultury a to zejména lidovému oděvu a stavitelství v rámci projektu Etnologický výzkum vybraných složek tradiční materiální kultury. Ku příležitosti 120. výročí Národopisné výstavy Českoslovanské se v roce 2015 pracoviště zaměřilo na tento významný výstavní počin prostřednictvím specifického výzkumu Lidové tradice jako součást kulturního dědictví. K 120. výročí Národopisné výstavy českoslovanské.  Během roku 2016 oslavil Ústav evropské etnologie 70. výročí svého vzniku a v rámci specifického výzkumu „Od národopisu k evropské etnologii“ bylo bádání zaměřeno na vývoj oboru během 20. století a završeno stejno jmennou publikací, která vedle historie pracoviště uvádí základní statistická data. Projekt s názvem „Etnologie pro 21. století“ podpořil realizaci konference a publikace na toto téma. Další projekt specifického výzkumu Etnologie pro 21. století, který byl realizován v roce 2017, se zaměřil na východiska a perspektivy oboru a byl završen mezinárodní konferencí a kolektivní monografií v angličtině.

V roce 2017 začal být řešen také   grant udělený Grantovou agenturou České republiky (řešitelka prof. Alena Křížová) zaměřený na výzkum lidového a zlidovělé šperku, který byl ukončen vydáním obsáhlé publikace Lidový a zlidovělý šperk v českých zemích.

V roce 2019 zahájil svou práci Roman Doušek na projektu Grantové agentury ČR Konstrukty vesnice. Postkoloniální přístup k poznání české společnosti 70. let 20. století.

V roce 2020 získalo naše pracoviště tříletý grant NAKI II ve spolupráci s Etnologickým ústavem AV ČR. Projekt Stopy lidského umu si kladl za cíl zlokalizovat a zdokumentovat drobné provozně-technické a hospodářské objekty a jejich pozůstatky v krajině včetně navazující infrastruktury a znalostí výrobních postupů s ohledem na jejich někdejší hospodářskou a současnou kulturně-historickou, krajinotvornou a identitotvornou funkci. Hlavním z výstupů projektu byla publikace Stopy lidského umu. Předindustriální technické provozy na území někdejšího panství Rožnov. Řešitelem projektu za naše pracoviště byl Daniel Drápala.

Již v pořadí na 3. výzvě NAKI naše pracoviště uspělo a získalo pětiletý grant (2023-2027) z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity. Projekt Dokumentace Ústředí lidové umělecké výroby: zdroj poznání a inspirace (Dokumentace ÚLUV) je za MU řešen ve spolupráci s Ústavem výpočetní techniky a dvěma mimouniverzitními odbornými pracovišti: Národním muzeem v přírodě a Národním muzeem. Projekt si klade za cíl zpracování, zpřístupnění a prezentaci dokumentačního fondu Ústředí lidové umělecké výroby, který má potenciál sloužit jako důležitý pramen pro studium tradiční rukodělné výroby a jejich organizovaných forem a zároveň jako cenná inspirace pro revitalizaci rukodělných technik, různé obory uměleckého řemesla i současné tvůrce, kreativní průmysl a design. Hlavní cíl projektu spočívá v tvorbě veřejně dostupné databáze, která všem zájemců v uživatelsky přátelském prostředí zpřístupní informačního bohatství fondu, zároveň ale znovu (virtuálně) propojí dokumentační materiál nekoncepčně rozdělený po zrušení podniku ÚLUV do dvou celků ve správě dvojice samostatných paměťových institucí (Národní muzeum a Národní muzeum v přírodě). Hlavním řešitelem projektu je Daniel Drápala.

Ústav evropské etnologie provozuje a široké veřejnosti zpřístupňuje výzkumnou infrastrukturu GISTraLik. Tento on-line přístupný geografický informační systém je tématicky cíleně profilovaný na problematiku tradiční lidové kultury. Propojuje mapové podklady s informacemi z oblasti tradiční lidové kultury definovanými místně (historická země Morava) a časově (rozpětí let 1750-1900).

GISTraLik nemá tedy povahu etnografického atlasu převedeného do elektonické podoby se staticky prostorovou vizualizací doložených jevů. Reprezentuje sofistikovaný GIS v podobě prostorově zobrazované databáze zpřístupňující poznatky o dokumentovaných jevech z oblasti materiální i nemateriální lidové kultury a o míře jejich dosavadního zpracování. Pracuje tedy nejen s informací samotnou, ale i s odkazem na její původ s možností dalšího vytěžení zdroje uživatelem dle jeho individuálních potřeb.


Celkový počet projektů: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info