Zahraniční výjezdy

 

Aktuální výzvy

Termíny výběrových řízení: aktuální nabídky a termíny přihlašování

Přihlášky do výběrového řízení Erasmus+ se podávají elektronicky prostřednictvím systému ISOIS.

Obecné informace o Erasmus+ Evropa

Erasmus+ Evropa

Co vás čeká?

Step by step guide

Naše ERASMUS+ smlouvy

Výběrové řízení do programu Erasmus +

 • Výběrového řízení se můžou zúčastnit všichni studenti Ústavu evropské etnologie FF MU řádně zapsaní v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu, v prezenční nebo kombinované formě studia.
 • Výběrové řízení se koná v 2x za akademický rok a podávat přihlášky přes ISOIS je možné vždy v únoru/březnu a pak v dubnu/květnu (sleduj web ÚEE i web CZS).
 • Studenti, kteří se hlásí na studijní pobyt, musí při výběru zahraniční univerzity zohlednit jak studijní obor, který studují, tak i stupeň studia, pro který je smlouva uzavřená.
 • Každý uchazeč musí splňovat kvalifikační podmínky programu Erasmus+.
 • Určujícím kritériem při výběru studentů na studijní pobyt je (např. kvalita motivačního dopisu. Dále se přihlíží na jazykovou vybavenost uchazeče pro danou zemi a celkový kredit studenta).
 • Studenti budou o svojí nominaci informováni e-mailem. Svoji nominaci musí následně do stanoveného termínu potvrdit, jinak jejich nominace propadá.
Bez popisku

Studijní pobyty mimo EU nebo mimo dohody s pracovištěm

Program Erasmus+ ICM umožňuje studovat na univerzitách v partnerských zemích programu Erasmus+. Konkrétní nabídka univerzit se každoročně mění v závislosti na vyhodnocení žádosti Masarykovy univerzity o udělení finančních prostředků a jde především o státy mimo Evropu.

 • Délka studijního pobytu: 3 až 12 měsíců
 • Stipendium: 700 EUR/měsíc, příspěvek na dopravu dle kilometrovníku
 • Přihlášky: do 15. 12. na další akademický rok (podzimní semestr, jarní semestr)

Více o Erasmu ICM

Freemovers

Program pro freemovery je určený studentům, kteří si sami domluví studijní nebo výzkumný pobyt na zahraniční univerzitě mimo jakýkoliv výměnný program Masarykovy univerzity (např. Erasmus+), případně mimo jakékoliv mezivládní, meziuniverzitní nebo mezifakultní dohody.

Freemoveři si mohou vybírat z univerzit po celém světě, se studijním pobytem však musí souhlasit domácí fakulta/katedra i zahraniční univerzita.

 • Stipendium se přiděluje minimálně na 30 dní, maximálně na 1 semestr.
 • Studium v akreditovaném prezenčním nebo kombinovaném studijním programu MU.
 • Program je přístupný pro studenty bakalářského, magisterského a doktorského stupně. V době podání přihlášky musí být student ukončený minimálně první semestr bakalářského studia.
 • Podmínkou účasti je kompatibilita studijních programů na MU a na vybrané zahraniční vysoké škole. Domácí fakulta musí studentovi potvrdit, že studentovi budou absolvované kurzy uznány jako součást studijního plánu.
 • Student musí prokázat znalost cizího jazyka, v němž bude studovat. Neplatí pro studenty doktorského studijního programu, pokud bude komunikačním jazykem pobytu angličtina.
 • Student musí ze zahraničí přivézt 20 ECTS za semestr, v případě krátkodobé přípravy závěrečné práce může být počet získaných kreditů nižší, student musí splnit studijní požadavky domácí fakulty.
 • Vycestovat s tímto stipendiem můžete jedenkrát v bakalářském, jedenkrát v magisterském a jedenkrát v doktorském studiu. Při případném nedostatku jiných vhodných zájemců může být stipendium poskytnuto opakovaně.
 • Stipendium se neposkytuje ke studiu v zemi původu/trvalého bydliště studenta.
 • Stipendium se nepřiděluje na prodloužení pobytu, který začal v rámci jiného programu (např. Erasmus+, CEEPUS apod.).
 • Daný program vyžaduje po studentovi MU, aby si po skončení pobytu podal žádost o uznání předmětů/kreditů ze zahraničního pobytu; více informací najdete tady.
 • Student musí dodat všechny dokumenty požadované před zahájením studia i po jeho ukončení, jejich nedodání se považuje za nesplnění podmínek přidělení stipendia.
 • Studium nesmí být na domovské fakultě MU přerušeno ani ukončeno během celé doby pobírání stipendia a v době výplaty stipendia.

Více o programu Freemovers

Oboroví koordinátoři a pověřené osoby

Oboroví koordinátoři zahraničních pobytů vám podají informací o výběrových řízeních v rámci katedry. Pověřené osoby vám uznají kredity ze zahraničí a schválí Learning Agreement nebo Training Agreement.

Mgr. et Mgr. Eva Chovancová

Oborová koordinátorka


e‑mail:
Bez popisku

Pracovníci Zahraničního oddělení Filozofické fakulty

Mgr. Ing. Leila Inštitorisová


telefon: 549 49 4325
e‑mail:
 • mobilita studentů v rámci programu CEEPUS, AKTION, Krajané, mezifakultních smluv (Asie)
 • mobilita akademiků v rámci programu CEEPUS
 • ověření zahraničního vzdělání pro akreditované programy v anglickém jazyce
 • evidence a distribuce propagačních předmětů fakulty pro zahraniční reprezentace
 • správa webových stránek oddělení

Mgr. Andrea Kakulidu


e‑mail:
 • zahraniční marketing programů akreditovaných v angličtině (marketingové kampaně na sociálních sítích, reprezentace fakulty na veletrzích, komunikace s agenturami, správa online portálů)
 • přijímací řízení studentů do anglicky akreditovaných programů
 • správa webových stránek oddělení

Šárka Hakalisto, M.A.


telefon: 549 49 4178
e‑mail:
 • mobilita studentů v rámci mezifakultních smluv, partnerských univerzit, stipendisté (Kabinet češtiny pro cizince), Erasmus + praktické stáže, Freemover
 • mobilita akademiků v rámci družebních pobytů
 • mobility doktorandů
 • komunikace se zahraničními partnery
 • pojištění zaměstnanců do zahraničí v rámci služebních cest
 • kontaktní osoba pro letní školy organizované na fakultě
 • správa webových stránek oddělení

Mgr. Michaela Hrazdílková

vedoucí oddělení – Zahraniční oddělení


telefon: 549 49 6660, 778 533 299
e‑mail:
 • administrace studia studentů v anglicky akreditovaných programech
 • podpora při přípravě mobilitních projektů se zahraniční účastí (Erasmus, AKTION, CEEPUS, Fondy EHP, ...)
 • interní rozvojové projekty na podporu internacionalizace (IRP FF a IRP MU)
 • revize mezinárodních smluv (výměna studentů - mezifakultní smlouvy, Memorandum of Understanding, dohody o spolupráci, Joint/Double Degree)
 • stipendia přijíždějících zahraničních studentů
 • administrace výběrového řízení pro Erasmus+ Staff Training

Užitečné návody a odkazy

Evidence zahraničního pobytu

Student, který vycestuje v rámci studia na MU na zahraniční studijní pobyt administrovaný MU nebo jiným subjektem, je povinen vyplnit a podepsat formulář studijní smlouvy (Learning Agreement, LA). Postupujte dle manuálu níže:

Evidence studijních a pracovních pobytů

Jak si vyplnit Learning Agreement?

U programu Erasmus+ postupujte podle manuálu pro vyplnění LA pro Erasmus. U ostatních programů následujte manuál "for other programs". Pokud je program administrován na CZS, volíte "administered by CIC", pokud je administrován na FF MU, volíte "administered by faculty".

Zkušenosti studentů z výjezdů

Všechny informace a zkušenosti studentů naleznete na stránkách Erasmus databáze a v závěrečných zprávách studentů v ISOIS MU:

Erasmus databáze

Závěrečné zprávy studentů

Opakované výjezdy

 • Student může absolvovat studijní pobyt či praktickou stáž v zahraničí v celkové délce maximálně 12 měsíců za jeden studijní cyklus (bakalářský, magisterský, doktorský).
 • Přestože jsou opakované výjezdy studentů v rámci programu Erasmus+ možné, mohou být vzhledem k limitovaným finančním prostředkům, jež jsou na tuto aktivitu Evropskou komisí vyhrazeny, posuzovány na základě preferencí vyhlášených ve výběrovém řízení pro daný akademický rok.

Často kladené dotazy

Sestavili jsme pro vás nejčastěji se opakující dotazy:

FAQ

Pro doktorandy

V rámci doktorského vzdělávání je zásadní, aby studenti získávali nezávislé mezinárodní zkušenosti tak, aby se po absolvování studia postupně stávali samostatnými vědeckými pracovníky. 

Více informací pro doktorandy

Aktuální nabídky zahraničních pobytů pro studenty

Chcete být v obraze? Napište nám svůj e-mail a my vás budeme newsletterem informovat o aktuálních nabídkách stáží a pobytů.

Newsletter Zahraničního oddělení

Další stipendijní programy

Pracovní pobyty

Více

Více informací na webu Centra Zahraniční Spolupráce

Web CZS

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info