Publikační činnost

Publikace objednávejte na adrese:

maradova@phil.muni.cz

Bez popisku

Kamenina na Moravě. K procesu industrializace keramické výroby v 19. století

Autor: Miroslav Válka, Brno: Masarykova univerzita, 2024, 228 stran, ediční řada Etnologické studie, sv. 28, ISBN: 978-80-280-0482-8

390 Kč + poštovné

Nejnovější svazek ediční řady Etnologické studie je věnován fenoménu kameniny na Moravě jako významnému rukodělnému odvětví, které sehrálo důležité místo v produkci keramiky v 19. století jak z hlediska kulturně historického, tak i hospodářského. Publikace přináší přehled výroby kameniny na Moravě, jejíž počátky jsou spojeny manufakturou v Bystřici pod Hostýnem. Po jejím zániku kameninu vyrábělo několik podniků v Hostýnských vrších a v Kopřivnici. Významným střediskem výroby se stalo Znojemsko (Vranov nad Dyjí, Kravsko, Znojmo), kde se nacházely zdroje bílé hlíny, základní suroviny. Ještě po polovině 19. století vznikla továrna v Olomučanech u Blanska, která patřila k předním výrobcům jak umělecké, tak i tzv. „selské“ kameniny. Publikace představuje syntézu, která dokud v naší odborné literatuře chyběla. Bohatá obrazová dokumentace čerpající z muzejních sbírek napříč Moravou poslouží spolu s identifikací výrobků nejen muzejním pracovníkům, ale i dalším zájemcům o dějiny keramické výroby.

Bez popisku

K dějinám studia lidové pohádky. Na příkladu českých zemí, Slovenska, Německa a Rakouska

Autorka: Anna Veliká, Brno: Masarykova univerzita, 2022, 116 stran, ediční řada Etnologické materiály, sv. 6

ISBN:978-80-280-0209-1

220 Kč +poštovné

Publikace etnoložky Anny Veliké je věnována dějinám bádání o lidové pohádce ve středoevropském prostoru. Po teoretické stránce vychází text z problematiky žánru evropské lidové pohádky, jeho definice a znaků. Představuje hlavní osobnosti pohádkoslovného bádání a jejich sběratelskou a publikační činnost, která je i dnes důležitým zdrojem pro poznání zmíněného žánru. Stejně tak ale poukazuje na funkci pohádky v životě člověka až do současnosti.

Bez popisku

Stopy lidského umu Předindustriální technické provozy na území někdejšího panství Rožnov

Autor: Drápala Daniel (ed.), Brno: Masarykova univerzita, 2022, 254 stran, ediční řada Ethnologica

ISBN: 978-80-280-0201-5

370 Kč + poštovné (vyprodáno)

Drobné technické provozy měly v minulosti své pevné místo v životě a hospodářství venkovských obcí. Minulým generacím pomáhaly zpracovávat plodiny, s jejich pomocí byly produkovány některé suroviny i hotové výrobky. Modernizace a nové technologie zapříčinily, že řada z nich během 19. a 20. století zastarávala, stagnovala, až nenávratně zanikla. Stopa svědčící o existenci těchto provozů zůstala zachována jen v archivních dokumentech, na obrazových materiálech - a nejednou i v lidské paměti. Kniha Stopy lidského umu sumarizuje tříletý interdisciplinární výzkum drobných technických provozů na území někdejšího rožnovského panství. Autorský tým přibližuje charakter a technologická specifika sledovaných provozů, jejich hospodářské, sociální, kulturní i krajinné souvislosti. Čtenář se bude moci seznámit se stopou těchto zařízení v lokální slovesné tradici i reflexí v individuální a kolektivní paměti.

Bez popisku

Sousedé. Migrace Poláků do Česka a Čechů do Polska po roce 2004

Autorka: Joanna Maurer, Brno 2022, 188 stran

ISBN 978-80-280-0116-2

250 Kč + poštovné

Kniha etnoložky Joanny Maurer vychází jako 27. svazek edice Etnologické studie. Autorka zaměřila svou pozornost na problematiku migrace mezi Českou republikou a Polskem, sousední země, geograficky, kulturně a jazykově blízké, částečně sdílející svůj historický osud. V současné době nepředstavují z hlediska migrace vzájemně nejdůležitější cílové destinace. A přesto se po roce 2004, kdy obě země vstoupily do Evropské unie, staly dočasným nebo trvalým druhým domovem pro několik stovek mladých lidí, tzv. bílých límečků, vykonávajících duševní zaměstnání, nejčastěji v mezinárodních korporacích, ale také působících např. na univerzitách nebo jako překladatelé. Migranti vykonávají transnacionální praktiky, plní své potřeby a sehrávají sociální role v zemi původu i v cílové zemi. Umožňuje to blízkost zemí a možnosti, které nabízejí moderní technologie, především sociální sítě a komunikační aplikace. Mobilní aktéři jsou pro obě společnosti, tu, ze které odcházejí, i tu, do níž přicházejí, reprezentanty cizosti a vektory transkulturace, jelikož také osudy „kulturně blízkých“ migrantů, dobrovolně se stěhujících, bývají komplikované a začleňování se do většinové společnosti je pro ně mnohdy složitější, než tito migranti sami původně předpokládali.

Bez popisku

Tradice – proměny – identita

Lidový oděv a tanec na Valašsku jako zdroje inspirace

Autorka: Eva Kuminková, Brno 2021, 271 stran

ISBN: 978-80-210-9962-3

Vyprodáno

Kniha je příspěvkem do oborové i transdisciplinární diskuze nad podstatou proměn tradiční lidové kultury. Zaměřuje se na procesy, které navzdory řadě nesnází, historických zvratů, politických změn, kulturních a společenských přerodů umožnily projevům tradiční lidové kultury dostat se až na práh třetího tisíciletí. Na příkladu mužského tance odzemku na Valašsku a lidového oděvu na Rožnovsku si všímá proměn, jimiž prošly od konce 19. století. Autorka se snaží důkladněji poznat význam kroje a odzemku při formování lokální a regionální identity, roli nositelů tradice, institucí i osob, které přispívaly a přispívají k poznání i dalšímu uchování a předávání těchto složek kulturního dědictví.

Bez popisku

Tradiční horský transport

Krkonoše, Šumava, Západní Karpaty a Javorníky

Autor: Aleš Smrčka, Brno 2021, 255 stran.

ISBN 978-80-210-9929-6

Vyprodáno

Kniha etnologa Aleše Smrčky přibližuje fenomén horského transportu v Krkonoších, na Šumavě a v pohořích severovýchodní Moravy jako nedílnou součást tradiční lidové kultury. Práce vychází z terénní dokumentace, dostupných pramenných zdrojů a historického obrazového materiálu, stranou nezůstalo ani zhodnocení dosavadního vývoje bádání. Výběr tří horských oblastí v různých částech České republiky byl záměrný. Zvolená pohoří spojuje jejich horský charakter, navzájem se ovšem z hlediska historického a sídelního, etnické skladby či příslušnosti ke kulturním areálům liší. Autor se ve své práci zaměřil na historické, sociální, etnické i přírodní faktory, které přispívaly k formování a diferenciaci svébytných podob a forem tradičního transportu pro jednotlivá pohoří.

Bez popisku

Lidový a zlidovělý šperk v českých zemích

Autor: Alena Křížová, Brno 2021, 358 stran

ISBN: 9788021098770

Vyprodáno

V evropském prostředí se šperk stal nezbytnou součástí aristokratického i měšťanského odívání a lze předpokládat, že touha po ozvláštnění vzhledu pronikala i do nižších společenských vrstev. Absence písemných, obrazových i hmotných pramenů ke starším obdobím nám však nedovoluje rekonstruovat souvislý vývoj odívání a zdobení venkovského obyvatelstva, sledovat jej můžeme teprve od druhé poloviny 18. století. Podobné jednoduché ozdoby byly dílem krejčích, kovářů, klempířů i pastýřů a byly určeny pro místní komunitu, takže měly charakter skutečného lidového šperku. Další doplňky a šperky se však nakupovaly na jarmarcích a poutích, případně od podomních obchodníků nabízejících galanterní zboží, později i v městských krámech. Tyto výrobky zahrnujeme do kategorie zlidovělého umění, tovární produkce pak vykazuje charakter produktů masové kultury, která má shodné rysy v městském i venkovském prostředí.

Bez popisku

Žítkovské bohyně. Lidová magie na Moravských Kopanicích

Autor: Dagmar Dobšovičová Pintířová. Brno 2020. 157 stran.

ISBN: 978-80-210-9697-4

250 Kč + poštovné

Třetí, rozšířené vydání úspěšné publikace Ústavu evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Práce vychází z autentických terénních výzkumů uskutečněných autorkou v letech 1990–1992 u dvou posledních žijících bohyní Irmy Gabrhelové a Kateřiny Hodulíkové na Žítkové v Bílých Karpatech. S odstupem několika let (1995–1996) na ně navázaly další terénní sběry, které jsou věnovány již výhradně bohyni I. Gabrhelové, její osobnosti a praktikám. Práci uzavírají terénní výzkumy z let 2013–2014 sledující pamětníky, kterým je toto téma blízké především v souvislosti s jejich dětstvím. V úvodních částech publikace osvětluje autorka počátky zájmu o problematiku bohyní na Moravských Kopanicích ve vlastivědné a národopisné literatuře. Připomíná také některé klíčové osobnosti badatelského zájmu o bohyně, jakými byli např. František Bartoš, Ferdinand Dúbravský či Josef Hofer. V následujících kapitolách je uveden rozbor jednotlivých autentických zaříkávání a magických praktik, dále rozbor magického obřadu s ohledem na praktikování homeopatické a kontaktní magie. Závěr práce je věnován logice magického myšlení a sledování styčných bodů se současnými podobami magie u recentních léčitelů.

Bez popisku

Babičky na bigbítu

Společenský život na moravském venkově pozdního socialismu

Autor: Oto Polouček, Brno 2020, 167 s. ISBN 978-80-210-9681-3

280 Kč + poštovné

Na pozadí zájmu o společenský život ve venkovských obcích jihozápadní
Moravy během pozdního socialismu autor knihy sleduje sociálních proměny
v širších souvislostech. Život na venkově se měnil nejen díky mocenským
zásahům, ale i v souladu se snahami vesnických komunit uchovat si
vlastní tradice a identitu pod tlakem modernizačních procesů. Jsou
přitom brány v potaz oficiální i neformální činnosti spjaté se
společenským životem. Organizované i neorganizované aktivity se přitom
mnohdy prolínaly a byly formovány motivací i charakterem organizátorů a
účastníků - stěžejní význam je proto v práci přisuzován jednotlivcům,
jejich sociálním sítím, zálibám i hodnotám. Výrazně jsou v knize
reflektovány taneční zábavy jako symbol společenského života, který se
nevyhnul nutnosti adaptace v souladu s regulacemi a nařízeními
autoritativní moci. Za účelem jejich organizace se lidé na venkově
iniciativně sdružovali ve společenských organizacích, aby mohli žádat o
patřičné „razítko“ umožňující pořádání kulturní akce. Měli totiž
zájem o konání zábav ve své obci díky jejich tradiční socializační funkci.
Předkládané interpretace jsou postaveny na principech mikrohistorie,
dějin každodennosti a symbolické antropologie. V neposlední řadě však
navazují na tradici etnografického výzkumu současné vesnice a z
metodologického hlediska se inspirují ve způsobu zaznamenávání vzpomínek
pomocí orální historie.

Bez popisku

Tuto se všeliké památky... Památeční záznamy autorů z okruhu Vranečkovy kroniky

Autor: Daniel Drápala a Jana Tichá. Brno: Masarykova univerzita,
2020, 144 s., ISBN 978-80-210-9598-4


 250 Kč + poštovné

Vranečkova kronika představuje cenný rukopisný pramen přibližující dění
na severovýchodní Moravě v průběhu v 18. a 1. poloviny 19. stol. Kroniku
začal psát v roce 1725 učitel v Zašové u Valašského Meziříčí Jan
Bartoloměj Vranečka, po jeho smrti pokračovali jeho synové a posléze
další generace autorů (poslední zápis je datován rokem 1847). Na
stránkách kroniky jsou zaznamenány příběhy spojené s úctou k zázračnému
obrazu Panně Marii Zašovské, zdejším poutním místem a založením kláštera
trinitářů. Vranečkovy zápisy jsou zajímavým příspěvkem k poznání barokní
zbožnosti i životní reality obyvatel regionu v rozmezí 150ti let. Edice
Vranečkovy kroniky doplněná o letopisné zápisy a popis poutě do Říma
dalšího zašovského učitele Františka Demla je opatřena úvodními
studiemi, komentáři a poznámkami.

Bez popisku

Pilnikářství. Příběh řemesla, které na Vysočině přetrvalo do poloviny 20. století

Autor: Václav Michalička, Brno: Masarykova univerzita, 2019, 152 s.,

ISBN 978-80-210-9396-6

 

250 Kč + poštovné

Publikace se věnuje méně známému řemeslnému fenoménu, jehož minulosti, sociálním a kulturním  souvislostem existence byla doposud věnována jen malá pozornost. Kniha zpřístupňuje výsledky několikaletého historicko-etnologického výzkumu realizovaného Václavem Michaličkou. Autor se svém textu věnuje nejen historickým okolnostem uplatnění této rukodělné výroby v českém prostředí. Svoji pozornost zaměřil také k tomu, nakolik tato specifická výroba ovlivnila život lokálního společenství i jednotlivých rodin pilníkářů na pomezí Moravy a Čech.

Žítkovské bohyně. Lidová magie na Moravských Kopanicích.

Autor: Dagmar Dobšovičová Pintířová. Brno 2018. 156 stran.

ISBN: 978-80-210-8909-9

Etnologické materiály sv. 4

Vyprodáno

Druhé, rozšířené vydání úspěšné publikace Ústavu evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Práce vychází z autentických terénních výzkumů uskutečněných autorkou v letech 1990–1992 u dvou posledních žijících bohyní Irmy Gabrhelové a Kateřiny Hodulíkové na Žítkové v Bílých Karpatech. S odstupem několika let (1995–1996) na ně navázaly další terénní sběry, které jsou věnovány již výhradně bohyni I. Gabrhelové, její osobnosti a praktikám. Práci uzavírají terénní výzkumy z let 2013–2014 sledující pamětníky, kterým je toto téma blízké především v souvislosti s jejich dětstvím. V úvodních částech publikace osvětluje autorka počátky zájmu o problematiku bohyní na Moravských Kopanicích ve vlastivědné a národopisné literatuře. Připomíná také některé klíčové osobnosti badatelského zájmu o bohyně, jakými byli např. František Bartoš, Ferdinand Dúbravský či Josef Hofer. V následujících kapitolách je uveden rozbor jednotlivých autentických zaříkávání a magických praktik, dále rozbor magického obřadu s ohledem na praktikování homeopatické a kontaktní magie. Závěr práce je věnován logice magického myšlení a sledování styčných bodů se současnými podobami magie u recentních léčitelů.

 

 

Ethnology for the 21st Century. Bases and Prospects

Autoři: Marta Botíková, Miroslav Válka a kol., Brno 2017, 254 stran

ISBN 978-80-210-8860-3

Etnologické studie 22

100 Kč + poštovné

The themes of the book traeted from the field of historical and urban ethnology, folklore and folklorism, study of migrations, and medical anthropology are diverse.

Portáši. Historie a tradice

Autor: Daniel Drápala, Brno 2017. 200 stran.

ISBN: 978-80-210-8831-3

Etnologické studie sv. 21

100 Kč + poštovné

Publikace přibližuje činnost a odkaz zemských portášů působícího na Moravě v letech 1638–1830. Autor se zaměřuje nejen na jednotlivé etapy v dějinách sboru, jeho organizační strukturu a sféry působení, ale prostřednictvím mikrohistorických sond osvětluje také některá další témata (osobnosti velitelů a některých zajímavých postav z řad mužstva; motivace členů sboru; vztah zbojníci – portáši; sociální výhody; zemská služba jako nástroj sociálního i ekonomické vzestupu jedince i rodiny atd.). Opomenuty nejsou ani vazby na lidové prostředí (oděv, slovesnost ad.) a místa s portáši spojovaná (např. Jasenná, Valašská Bystřice, Čeladná, Rusava). Přestože aktivní služba portášů byla ukončena rokem 1830, lze i v následujících letech identifikovat přežívání portášských motivů v lokální a regionální slovesné tradici i vliv na formování některých prvků lokální a regionální identity. Text monografie je doplněn bohatou obrazovou přílohou a mapami.

Od národopisu k evropské etnologii

70 let Ústavu evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Autor: Miroslav Válka a kolektiv, Brno 2016. 211 stran.

ISBN:978-80-210-8488-9

Etnologické materiály sv. 5

100 Kč + poštovné

Publikace se snaží dějinný vývoj etnologického pracoviště na brněnské univerzitě prezentovat na pozadí obecného vývoj filozofické fakulty a Masarykovy univerzity. Zahrnuje všechny sféry činnosti – pedagogickou, vědecko-výzkumnou i organizátorskou s důrazem na uplynulé desetiletí, které bylo provázeno generační výměnou, ale také novou společenskou situací v České republice a v Evropě. Ta nastolila znovu otázky etnické a regionální identity či multikulturalismu, kde se otevírají pro etnologii nové možnosti výzkumu. Přílohy v publikaci zahrnují v letech 2006–2016 obhájené diplomové práce, řešené vědecko-výzkumné projekty, vydané publikace a přehled studentských exkurzí a studijních cest pedagogů. K jednotlivým oddílům je přiložena obrazová příloha.

 

Žítkovské bohyně. Lidová magie na Moravských Kopanicích.

Autor: Dagmar Dobšovičová Pintířová. Brno 2016. 138 stran.

ISBN: 978-80-210-8158-1

Etnologické materiály sv. 4

vyprodáno

Práce vychází z autentických terénních výzkumů v letech 1990–1992 u dvou posledních žijících bohyní na Žítkové v Bílých Karpatech; výzkumy byly původně zpracovány jako diplomová práce. Další terénní sběry z let 1995–1996 jsou věnovány bohyni I. Gabrhelové. Poslední terénní výzkumy z let 2013–2014 sledují pamětníky, kterým je toto téma blízké především v souvislosti s jejich dětstvím. V teoretické části práce je uveden rozbor jednotlivých zaříkávání a magických praktik, dále rozbor magického obřadu s ohledem na praktikování homeopatické a kontaktní magie. Závěr práce je věnován logice magického myšlení a sledování styčných bodů se současnými podobami magie u recentních léčitelů.

 

Bitovo. Každodenní život v makedonských horách.

Autor: Barbora Machová. Brno 2016. 299 stran.

ISBN: 978-80-210-8330-1

Etnologické studie 20

100 Kč + poštovné

Kniha na příkladu vesnice Bitovo v Makedonii poukazuje na vybrané aspekty každodenního života obyvatel sídla ve vysokohorském prostředí na Balkáně. V rámci sociálních a duchovních stránek každodennosti poukazuje na regionální identitu, fungování vesnických institucí, interakci vesničanů mezi sebou a s „těmi druhými“, vliv religiozity, respektive pravoslavného náboženství a lidové víry na každodenní vzorce chování. V kontextu rodinného života jsem analyzovala mužskou a ženskou roli v domácnosti. Na konkrétních případech jsem ukázala rytmus všedního dne vesničanů a způsob, jakým prožívají sváteční dny. V rámci ekonomických aspektů mě zajímala práce, produkce potravin a ekonomické strategie vesničanů.

Lidové tradice jako součást kulturního dědictví.

Autoři: Alena Křížová, Martina Pavlicová a Miroslav Válka.  Brno 2015. 311 stran. ISBN: 978-80-210-8081-2.

Etnologické studie 19

 

vyprodáno

 

Integrální součástí kulturního dědictví středoevropských národů se staly jevy tradiční lidové kultury. Na Národopisné výstavě českoslovanské (1895) byly položeny základy jevu označeného jako folklorismus, dále rozvíjeného a zapojovaného do společenského a kulturního života. Ve 20. století se v důsledku politického vývoje v Československu přístup k lidové kultuře měnil a česká společnosti k němu zaujímala různé, často ambivalentní postoje.  Publikace provádí analýzu různých forem využívání (a zneužívání) lidové kultury od doby konce 19. století po současnost, a to ve sféře folklorní (scénický folklorismus), v oblasti lidové umělecké výroby (svéráz, ULUV) a v souvislosti se stavebními projevy zahrnujícími zejména lidovou architekturu a její ochranu a revitalizaci.

 

Traditional Folk Culture in Moravia: Time and Space.

autoři: Roman Doušek, Daniel Drápala, Alena Křížová, Martina Pavlicová, Miroslav Válka.

Brno 2015. 224 stran a vložená příloha. ISBN: 978-80-210-8086-7.

Vyprodáno

The book describes traditional folk culture in Moravia from the mid-18th century to the end of the 19th century with six thematic axes: Autochthony, External Influences, Stability over Time, Fluidity over Time, Territorial Unity, and Territorial Differentness. Using examples of specific cultural phenomena, the authors illuminate the processes that formed folk culture and influenced its creators and bearers. This approach leads to a broader knowledge of the historic reality of life in the Moravian countryside in the entirety of its changeability and stability, variability and uniformity.

Časové a prostorové souvislosti tradiční lidové kultury na Moravě.

autoři: Roman Doušek, Daniel Drápala, Alena Křížová, Martina Pavlicová, Miroslav Válka.

Brno 2015. 224 stran a vložená příloha. ISBN: 978-80-210-8085-0.

Vyprodáno

Kniha přibližuje tradiční lidovou kulturu na Moravě v časovém období od poloviny osmnáctého do konce devatenáctého století prostřednictvím šesti tematických os: autochtonnost externí vlivy stálost v čase proměna v čase teritoriální jednota teritoriální rozrůzněnost. Autoři se snaží na příkladu konkrétních kulturních jevů osvětlit procesy, které v minulosti lidovou kulturu formovaly a ovlivňovaly její tvůrce a nositele. Takový přístup vede k plastičtějšímu poznání životní reality na moravském venkově v minulosti v celé její proměnlivosti, stálosti, variabilitě i shodnosti.

Venkovský obchod Moravy a Slezska. Socio-ekonomické sondy.

autor: Daniel Drápala. Brno 2014. 418 stran. ISBN: 978-80-7325-356-1.

100 Kč + poštovné

Publikace Venkovský obchod Moravy a Slezska přináší ucelený pohled na základní formy maloobchodní směny uskutečňované od 18. století do první poloviny 20. století ve venkovském prostředí Moravy a Slezska. Práce propojuje metody hospodářských a sociálních dějin s přístupy ekonomické etnologie. Přibližuje systém fungování i druhovou skladbu zboží obchodovaného prostřednictvím jednotlivých typů tržních akcí (denní, týdenní, výroční, dobytčí, poutní či jiné specifické trhy), vesnických a maloměstských kupeckých krámů i podomních obchodníků.

Autor se cíleně zaměřuje také na aktéry směnných operací, jejich profesní strategie i normy chování.

Vesnická stavební kultura. Stavební materiál - domová dispozice - slohové ohlasy - dřevěné sakrální stavby.

Editoři: Roman Malach - Miroslav Válka. Brno 2014. 236 stran. ISBN: 978-80-210-7540-5.

Etnologické studie 18

          vyprodáno

 

Publikace Vesnická stavební kultura sleduje problematiku tradičního vesnického domu z hlediska stavebního materiálu, domové dispozice, slohových ohlasů a roubených sakrálních objektů. Jejím charakteristickým rysem je interdisciplinární přístup zahrnující metodické postupy uplatňované architekty, pracovníky památkové péče, historiky a etnology.

Narození, svatba a pohřeb v sunnitském islámu.

Autor: Jana Malecká. Brno 2014. 227 stran. ISBN: 978-80-210-7212-1.

Etnologické studie 17

100 Kč + poštovné

Publikace se zabývá tradicemi sunnitských muslimů spjatými s narozením, svatbou, smrtí a pohřbem. Obřady a zvyky provázané se třemi vybranými životními etapami člověka jsou omezeny na sunnitské muslimy žijící v Sýrii, Jordánsku, Izraeli a na území Palestinské autonomie. Kniha popisuje tradice sunnitských muslimů žijících ve zmiňovaných arabských zemích spolu s tradicemi Syřanů, Jordánců a Palestinců žijících v České republice a také zvyky českých konvertitů k islámu. Jsou zde popsány adaptační procesy muslimských tradic v českém milieu – jakým způsobem muslimové žijící v České republice adaptují přinejmenším část svých tradic na rozdílné kulturní, společenské, náboženské a právní prostředí české tradičně nemuslimské společnosti. Rozdílné socio-kulturní a právní podmínky, které Česká republika nabízí svým muslimům, jsou porovnávány s tradiční arabskou muslimskou společností.

 Lidová oděvní kultura. Příspěvky k ikonografii, typologii a metodologii

Autor: Alena Jeřábková. Brno 2014. 271 stran. ISBN: 978-80-210-6928-2.

Etnologické studie 16

      Vyprodáno, možno zakoupit v Munipress

 

Publikace je souhrnem příspěvků, které již byly dříve vydány, a těch, které byly napsány speciálně pro tuto příležitost. Hlavním tématem této publikace je lidový oděv na Moravě a zvláště na Valašsku. Hodnotí se v ní písemné i obrazové prameny ke studiu lidového oděvu na Moravě od konce 18. století. Jsou v ní načrtnuty obrysy vývoje tohoto oděvu a typologie oděvních součástek a vnitřní diferenciace krojových typů vzniklá různým sociálním postavením jejich nositelů a užitím k různým příležitostem, jako byl pracovní proces, rodinné a výroční obřady a slavnosti.

Obyčeje a zpěvy lidu moravského.

Autor: Josef Čapka Drahlovský. Brno 2013. 187 stran. ISBN: 978-80-210-6628-1.

Etnologické materiály 3

100 Kč + poštovné

Rukopisná sbírka moravského folkloru, kterou pod názvem „Obyčeje a zpěvy lidu moravského“ sestavil Josef Čapka Drahlovský (1847–1926), ředitel kůru a hudební skladatel, vznikla u příležitosti konání národopisné výstavy v Přerově roku 1893.
Zahrnuje výroční a rodinné zvyky z oblasti střední Moravy (Haná) a téměř dvě stovky lidových písní ze střední a východní Moravy, ale také ze Slovenska. Její pramenná hodnota byla důvodem k vydání v rámci Etnologických materiálů 3.

Biografický slovník evropských etnologů.

Autoři: Richard Jeřábek. Brno 2013. 207 stran. ISBN: 978-80-210-6624-3

Etnologické materiály 2

Vyprodáno

Biografický slovník evropské etnologie započal sestavovat prof. PhDr. Richard Jeřábek, DrSc. (1931-2006) jako výsledek svého celoživotního zaměření na evropskou etnologii. Pociťoval potřebu připravit zvláště studentům, ale i českým badatelům základní příručku, z níž by vyplývalo, na jakých základech obor stojí a kdo se na jeho budování podílel. Toto náročné dílo však nedokončil, a proto se jej ujali pracovníci Ústavu evropské etnologie FF MU a studenti doktorského studia, aby mohlo být po několika letech úsilí předloženo čtenářům. Slovník obsahuje více než 260 hesel se základními životopisnými údaji a charakteristikou významných badatelů 19.-21. století, kteří se podíleli na formování oboru evropské etnologie.

 

Problémy vývoje a stylu lidové hudby.

Lidová tanenčí hudba na moravské straně Bílých karpat v subregionu Horňácko.

Autor: Dušan Holý. Brno 2013. 180 stran. ISBN: 978-80-210-6629-8

Etnologické studie 15

Vyprodáno

Publikace etnomuzikologa a vysokoškolského profesora Dušana Holého "Problémy vývoje a stylu lidové hudby. Lidová taneční hudba na moravské straně Bílých Karpat v subregionu Horňácko" je fundovanou analýzou hudebních tradic rodného kraje autora, jinak výtečného interprta lidové písně. I když vznikla jako habilitační spis v r. 1968, neztratila nic na své originalitě dané využitím ve své době novátorských postupů při rozboru dynamiky a rytmu hudeckých skladeb.

Když výzkum, tak kvalitativní. Serpentinami bádání v terénu.

Autoři: Michal Pavlásek - Jana Nosková (eds.). Brno 2013. 152 stran. ISBN: 978-80-210-6480-5

Etnologické studie 14

    vyprodáno

 

Ambicí sborníku Když výzkum, tak kvalitativní. Serpentinami bádání v terénu editorů Michala Pavláska a Jany Noskové je snaha porozumět současným epistemologickým podobám sociálních věd opírajících se o kvalitativní výzkum. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference vypovídá také mnohé o tom, jak vzniká etnografická (sociologická, historická) znalost. Leitmotivem knihy je pokus vyrovnat se s vlastní pozicí badatele v interakci se zkoumaným prostředím. Publikace ve svém záběru shrnuje reflexe střetávání badatele s nástrahami terénního výzkumu prováděného kvalitativními technikami vytváření dat – zúčastněným pozorováním, různými typy rozhovorů, vedením výzkumného deníku –, či se zkoumáním biograficky laděných témat.

Tradiční agrární kulturra v kontextu společenského vývoje střední Evropy a Balkánu.

Autoři: Zygmunt Klodnicki, Miloš Luković, Peter Slavkovský, Rasislava Stoličná a Miroslav Válka. Brno 2012. 252 stran. ISBN: 978-80-210-6099-9.

     Vyprodáno

 

Obrací pozornost k agrárním jevům, které se podílely na formování tradiční lidové kultury mnoha zemí a potažmo spoluvytvářely identitu evropského kontinentu. Zejména ve střední Evropě na Balkánském poloostrově měly rolnické a pastýřské tradice dlouhodobě stabilní pozice i společensky normotvorný charakter a teprve s nástupem industriální civilizace došlo k rozrušování jejich systémů a k modernizaci života provázené zánikem tradičních forem.

Cestami lidového tance. Zdenka Jelínková a česká etnochoreologie.

Autor: Martina Pavlicová. Brno 2012, 202 stran. ISBN: 978-80-210-6090-6.

Vyprodáno

Kniha je věnována významné sběratelce a badatelce v oblasti lidového tance Zdence Jelínkové (1920 – 2005). Práce není jen publikací o životě a díle této výrazné osobnosti, ale také o fenoménu lidového tance, který Zdenka Jelínková studovala zejména na Moravě a ve Slezsku, jeho historii a vývoji. Předkládá materiál, který byl pro tuto badatelku vodítkem v rámci jejích terénních výzkumů, pomáhal jí o tanci přemýšlet a hledat vzájemné souvislosti. Na něm byly vystavěny základy české poválečné etnochoreologie, a to zejména její moravské části. Text je doplněn o bibliografii Zdenky Jelínkové, která konkretizuje představu o rozsahu a významu jejího odborného odkazu.

 

Ikonografické prameny ke studiu tradiční kultury.

Autor: Alena Křížová a kolektiv. Brno 2011, 167 stran. ISBN: 978-80-210-5766-1.

Vyprodáno

 

Ikonografické doklady tvoří integrální součást pramenné základny řady společenskovědních oborů. Pro studium tradiční kultury ve středověku a raném novověku jsou zvláště významné, neboť etnologie pracuje s písemnými prameny a hmotnými doklady pocházejícími až z 18. a 19. století. Z obrazových zdrojů získává informace především o hmotné kultuře: stavitelství, zemědělství, řemeslech, oděvu a zdobení, které napomáhají k utváření představy o genezi mnoha jevů známých až z nové doby. I k těmto cenným pramenům je však třeba přistupovat kriticky a posuzovat jejich informační hodnotu v širších souvislostech.

Lidová výtvarná kultura.

Autor: Richard Jeřábek. Brno 2011, 239 stran. ISBN: 978-80-210-5584-1.

150 Kč + poštovné

100 Kč při osobním odběru na ÚEE

V souboru studií nazvaném se autor pokouší naznačit možnosti hledání odlišných cest při studiu rozmanitých otázek o obsahu a rozsahu národopisného i mezioborového bádání všech relevantních kategorií výtvarného umění a dalších estetických aktivit lidových vrstev. Vychází při tom nezřídka z úvah terminologických, které by měly přispívat k nalézání společného odborného jazyka a usnadňovat tak dorozumívání mezi odbornými i ostatními interesenty.

 

Archaické jevy tradiční lidové kultury na Moravě.

Autor: Alena Křížová a kolektiv. Brno 2011, 200 stran. ISBN: 978-80-210-5684-8.

Vyprodáno

Publikace se zaměřuje na archaické jevy lidové kultury na Moravě, jejichž počátky lze odhalit už ve středověku. Ve stavitelství byla zachována starobylá dispozice domu a použití primitivních stavebních technologií, pro výrobu předmětů každodenní potřeby se využívaly přírodní suroviny, v odívání se uchovaly až do nedávné doby funkční oděvní součástky jednoduchého střihu. Ve zvykosloví a lidové religiozitě lze vysledovat předkřesťanské prvky, které byly překrývány novějšími náboženskými idejemi. Specifické geografické podmínky, historický vývoj a kolonizace cizími etniky, které determinovaly obchodní i kulturní kontakty se sousedními regiony, minimalizovaly vliv měst a působení internacionálních uměleckých slohů, způsobily zakonzervování některých jevů, jež jsou předmětem studia etnologie ve spolupráci s dalšími

Antonín Václavík (1891–1959) a evropská etnologie. Kontexty doby a díla.

Daniel Drápala a kol. Brno 2010, 219 stran. ISBN 978-80-210-5364-9.

100 Kč + poštovné

Josef Jančář: Antonín Václavík a česká etnografie druhé poloviny 20. století

Miloš Melzer: Antonín Václavík a jeho význam pro muzejní prezentaci lidové

kultury

Romana Habartová – Ludmila Tarcalová: Antonín Václavík a Slovácké museum

v Uherském Hradišti

Alena Křížová: Volkskunst und Gewebe – dílo Antonína Václavíka v dobovém

kontextu

Jarmila Procházková: Nápěvky mluvy – společné téma Antonína Václavíka

a Leoše Janáčka

Alena Kalinová: Antonín Václavík a studium lidového malířství na skle

Vladimír J. Horák: Reflexe obyčeje vynášení smrti a přinášení máje jako součást

jarně novoročního cyklu v díle Antonína Václavíka

Ján Botík: Prínos Antonína Václavíka k rozvoju slovenskej chorvatistiky

Zita Škovierová: Problematika sociálnej kultúry v diele Antonína Václavíka

Blanka Petráková: Kořeny poznání – Antonín Václavík a luhačovické Zálesí

Alena Prudká, Dokumentace tradičního stavitelství v díle Antonína Václavíka

Andrea Zobačová: Luhačovické Zálesí objektivem Karla Fojtíka

Josef Kolařík: Proměny dialektu luhačovického Zálesí v uplynulých sto letech

Miroslav Válka: Moravská národopisná škola. Realita či fikce?

D ušan Holý: O Václavíkově projektu Horňácká dědina

Věra Kovářů: Monografie Valašska a Antonín Václavík

Martina Pavlicová: Osobnost Zdenky Jelínkové a česká etnochoreologie

Antonín Václavík: Zajišťování štěstí v příbytcích našeho lidu. (Příspěvky

k duchové kultuře lidu)

Odysea jednoho vědeckého díla.

Iva Magulová – Daniel Drápala: Fotografie Antonína Václavíka z luhačovického Zálesí

Richard Jeřábek – Miroslav Válka – Miloš Melzer – Daniel Drápala: Antonín

Václavík. Bibliografie

 

Národopisné materiály v českých kulturně-historických časopisech 2. poloviny 19. století. Anotovaná bibliografie.

Sestavil: E. Malacka. Brno 2009, 223 stran. ISBN 978-80-210-52079-2.

100 Kč + poštovné

Výběrová anotovaná bibliografie umožňuje snadnější orientaci v cenných materiálech, které české společenské časopisy druhé poloviny 19. století  – Besedy lidu, Čas, Květy, Obzor, Osvěta, Světozor a Zlatá Praha – obsahují nejen z hlediska etnologického, ale také z historického, uměleckohistorického a literárního. Součástí publikace je úvodní studie o úloze novin a časopisů v českém společenském vývoji 2. poloviny 19. století, spojená s charakteristikou excerpovaných periodik. Jádrem publikace jsou dva bibliografické soupisy: první obsahuje autorsky seřazené textové příspěvky (2.563 záznamů), druhý soupis zahrnuje vyobrazení (1.146 záznamů). Pro lepší orientaci uživatele sestavil autor k textové i obrazové části věcné rejstříky a k textové části také rejstřík jmenný.

 

Sebranice a jejich rychtář Ondřej Kanýz (1694–1761). Vesnická komunita a její kultura v první polovině 18. století

Autor: Roman Doušek, Brno 2009, 289 s. ISBN 978-80-210-4966-6.

100 Kč + poštovné

Kniha prozkoumává všechna přístupná zákoutí dobové kultury vesnice, od jejích sociálních struktur, přes hmotnou kulturu a rodinné obřady až k religiozitě a duchovnímu světu dobových vesničanů. Práce není ale pouze monografií kultury historické vesnice. Obrací svůj výzkumný zájem také na jednotlivce, vesnického rychtáře Ondřeje Kanýza, jehož prostřednictvím se nám dostává nejvíce informací o životě na moravské vesnici v době baroka.

Ornament – oděv – šperk. Archaické projevy materiální kultury

Autor: Alena Křížová a kolektiv, Brno 2009, 253 s. ISBN 978-80-210-4963-5.

vyprodáno, nakupujte v internetovém obchodě Kosmas

Monografie je dalším z výsledků dílčího úkolu v rámci výzkumného záměru FF MU, který je zaměřen na porovnávání sociálních struktur mrtvé a živé kultury. Autory příspěvků k jednotlivým tématům jsou archeologové i etnologové, kteří se pokusili upozornit na vybrané archaické jevy materiální kultury, jež se uchovaly v tradičním lidovém prostředí (ornamentika a motivy na keramice a zemědělském nářadí, typy mužských kalhot, pokrývky hlavy, oděvní plachty, spínadla, devocionálie apod.) od středověku mnohdy až do nedávné doby.

Lidová hudba. Výběrová bibliografie

Autoři: Dušan Holý – Klára Císaríková, Brno 2008, 27 s. ISBN 978-80-254-3752-0.

20 Kč + poštovné

Výběrová bibliografie podává přehled nejzásadnějších publikací a odborných přísp

Agrární kultura. O tradičních formách zemědělského hospodaření a života na vesnici.

Autor:  Válka, Miroslav s kol., Brno 2007, 218 s. ISBN 978-80-254-1172-8.

Vyprodáno

Publikace Ústavu evropské etnologie FF MU Agrární kultura přináší několik studií a materiály pramenné povahy o tradičních formách zemědělského hospodaření a života na vesnici od období středověkého po minulé století, kdy malovýrobní formy zanikají v souvislosti se socializací venkova.

 

Lidová kultura a její historicko-společenské reflexe (mikrosociální sondy)

Autor:  Pavlicová, Martina, Brno 2007, 175 s. ISBN 978-80-254-1044-8.

vyprodáno

Snahy o poznání lidové kultury se dějinami Evropy prolínají již více než dvě staletí. Povahu tohoto zájmu vždy určovaly historické a společenské okolnosti, které měly rovněž podíl i na interpretaci zaznamenaných poznatků. V pozadí volby tématu práce byl záměr chápat poznání kultury lidu jako poodhalení nikoli strnulého, ale v přeneseném smyslu stále živého organismu, který můžeme sledovat v nejrůznějších současných formách a kde jen detailním výzkumem (v tomto případě na vybraných příkladech lidové tradice ve dvou moravských lokalitách Břestek a Hluk) můžeme určit směry jeho vývoje a proměn. Studie se dotýká různých aspektů vývoje lidové kultury a zaměřuje se i na její vztahy směrem k folklorismu a populární kultuře.

Sociokulturní proměny vesnice. Moravský venkov na prahu třetího tisíciletí

Autor: Válka, Miroslav. Brno 2011, 224 s, ISBN 978-80-210-3908-7

Vyprodáno

Vesnice a její kultura vždy náležely mezi stěžejní témata etnologického (národopisného) bádání. Výzkum vesnice má dlouhou tradici také na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. V této orientaci pokračuje současný Ústav evropské etnologie a jedním z výstupů je předkládaná publikace. Jejím záměrem bylo postihnout a analyzovat proměny venkova a tradiční kultury v souvislosti se společenským vývojem po r. 1989. Jak výzkum ukázal, transformační vesnice se liší od vesnice družstevní i od vesnice předindustriální, jejíž kulturu zkoumal klasický národopis v první polovině 20. století. Změna sociální struktury a profesní skladby vedla k přebírání urbánních forem života, ale jistá specifika venkovského života zůstala. Při hledání identity se venkov obrací do minulosti, a tak dochází k revitalizaci společenských a kulturních forem, které jsou svými kořeny spojeny s předsocialistickou vesnicí a s rituály výročního a hospodářského cyklu. Vedle kulturních forem vycházejících z rurální tradice a lokálních specifik se ve společenském životě vesnice uplatňují aktivity probíhající na bázi masové kultury, jak je patrné z bohaté obrazové přílohy i z připojeného "Kalendária kulturně-společenských aktivit moravské vesnice".

Reemigrace a usídlování volyňských Čechů v interpretacích aktérů a odborné literatury

Autor:  Nosková, Jana, Brno  2007, 227 s. ISBN  978-80-254-0095-1.

VYPRODÁNO, možno zakoupit v Munipress

Autorka se ve své disertační práci věnuje reemigraci, usídlování a následné adaptaci a integraci volyňských Čechů, reemigrantů po 2. světové válce. Téma zpracovává pomocí kvalitativních metod (biografická metoda, metoda orální historie), pozornost věnuje též analýze literatury volyňských Čechů a odborné literatury o volyňských Češích. Na základě interpretace získaných materiálů se zabývá otázkami souvisejícími s vytvářením kolektivní paměti a identity vybrané skupiny obyvatelstva (volyňských Čechů) a vlivu těchto skutečností na její integraci do poválečné české společnosti.

Středověké a novověké zdroje tradiční lidové kultury

Sborník příspěvků ze semináře konaného 30. listopadu 2005 v Ústavu evropské etnologie

Autor: Křížová, Alena – Válka, Miroslav (eds.), Brno 2006, 265 s. ISBN 80-239-7984-1.

100 Kč + poštovné

Sborník je výsledkem interdisciplinární spolupráce archeologů a etnologů. Analýzou různých jevů každodenního života bylo zjištěno, že mnohé artefakty tzv. tradiční lidové kultury mají své kořeny v období středověkém a raně novověkém.

 

Almanach k 60. výročí Ústavu evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. 1945–2005

Autor: Válka, Miroslav (red.), Brno 2006. 71 s. ISBN 80-210-4127-7.

Vyprodáno

Publikace přestavuje šedesátiletou kontinuální výuku etnografie/etnologie na brněnské univerzitě i její současnost, a to jak v personálním, publikačním, tak také pedagogickém rozměru. Prostor dostaly vzpomínky absolventů na studia, texty pedagogů, seznam všech studentů, soupis realizovaných zahraničních exkurzí a obhájených diplomových, rigorózních, kandidátských, disertačních a habilitačních prací aj.

Jak již název napovídá, vznik této publikace vyplynul z výročí šedesáti let trvání kontinuální výuky etnografie/etnologie na brněnské univerzitě. Katedra přestavuje slovem i obrazem svou současnost a minulost, a to jak v personálním, publikačním, tak pedagogickém rozměru. Prostor v tisku dostaly vzpomínky absolventů na své studia, texty pedagogů, seznam studentů, soupis realizovaných zahraničních exkurzí a obhájených diplomových, rigorózních, kandidátských, disertačních a habilitačních prací aj.

Borač. Geograficko-historicko-národopisný obraz obce

Autor: Škorpík, Zdeněk: Borač, Brno 2005, 119 s. ISBN 80-210-3909-4.

70 Kč + poštovné

50 Kč při osobním odběru na ÚEE

Ediční péči Miroslava Války byl publikován rukopis Zdeňka Škorpíka z roku 1950, který vznikl jako písemná práce ke druhé státní zkoušce na Přírodovědecké fakultě. Zdeněk Škorpík byl současně studentem etnografického semináře pod vedením Antonína Václavíka a tato skutečnost se podepsala na obsahu publikovaného rukopisu, v němž dominuje etnografická tématika.

 

Bez popisku

Anna Kutějová: Vzpomínky z Jasenné

Autor: Anna Kutějová-Rokytová a Daniel Drápala. Jasenná 2016, 127 stran.

ISBN: 978-80-87210-54-3.

vyprodáno

Edice vzpomínek na jihovalašskou vesnici na přelomu 19. a 20. století. Text Anny Kutějové seznamuje čtenáře s životem vesnického společenství, jeho pracovním rytmem i chvílemi svátečními. Vzpomínky dokládají prolnutí tradičního života s inovacemi moderní doby. Kniha je doplněna historickými fotografiemi z Jasenné z první poloviny 20. století.

Kontaktujte nás

Martina Maradová

Sekretářka pracoviště


telefon: 549 49 1587
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info