Bez popisku

Stanovy spolku ET_Spolek

Čl. I Úvodní ustanovení

1. Spolek nese název ET_Spolek (Etnologický spolek).

2. ET_Spolek (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

3. Sídlo spolku: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Arna Nováka 1, 602 00 Brno

4. Spolek etnologů zakládají studenti etnologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity.

Čl. II Charakter spolku

1. Spolek vzniká z potřeby popularizovat, diskutovat a kriticky reflektovat klíčové fenomény etnologie. Dává si za cíl ustavovat prostor pro sdílení a produkci kritického myšlení i vzájemných mezilidských vazeb.

2. Spolek sdružuje bakalářské, magisterské i doktorské studenty etnologie, vědecké odborníky i přátele oboru z řad odborné i laické veřejnosti.

3. Jsme otevřeni aktivitám studentů i akademických pracovníků oboru etnologie, ale spolupracujeme i s dalšími vědci napříč institucemi a napříč obory.

4. Spolek vzniká při Ústavu evropské etnologie FF MU nejen za účelem šíření jeho dobrého jména, ale také pro prohlubování kulturního a společenského života spjatého se studiem etnologie.

Čl. III Cíle spolku

1. Základními cíli spolku jsou:

a. propagace oboru a pořádání popularizačních akcí pro odbornou i laickou veřejnost,

b. prohlubování vztahů na ústavu i meziinstitucionálních vazeb,

c. podpora etnologického i sociálně-antropologického terénního výzkumu,

d. kritická reflexe oboru.

Čl. IV Členství ve spolku

1. Akce pořádané spolkem jsou zpravidla, a zejména, určeny i pro nečleny spolku.

2. Členem spolku se může stát každý student či absolvent oboru etnologie na FF MU. Členem se stává po vyplnění "prohlášení se za člena spolku" a jeho odevzdání některému ze členů spolku v papírové či elektronické podobě.

3. Prohlášením se za člena spolku nový člen deklaruje svůj osobní zájem podílet se na činnosti spolku a organizaci akcí pořádaných spolkem.

4. Členství ve spolku zaniká:

a) dobrovolným vystoupením ze spolku a oznámením této skutečnosti některému ze členů spolku.

b) neaktivitou po dobu jednoho roku (např. nepodílení se na organizaci akcí organizovaných spolkem)

c) neomluvenou neúčastí na třech po sobě jdoucích organizačních schůzkách členů spolku

d) prokazatelným jednáním v rozporu s etickým kodexem České národopisné společnosti a Studijním a zkušebním řádem MU.

Čl. V Organizace činnosti spolku

1. Nejvyšším orgánem spolku je Členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby

a. schválila případné změny stanov,

b. zvolila členy do funkcí,

c. schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období,

d. určila koncepci činnosti spolku na další období,

e. rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně,

f. vyloučila člena pro hrubé porušování stanov.

2. Pro lepší a efektivnější činnost spolku jsou členové spolku nadpoloviční většinou hlasů voleni do následujících funkcí:

a. předseda spolku: řídí diskuzi na schůzích, stará se o organizaci činnosti spolku

b. místopředseda: zastupuje předsedu ve chvílích, kdy tento nemůže vykonávat svoji funkci, zejména při jednání s veřejností i úřady, svoláváním pravidelných schůzek a jednou ročně svoláním Členské schůze,

c. pokladník spolku: stará se o finance spolku, vede evidenci účetnictví spolku

d. zapisovatel spolku: zpracovává zápisy ze schůzek spolku, případně z akcí organizovaných spolkem.

e. dokumentátor: zaznamenává akce spolku.

3. Jeden člen spolku může mít více funkcí s tou výjimkou, že jedna osoba nesmí zároveň zastávat funkci předsedy a pokladníka. Člen spolku volený do funkce musí souhlasit s tím, že je volen.

4. Členové jsou do funkcí voleni na dobu jednoho roku. Na organizační schůzce je v odůvodněných případech možno vyvolat hlasování o nových volbách do určité funkce.

5. Členové spolku se pravidelně schází na organizačních schůzkách - v době semestru minimálně jednou měsíčně, dle potřeby však častěji

6. Organizační schůzky jsou domlouvány předem za použití elektronického rozhraní (Facebook / doodle). Členové spolku jsou předem seznámení s předběžnou náplní následující organizační schůzky.

7. Na základě organizačních schůzek je vyhotoven zápis, ve kterém jsou zejména formulovány výstupy schůzky.

Čl. VI. Závěrečná ustanovení

1. Na první ustavující schůzi spolku bude vyvoláno hlasování o přijetí těchto stanov, stanovy budou přijaty za předpokladu, že všichni zakládající členové budou pro.

2. Dále budou na první ustavující schůzi jmenování členové statutárního orgánu.

3. Změny stanov je možno navrhnout na organizační schůzce spolku, změny budou přijaty, pokud budou odsouhlaseny 3/4 přítomných členů spolku.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info