1 POUŽÍVÁME INDEXOVÉ CITOVÁNÍ
2 POUŽÍVÁME NÁSLEDUJÍCÍ CITAČNÍ NORMU:
MONOGRAFIE

– jednoho autora:

Šťastný, Jaroslav: Tradiční zemědělství na Valašsku. Praha: Universita Karlova, 1971.

– kapitola v knize více autorů, včetně encyklopedií (stejně jako u sborníku):

Uhlíková, Lucie: Hudební nástroje. In: Jančář, Josef a kol.: Lidová kultura na Moravě. Vlastivěda moravská. Země a lid. Nová řada. Svazek 10. Strážnice – Brno: Národní ústav lidové kultury – Muzejní a vlastivědná společnost, 2000, s. 286–292.

Uvádění „(ed.)“, resp. „(eds.)“, „(red.)“ či „a kol.“ záleží na zdroji (knize). Obecně upřednostňujeme (ed.) a (eds.).

  • V poznámkách odkazujeme na konkrétní stranu (strany), v soupisu literatury se uvádí celá monografie, v případě kolektivní monografie rozsah stran celé kapitoly knihy.

ČLÁNEK V ODBORNÉM ČASOPISE

Burian, Václav: Vesnická sídla a lidové stavby na Vyškovsku. Československá etnografie 8, 1960, s. 21–68.

V případě, že z jednoho periodika citujeme vícekrát, používáme zkratky jeho názvu (viz Brouček, Stanislav – Jeřábek, Richard (eds.): Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. 2. svazek. Praha: Mladá fronta, 2007, s. 9–14.).

Taková zkratka s vysvětlením musí následně figurovat v soupisu zkratek.

např. ČL – Český lid

Burian, Václav: Vesnická sídla a lidové stavby na Vyškovsku. ČE 8, 1960, s. 21–68.

V poznámkách odkazujeme na konkrétní stranu (strany), v soupisu literatury se uvádí rozsah stran celého článku.

  • Ročník časopisu uvádíme vždy arabskou číslicí.

  • V případě, že časopis není stránkován průběžně, ale každé číslo ročníku začíná stranou jedna, uvádíme také číslo časopisu daného ročníku (arabskou číslicí).

 ČLÁNEK VE SBORNÍKU

 Altman, Karel: Středověké kořeny štamgaství. In: Křížová, Alena − Válka, Miroslav (eds.): Středověké a novověké zdroje tradiční kultury. Brno: Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2006, s. 85−95.

  • V poznámkách odkazujeme na konkrétní stranu (strany), v soupisu literatury se uvádí rozsah stran celého článku.

EDICE

 Verbík, Antonín (ed.): Krevní kniha městečka Bojkovic 1630–1721. Uherské Hradiště: Slovácké museum, 1971.

 – literárního díla se známým autorem

Kopecký, Milan (ed.): Valentin Bernard Jestřábský – Vidění rozličné sedláčka sprostého. Opava 1719. Uherský Brod: Museum J. A. Komenského, 1973.

 V poznámkách odkazujeme na konkrétní stranu (strany), v soupisu literatury se uvádí celá edice.

 ČLÁNEK V NOVINÁCH/ČASOPISE

 Procházka, Vojtěch: Z lidových pověr v XVII. století. Vyškovské noviny 34, 1925, č. 18 z 1. 5., s. 2–3.

 V poznámkách odkazujeme na konkrétní stranu (strany), v soupisu literatury se uvádí rozsah stran celého článku.

SBÍRKOVÝ PŘEDMĚT

Muzeum Vyškovska, inv. č. N 1516. Fajánsový džbán.

INFORMÁTOR

Procházka, Karel (nar. 1911); 29. 12. 2009.

V soupisu informátorů uvádíme co nejvíce informací (místo narození, místo výzkumu, zaměstnání, bydliště, ročník narození a pod.)

RECENZE

Nosková, Jana: Martina Pavlicová – Lidová kultura a její historicko-společenské reflexe (mikrosociální sondy). NV 25 (67), 2008, s. 81–84. Recenze.

ARCHIVÁLIE

konkrétní archiválii citujeme v následující podobě: název archivu; číslo fondu / označení fondu; inventární číslo / číslo knihy / číslo mapy; název konkrétní archiválie:

MZA, E 67, kniha č. 169. Matrika narození farní úřad Boskovice (1676–1720).

SOkA Blansko, pob. Boskovice, Vlastivědné muzeum Kunštát, inv. č. 8. Jarmareční písně.

  • V poznámkách odkazujeme na konkrétní list – folia (zkratka fol.):

MZA, E 67, kniha č. 169. Matrika narození farní úřad Boskovice (1676–1720), fol. 13.

  • V soupisu pramenů se uvádí záznam bez folií.

  • Zkratky názvů archivu uvádíme v soupisu zkratek.

INTERNET

 – známý autor

Vintr, Josef: Zásady transkripce českých textů z barokní doby. Dostupné z: http://www.flu.cas.cz/Com/stcl/vintr.htm, cit. 25. 7. 2007.

 – neznámý autor

Bedřichov. Historie obce. Dostupné z: http://www.bedrichov.cz/cz/obec-bedrichov/historie/, cit. 2. 2. 2010.

3 DODATKY
VÍCE MÍST VYDÁNÍ

Strážnice – Brno

 DRUHÉ (...) VYDÁNÍ

 Vařeka, Josef – Frolec, Václav: Lidová architektura. Encyklopedie. Grada Publishing, 20072.

 VÍCE AUTORŮ

Křížová, Alena − Válka, Miroslav

ZKRATKY

(ed.) – editor

(red.) – redaktor, redaktoři

(eds.) – editoři

(b.d.) – bez datace

(b.m.) – bez místa vydání

NÁZVY OPAKOVANĚ CITOVANÝCH ČASOPISŮ, ARCHIVŮ A JINÝCH INSTITUCÍ UVÁDÍME V JEDINEČNÝCH ZKRATKÁCH (viz výše), KTERÉ SE OBJEVÍ V SOUPISU ZKRATEK

ČL

MZA

ale

SOkA Blansko (SOkAB je matoucí)

OPAKOVANÉ CITOVÁNÍ

 – poprvé

Altman, Karel: Středověké kořeny štamgaství. In: Křížová, Alena − Válka, Miroslav (eds.): Středověké a novověké zdroje tradiční kultury. Brno: Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2006, s. 87.

 – podruhé

Altman, Karel: Středověké kořeny štamgaství, c. d., s. 91.

 – citace stejného zdroje jako v předchozí poznámce

Tamtéž, s. 92.

POMLČKA, NIKOLIV SPOJOVNÍK

Při psaní rozsahu stran, let, více autorů a více míst vydání nepoužíváme spojovník („-“), používáme pomlčku („–“) (=klávesová zkratka „Ctrl“ + „-“)

U BODOVÉHO ČÍSLOVÁNÍ KAPITOL A PODKAPITOL NEPÍŠEME ZA POSLEDNÍ ČÍSLICÍ TEČKU

1

1.1

1.1.1

1.1.2

POPISKA AUTORSKÉ FOTOGRAFIE
 

Kropenka

Fajánsová kropenka. Muzeum Vyškovska, inv. č. N 2031. Foto Karel Novotný, 2010.

POPISKA PŘEVZATÉ FOTOGRAFIE

 

Teleci

 Statek v Telecím. Převzato z: Vavroušek, Bohuslav: Dědina. 516 fotografií lidových staveb v Republice československé. Praha: Vesmír, 1925, obr. č. 147.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info