Termíny zadávání a odevzdávání diplomových a závěrečných prací.

Závazné termíny odevzdávání projektů bakalářských a magisterských diplomových prací a závazné termíny odevzdání bakalářských a magisterských diplomových prací.

  • Pro studenty jednoho studijního oboru (etnologie)

Uchazeči o obhajobu bakalářských a magisterských diplomových prací v měsíci červnu musí vedoucímu ústavu odevzdat již do 31. května předchozího roku písemný projekt (tj. 11měsíců před odevzdáním práce). Formulář k projektu naleznete v sekci dokumenty. Projekt projde oponentním řízením a student bude vyrozuměn, zda byl předložený projekt přijat. V případě nepřijetí student bude mít možnost projekt přepracovat, nebo předložit nový projekt. Projekt může být přijat vedením ÚEE FF MU do posledního pracovního dne měsíce listopadu. Po přijetí projektu bude diplomant přidělen ke školiteli, předchozí domluva s vybraným školitelem je možná, ukončenou práci student odevzdává nejpozději v poslední pracovní den měsíce dubna.

Uchazeči o obhajobu bakalářských a magisterských diplomových prací v měsíci lednu musí vedoucímu ústavu odevzdat již do 31. května před předcházejícím rokem písemný projekt (tj. 18 měsíců před odevzdáním práce). Formulář k projektu naleznete v sekci dokumenty. Projekt projde oponentním řízením a student bude vyrozuměn, zda byl předložený projekt přijat. V případě nepřijetí student bude mít možnost projekt přepracovat, nebo předložit nový projekt. Projekt může být přijat vedením ÚEE FF MU do posledního pracovního dne měsíce listopadu. Po přijetí projektu bude diplomant přidělen ke školiteli, předchozí domluva s vybraným školitelem je možná, ukončenou práci student odevzdává nejpozději v poslední pracovní den listopadu.

  • Pro studenty dvou a více oborů, dvou a více vysokých škol

Pro uchazeče o obhajobu bakalářských a magisterských diplomových prací v měsíci lednu a v měsíci červnu platí stejné podmínky jako pro studenty jednoho oboru.

Studentům je také umožněno ucházet se o zářijový termín obhajoby bakalářských a magisterských diplomových prací. V tomto případě musí vedoucímu ústavu odevzdat již do 31. května předchozího roku písemný projekt (tj. 12 měsíců před odevzdáním práce).  Projekt projde oponentním řízením a student bude vyrozuměn, zda byl předložený projekt přijat. V případě nepřijetí student bude mít možnost projekt přepracovat, nebo předložit nový projekt. Projekt může být přijat vedením ÚEE FF MU do posledního pracovního dne měsíce listopadu. Po přijetí projektu bude diplomant přidělen ke školiteli, předchozí domluva s vybraným školitelem je možná, ukončenou práci student odevzdává nejpozději v poslední pracovní den měsíce května.

Projekt bakalářských a magisterských diplomových a oborových prací obsahuje:

  • téma výzkumu a cíl výzkumu, který bude v bakalářské či magisterské diplomové (oborové) práci prezentován
  • výzkumné metody, které budou použity
  • základní teze ke zkoumané problematice
  • soupis pramenů a literatury, které bude student při svém výzkumu využívat.

U studenta se předpokládá základní orientace v problematice, které chce svůj výzkum věnovat.

Závaznou citační normou pro všechny studentské práce se stává citační norma zveřejněná na stránkách Ústavu evropské etnologie. Závazná citační norma zde .

Na základě počtu zaregistrovaných studentů v diplomových seminářích vedoucí ústavu stanoví maximální počet diplomantů u jednoho školitele.

Seminář k bakalářské diplomové práci bude vypisován pouze v podzimním semestru.

Seminář k bakalářské oborové práci bude vypisován v podzimním i jarním semestru.

Konzultace u školitelů jsou povinné.

V závislosti na semestru (podzim/jaro) je nutné mít v rozpisu témat v ISu zavedené téma závěrečné práce a to do 31. 10. při lednovém termínu SZZ, nebo do 31. 3. při červnovém termínu SZZ.

 

Informace k závěru studia a odevzdání diplomové práce

Diplomové a bakalářské práce nahrát do archivu závěrečné práce v ISu (Student-Závěr studia- Státní závěrečná zkouška a archiv závěreční práce-Manipulace s archivem SZZ) nejpozději do posledního kalendářního dne měsíce dubna. Doplnit anotaci, klíčová slova v českém a anglickém jazyce.

Tištěná  i elektronická verze v archivu závěrečné práce musí být totožná, toto potvrzujete i zakliknutím políčka v ISu!

Tištěnou verzi (svázanou) odevzdáte na sekretariátu ÚEE (neo vedoucímu) ve dvou vyhotoveních (jedna z nich musí být v pevné vazbě, ta zůstane archivována na ÚEE; druhý výtisk bude studentovi navrácen po obhajobě).

Nejpozději 5 pracovních dní před SZZ musíte mít uzavřeno studium (nutno mít zapsané všechny kredity daného semestru vč. předmětu Magisterská diplomová práce, Bakalářská diplomová práce). Pro kontrolu kreditů využijte aplikaci v IS Kontrola průchodu studiem. Studium uzavřete na studijním oddělení FF MU. 

https://www.phil.muni.cz/o-nas/organizacni-struktura/219913-studijni-oddeleni/statni-zaverecne-zkousky

Některé katedry a ústavy vyžadují potvrzení o tom, že nemáte vůči ústavním pobočkám knihovny žádné pohledávky, tzn. vrátili jste všechny knihy. ÚEE toto potvrzení nevyžaduje. V případě, že po Vás bude na studijním oddělení vyžadováno, obraťte se na knihovnici (Mgr. et Mgr. Eva Chovancová).

Bez popisku

Nápověda ISu pro manipulaci s archivem: https://is.muni.cz/auth/napoveda/student/prace

Formulář pro projekt bakalářské práce

Formulář pro projekt magisterské práce

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info